https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lao

Source/Author:  Patterson & Severino 
Identifiers:  ISO-639-3:lao  Glottocode: laoo1244 
Notes:  Patterson, William L. and Mario E. Severino, eds. 1995. Lao-English Dictionary. Dunwoody Press. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 212
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 13
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Southwestern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 52 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
155 long word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
188 what? word info      
189 who? word info      
194 how? word info      
195 no, not      
161 shy, ashamed aːy   41  
114 leaf bay   2?  
156 thin word info baːŋ   39  
101 to fly bìn   54  
19 shoulder bāː   1  
61 house bȃːn   5  
129 moon can Sanskrit   L
154 short word info cân      
160 painful, sick cép   62  
203 Seven word info cét Chinese   L
154 short word info      
147 black dam   1  
27 nose daŋ   1  
119 earth/soil din   56  
127 woods/forest doŋ   72  
84 to plant dàm   48  
130 star dàːu   1  
56 child dék   42  
152 small dék   76  
164 good dìː   87  
29 to sniff, smell dòm   39  
79 stick/wood dôn   16  
42 to suck dȕːt   39  
116 flower dɔ̏ːk   22  
5 to walk də̀ːn   85  
149 red dɛːŋ   63  
40 to drink dɨ̄ːm   38  
143 fire fáy   1  
135 lightning fâː lɨ̏am      
134 thunder fâː sá nān fâː = sky 61  
135 lightning fâːmɛ̂ːp fâː = sky    
50 to dream făn   8  
133 rain fŏn   37  
11 dust fūn   33  
128 sky fȃː   48  
20 to know, be knowledgeable hûː   57  
108 louse word info hăo head louse 1  
47 to yawn hăːu   17  
28 to breathe hăːy cay   52  
105 tail hăːŋ   53  
46 to see hěn   67  
120 stone hĭm   29  
120 stone hĭn   29  
43 ear hǔ:   8  
24 head hǔa   33  
33 to laugh hǔa   72  
34 to cry hȁi   50  
201 Five word info hȁː Chinese   L
208 Fifty word info hȁː síp Chinese   L
35 to vomit hȃːk   1  
115 root hȃːk   31  
165 bad, evil hȃːy   56  
209 One Hundred word info hɔ̑ːy   33?  
140 dry word info hɛ̏ːŋ   79  
180 far kai   54  
159 wide kwȃːŋ      
94 to throw word info kwɛ̄ːŋ   64  
77 to scratch word info kàu   1  
15 bone ká dȕːk   4  
41 to bite kát   1  
205 Nine word info kâu Chinese   L
37 to eat kìn   1  
22 to fear kùa   44  
113 branch word info kīŋ   28  
179 near kȃi   72  
162 old word info kɛ̄ː   92  
125 salt kɨaː   21  
145 smoke word info kʰwán   54  
3 right kʰwăː   1  
36 to spit kʰáːy   67  
88 to squeeze word info kʰân   57  
38 to chew word info kʰîau   41  
81 sharp kʰóm   21  
90 to dig kʰút   36  
98 egg kʰāy   41  
184 he/she kʰău   25  
187 they kʰău   34  
68 needle kʰěm   25  
151 green kʰĭaːw   50  
99 feather kʰŏn   46  
148 white kʰǎːu   65  
74 to kill kʰȁː   38  
25 neck kʰɔ́ː   52  
182 I kʰɔ̏ːi   1  
31 tooth kʰɛ̏ːw   32  
158 narrow kʰɛ̑ːp   46  
167 night kʰɨ́ːn   51  
21 to think kʰɨ̄t   20  
186 you kʰɨ̆aː   37  
8 to turn word info lîau   56  
136 wind lóm   63  
73 to steal lāk   34  
69 to hunt word info lāː   56  
13 back word info lăŋ   66  
202 Six word info lōk Chinese   L
123 to flow lǎi   43  
32 tongue lȋːn   36  
56 child lȗːk   1  
9 to swim lɔ́ːy   64  
192 and lɛ̄ʔ   45  
150 yellow lɨ̆aːŋ   56  
85 to choose lɨ̑ak   26  
23 blood lɨ̑aːt   28  
104 fat/grease mán   1?  
7 to come máː   1  
108 louse word info mén body louse 25  
58 wife míaː   42  
62 thatch/roof múŋ   49  
163 new māy   34  
96 dog măː   61  
117 fruit mȁːk   24  
131 cloud word info mȇːk      
132 fog mɔ̏ːk   53  
110 spider mɛ́ːŋmúm   49  
59 mother mɛ̄ː   39  
166 correct, true mɛ̄ːn   52  
1 hand mɨ́   1  
183 thou mɨ́ŋ   1  
174 in, inside nái   33  
142 heavy nák   42  
18 breast nóm   40  
87 to swell word info nóː      
112 rotten word info nāo   34  
196 to count nāp   54  
51 to sit nāŋ   65  
12 skin năŋ   56  
157 thick word info năː   47  
177 this nīː   1  
97 bird nōk   1  
102 rat nŭː   59  
139 cold word info nǎːu   72  
122 water word info nȃm   1  
178 that nȃn   1  
48 to sleep nɔ́ːn   66  
49 to lie down word info nɔ́ːn   56  
107 worm (earthworm) nɔ̆ːn   43  
197 One word info nɨ̄ŋ   35  
175 above nɨ̌a   34  
103 meat/flesh nɨ̑aː   60  
111 fish paː   64  
141 wet piȁːk   58  
169 year piː   52  
172 to climb word info pìːn   27  
127 woods/forest pāː   74  
160 painful, sick pūaːy      
30 mouth pȁːk   1?  
100 wing pȉːk   55  
204 Eight word info pɛ̏ːt Chinese   L
92 to open, uncover pɨ̏ːt   43  
10 dirty pɨ̑aːn      
210 One Thousand word info pʰán      
137 to blow word info pʰāt      
144 to burn word info pʰău   65  
14 belly pʰōːn      
26 hair word info pʰŏm   47  
57 husband pʰŭaː   49  
53 person/human being pʰȕː kʰón   32  
66 to tie up, fasten pʰȕːk   47  
60 father pʰɔ̄ː   26  
207 Twenty word info sáːu   27  
54 man/male sáːy   55  
121 sand sáːy   62  
206 Ten word info síp Chinese   L
199 Three word info săːm Chinese   L
200 Four word info sīː Chinese   L
16 intestines sȁi   48  
2 left sȃːy   46  
198 Two word info sɔ̌ːŋ     L
63 name sɨ̄ː   30  
65 rope sɨ̑aːk   37  
91 to buy sɨ̑ː   37?  
93 to pound, beat word info tam   26  
4 leg/foot tiːn   12  
185 we word info tuː kʰȁː      
45 eye tàː   1  
75 to die, be dead tàːy   1  
17 liver táp   1?  
78 to cut, hack word info tát   91  
176 below tâi   50  
72 to hit word info tìː   68  
86 to grow word info tòː      
95 to fall word info tók   76  
39 to cook word info tôm   64  
82 dull, blunt tûː   22  
80 to split word info tɛ̏ːk   59  
83 to work word info tʰám   55  
191 all tʰáŋ mót   53, 55  
6 road/path tʰáːŋ   26  
124 sea tʰā léː Khmer   L
126 lake tʰā léː Khmer   L
146 ash tʰāu   43  
173 at tʰīː   36  
193 if tʰȁː   41  
71 to stab, pierce tʰɛ́ːŋ   62  
166 correct, true tʰɨ̏ːk   49  
168 day wán   41  
64 to say wāː   87  
9 to swim wȁːy   65  
76 to live, be alive yūː   44  
52 to stand yɨ̀ːn   46  
106 snake ŋúː   50  
138 warm word info ūn   69  
44 to hear ɲín   33  
67 to sew word info ɲíp   29  
55 woman/female ɲíŋ   60  
70 to shoot word info ɲíŋ   29  
109 mosquito ɲúŋ   58  
153 big ɲāy   59  
118 grass ɲȁː   44  
171 to hide word info ʔúp   29  
89 to hold word info ʔûm      
190 other ʔɨ̄ːn   39  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: