https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lao

Source/Author:  Patterson & Severino 
Identifiers:  ISO-639-3:lao  Glottocode: laoo1244 
Notes:  Patterson, William L. and Mario E. Severino, eds. 1995. Lao-English Dictionary. Dunwoody Press. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 212
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 13
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Southwestern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 52 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
155 long word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
188 what? word info      
189 who? word info      
194 how? word info      
195 no, not      
1 hand mɨ́   1  
2 left sȃːy   46  
3 right kʰwăː   1  
4 leg/foot tiːn   12  
5 to walk də̀ːn   85  
6 road/path tʰáːŋ   26  
7 to come máː   1  
8 to turn word info lîau   56  
9 to swim lɔ́ːy   64  
9 to swim wȁːy   65  
10 dirty pɨ̑aːn      
11 dust fūn   33  
12 skin năŋ   56  
13 back word info lăŋ   66  
14 belly pʰōːn      
15 bone ká dȕːk   4  
16 intestines sȁi   48  
17 liver táp   1?  
18 breast nóm   40  
19 shoulder bāː   1  
20 to know, be knowledgeable hûː   57  
21 to think kʰɨ̄t   20  
22 to fear kùa   44  
23 blood lɨ̑aːt   28  
24 head hǔa   33  
25 neck kʰɔ́ː   52  
26 hair word info pʰŏm   47  
27 nose daŋ   1  
28 to breathe hăːy cay   52  
29 to sniff, smell dòm   39  
30 mouth pȁːk   1?  
31 tooth kʰɛ̏ːw   32  
32 tongue lȋːn   36  
33 to laugh hǔa   72  
34 to cry hȁi   50  
35 to vomit hȃːk   1  
36 to spit kʰáːy   67  
37 to eat kìn   1  
38 to chew word info kʰîau   41  
39 to cook word info tôm   64  
40 to drink dɨ̄ːm   38  
41 to bite kát   1  
42 to suck dȕːt   39  
43 ear hǔ:   8  
44 to hear ɲín   33  
45 eye tàː   1  
46 to see hěn   67  
47 to yawn hăːu   17  
48 to sleep nɔ́ːn   66  
49 to lie down word info nɔ́ːn   56  
50 to dream făn   8  
51 to sit nāŋ   65  
52 to stand yɨ̀ːn   46  
53 person/human being pʰȕː kʰón   32  
54 man/male sáːy   55  
55 woman/female ɲíŋ   60  
56 child dék   42  
56 child lȗːk   1  
57 husband pʰŭaː   49  
58 wife míaː   42  
59 mother mɛ̄ː   39  
60 father pʰɔ̄ː   26  
61 house bȃːn   5  
62 thatch/roof múŋ   49  
63 name sɨ̄ː   30  
64 to say wāː   87  
65 rope sɨ̑aːk   37  
66 to tie up, fasten pʰȕːk   47  
67 to sew word info ɲíp   29  
68 needle kʰěm   25  
69 to hunt word info lāː   56  
70 to shoot word info ɲíŋ   29  
71 to stab, pierce tʰɛ́ːŋ   62  
72 to hit word info tìː   68  
73 to steal lāk   34  
74 to kill kʰȁː   38  
75 to die, be dead tàːy   1  
76 to live, be alive yūː   44  
77 to scratch word info kàu   1  
78 to cut, hack word info tát   91  
79 stick/wood dôn   16  
80 to split word info tɛ̏ːk   59  
81 sharp kʰóm   21  
82 dull, blunt tûː   22  
83 to work word info tʰám   55  
84 to plant dàm   48  
85 to choose lɨ̑ak   26  
86 to grow word info tòː      
87 to swell word info nóː      
88 to squeeze word info kʰân   57  
89 to hold word info ʔûm      
90 to dig kʰút   36  
91 to buy sɨ̑ː   37?  
92 to open, uncover pɨ̏ːt   43  
93 to pound, beat word info tam   26  
94 to throw word info kwɛ̄ːŋ   64  
95 to fall word info tók   76  
96 dog măː   61  
97 bird nōk   1  
98 egg kʰāy   41  
99 feather kʰŏn   46  
100 wing pȉːk   55  
101 to fly bìn   54  
102 rat nŭː   59  
103 meat/flesh nɨ̑aː   60  
104 fat/grease mán   1?  
105 tail hăːŋ   53  
106 snake ŋúː   50  
107 worm (earthworm) nɔ̆ːn   43  
108 louse word info mén body louse 25  
108 louse word info hăo head louse 1  
109 mosquito ɲúŋ   58  
110 spider mɛ́ːŋmúm   49  
111 fish paː   64  
112 rotten word info nāo   34  
113 branch word info kīŋ   28  
114 leaf bay   2?  
115 root hȃːk   31  
116 flower dɔ̏ːk   22  
117 fruit mȁːk   24  
118 grass ɲȁː   44  
119 earth/soil din   56  
120 stone hĭn   29  
120 stone hĭm   29  
121 sand sáːy   62  
122 water word info nȃm   1  
123 to flow lǎi   43  
125 salt kɨaː   21  
127 woods/forest doŋ   72  
127 woods/forest pāː   74  
128 sky fȃː   48  
130 star dàːu   1  
131 cloud word info mȇːk      
132 fog mɔ̏ːk   53  
133 rain fŏn   37  
134 thunder fâː sá nān fâː = sky 61  
135 lightning fâːmɛ̂ːp fâː = sky    
135 lightning fâː lɨ̏am      
136 wind lóm   63  
137 to blow word info pʰāt      
138 warm word info ūn   69  
139 cold word info nǎːu   72  
140 dry word info hɛ̏ːŋ   79  
141 wet piȁːk   58  
142 heavy nák   42  
143 fire fáy   1  
144 to burn word info pʰău   65  
145 smoke word info kʰwán   54  
146 ash tʰāu   43  
147 black dam   1  
148 white kʰǎːu   65  
149 red dɛːŋ   63  
150 yellow lɨ̆aːŋ   56  
151 green kʰĭaːw   50  
152 small dék   76  
153 big ɲāy   59  
154 short word info      
154 short word info cân      
156 thin word info baːŋ   39  
157 thick word info năː   47  
158 narrow kʰɛ̑ːp   46  
159 wide kwȃːŋ      
160 painful, sick cép   62  
160 painful, sick pūaːy      
161 shy, ashamed aːy   41  
162 old word info kɛ̄ː   92  
163 new māy   34  
164 good dìː   87  
165 bad, evil hȃːy   56  
166 correct, true tʰɨ̏ːk   49  
166 correct, true mɛ̄ːn   52  
167 night kʰɨ́ːn   51  
168 day wán   41  
169 year piː   52  
171 to hide word info ʔúp   29  
172 to climb word info pìːn   27  
173 at tʰīː   36  
174 in, inside nái   33  
175 above nɨ̌a   34  
176 below tâi   50  
177 this nīː   1  
178 that nȃn   1  
179 near kȃi   72  
180 far kai   54  
182 I kʰɔ̏ːi   1  
183 thou mɨ́ŋ   1  
184 he/she kʰău   25  
185 we word info tuː kʰȁː      
186 you kʰɨ̆aː   37  
187 they kʰău   34  
190 other ʔɨ̄ːn   39  
191 all tʰáŋ mót   53, 55  
192 and lɛ̄ʔ   45  
193 if tʰȁː   41  
196 to count nāp   54  
197 One word info nɨ̄ŋ   35  
207 Twenty word info sáːu   27  
209 One Hundred word info hɔ̑ːy   33?  
210 One Thousand word info pʰán      
124 sea tʰā léː Khmer   L
126 lake tʰā léː Khmer   L
129 moon can Sanskrit   L
198 Two word info sɔ̌ːŋ     L
199 Three word info săːm Chinese   L
200 Four word info sīː Chinese   L
201 Five word info hȁː Chinese   L
202 Six word info lōk Chinese   L
203 Seven word info cét Chinese   L
204 Eight word info pɛ̏ːt Chinese   L
205 Nine word info kâu Chinese   L
206 Ten word info síp Chinese   L
208 Fifty word info hȁː síp Chinese   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: