https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lao

Source/Author:  Patterson & Severino 
Identifiers:  ISO-639-3:lao  Glottocode: laoo1244 
Notes:  Patterson, William L. and Mario E. Severino, eds. 1995. Lao-English Dictionary. Dunwoody Press. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 212
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 13
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Southwestern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 52 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above nɨ̌a   34  
191 all tʰáŋ mót   53, 55  
192 and lɛ̄ʔ   45  
146 ash tʰāu   43  
173 at tʰīː   36  
13 back word info lăŋ   66  
165 bad, evil hȃːy   56  
14 belly pʰōːn      
176 below tâi   50  
153 big ɲāy   59  
97 bird nōk   1  
147 black dam   1  
23 blood lɨ̑aːt   28  
15 bone ká dȕːk   4  
113 branch word info kīŋ   28  
18 breast nóm   40  
56 child dék   42  
56 child lȗːk   1  
131 cloud word info mȇːk      
139 cold word info nǎːu   72  
166 correct, true tʰɨ̏ːk   49  
166 correct, true mɛ̄ːn   52  
168 day wán   41  
10 dirty pɨ̑aːn      
96 dog măː   61  
140 dry word info hɛ̏ːŋ   79  
82 dull, blunt tûː   22  
11 dust fūn   33  
43 ear hǔ:   8  
119 earth/soil din   56  
98 egg kʰāy   41  
204 Eight word info pɛ̏ːt Chinese   L
45 eye tàː   1  
180 far kai   54  
104 fat/grease mán   1?  
60 father pʰɔ̄ː   26  
99 feather kʰŏn   46  
208 Fifty word info hȁː síp Chinese   L
143 fire fáy   1  
111 fish paː   64  
201 Five word info hȁː Chinese   L
116 flower dɔ̏ːk   22  
132 fog mɔ̏ːk   53  
200 Four word info sīː Chinese   L
117 fruit mȁːk   24  
164 good dìː   87  
118 grass ɲȁː   44  
151 green kʰĭaːw   50  
26 hair word info pʰŏm   47  
1 hand mɨ́   1  
184 he/she kʰău   25  
24 head hǔa   33  
142 heavy nák   42  
61 house bȃːn   5  
194 how? word info      
57 husband pʰŭaː   49  
182 I kʰɔ̏ːi   1  
193 if tʰȁː   41  
174 in, inside nái   33  
16 intestines sȁi   48  
126 lake tʰā léː Khmer   L
114 leaf bay   2?  
2 left sȃːy   46  
4 leg/foot tiːn   12  
135 lightning fâːmɛ̂ːp fâː = sky    
135 lightning fâː lɨ̏am      
17 liver táp   1?  
155 long word info      
108 louse word info mén body louse 25  
108 louse word info hăo head louse 1  
54 man/male sáːy   55  
103 meat/flesh nɨ̑aː   60  
129 moon can Sanskrit   L
109 mosquito ɲúŋ   58  
59 mother mɛ̄ː   39  
30 mouth pȁːk   1?  
63 name sɨ̄ː   30  
158 narrow kʰɛ̑ːp   46  
179 near kȃi   72  
25 neck kʰɔ́ː   52  
68 needle kʰěm   25  
163 new māy   34  
167 night kʰɨ́ːn   51  
205 Nine word info kâu Chinese   L
195 no, not      
27 nose daŋ   1  
162 old word info kɛ̄ː   92  
197 One word info nɨ̄ŋ   35  
209 One Hundred word info hɔ̑ːy   33?  
210 One Thousand word info pʰán      
190 other ʔɨ̄ːn   39  
160 painful, sick cép   62  
160 painful, sick pūaːy      
53 person/human being pʰȕː kʰón   32  
133 rain fŏn   37  
102 rat nŭː   59  
149 red dɛːŋ   63  
3 right kʰwăː   1  
6 road/path tʰáːŋ   26  
115 root hȃːk   31  
65 rope sɨ̑aːk   37  
112 rotten word info nāo   34  
125 salt kɨaː   21  
121 sand sáːy   62  
124 sea tʰā léː Khmer   L
203 Seven word info cét Chinese   L
81 sharp kʰóm   21  
154 short word info      
154 short word info cân      
19 shoulder bāː   1  
161 shy, ashamed aːy   41  
202 Six word info lōk Chinese   L
12 skin năŋ   56  
128 sky fȃː   48  
152 small dék   76  
145 smoke word info kʰwán   54  
106 snake ŋúː   50  
110 spider mɛ́ːŋmúm   49  
130 star dàːu   1  
79 stick/wood dôn   16  
120 stone hĭn   29  
120 stone hĭm   29  
105 tail hăːŋ   53  
206 Ten word info síp Chinese   L
178 that nȃn   1  
62 thatch/roof múŋ   49  
187 they kʰău   34  
157 thick word info năː   47  
156 thin word info baːŋ   39  
177 this nīː   1  
183 thou mɨ́ŋ   1  
199 Three word info săːm Chinese   L
134 thunder fâː sá nān fâː = sky 61  
41 to bite kát   1  
137 to blow word info pʰāt      
28 to breathe hăːy cay   52  
144 to burn word info pʰău   65  
91 to buy sɨ̑ː   37?  
38 to chew word info kʰîau   41  
85 to choose lɨ̑ak   26  
172 to climb word info pìːn   27  
7 to come máː   1  
39 to cook word info tôm   64  
196 to count nāp   54  
34 to cry hȁi   50  
78 to cut, hack word info tát   91  
75 to die, be dead tàːy   1  
90 to dig kʰút   36  
50 to dream făn   8  
40 to drink dɨ̄ːm   38  
37 to eat kìn   1  
95 to fall word info tók   76  
22 to fear kùa   44  
123 to flow lǎi   43  
101 to fly bìn   54  
86 to grow word info tòː      
44 to hear ɲín   33  
171 to hide word info ʔúp   29  
72 to hit word info tìː   68  
89 to hold word info ʔûm      
69 to hunt word info lāː   56  
74 to kill kʰȁː   38  
20 to know, be knowledgeable hûː   57  
33 to laugh hǔa   72  
49 to lie down word info nɔ́ːn   56  
76 to live, be alive yūː   44  
92 to open, uncover pɨ̏ːt   43  
84 to plant dàm   48  
93 to pound, beat word info tam   26  
64 to say wāː   87  
77 to scratch word info kàu   1  
46 to see hěn   67  
67 to sew word info ɲíp   29  
70 to shoot word info ɲíŋ   29  
51 to sit nāŋ   65  
48 to sleep nɔ́ːn   66  
29 to sniff, smell dòm   39  
36 to spit kʰáːy   67  
80 to split word info tɛ̏ːk   59  
88 to squeeze word info kʰân   57  
71 to stab, pierce tʰɛ́ːŋ   62  
52 to stand yɨ̀ːn   46  
73 to steal lāk   34  
42 to suck dȕːt   39  
87 to swell word info nóː      
9 to swim lɔ́ːy   64  
9 to swim wȁːy   65  
21 to think kʰɨ̄t   20  
94 to throw word info kwɛ̄ːŋ   64  
66 to tie up, fasten pʰȕːk   47  
8 to turn word info lîau   56  
35 to vomit hȃːk   1  
5 to walk də̀ːn   85  
83 to work word info tʰám   55  
47 to yawn hăːu   17  
32 tongue lȋːn   36  
31 tooth kʰɛ̏ːw   32  
207 Twenty word info sáːu   27  
198 Two word info sɔ̌ːŋ     L
138 warm word info ūn   69  
122 water word info nȃm   1  
185 we word info tuː kʰȁː      
141 wet piȁːk   58  
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white kʰǎːu   65  
189 who? word info      
159 wide kwȃːŋ      
58 wife míaː   42  
136 wind lóm   63  
100 wing pȉːk   55  
55 woman/female ɲíŋ   60  
127 woods/forest doŋ   72  
127 woods/forest pāː   74  
107 worm (earthworm) nɔ̆ːn   43  
169 year piː   52  
150 yellow lɨ̆aːŋ   56  
186 you kʰɨ̆aː   37  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: