https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Jarai

Source/Author:  Pierre-Bernard Lafont, Nguyẽ̂n-văn-Trọng 
Identifiers:  ISO-639-3:jra  Glottocode: jara1266 
Notes:  Pierre-Bernard Lafont, Nguyẽ̂n-văn-Trọng. 1968. Lexique jarai, français, viêtnamien, parler de la province de Plei Ku. Publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient, v 63. Paris: École française d'Extrême-Orient.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Malayo-Chamic:Chamic:Highlands 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
39 to cook word info      
173 at      
176 below      
1 hand tơngan   18  
2 left gah ĭaô̆      
2 left gah ĕaô̆      
4 leg/foot tơkai foot 1  
5 to walk rơbat      
5 to walk hiu      
6 road/path jơlan   1  
7 to come rai      
8 to turn word info pơ̆dar      
9 to swim loĭ      
10 dirty grĭ      
11 dust ʔbruih      
12 skin kơ̆lit      
13 back word info rô̆ng      
14 belly kiăn   1  
15 bone tơlŏng   1  
16 intestines proaĭ   23  
16 intestines pruaĭ   23  
17 liver hơ̆tai Western Jarai    
18 breast tơ̆sâo   1  
18 breast chau      
19 shoulder bra Pleiku dialect    
20 to know, be knowledgeable thâo   1  
21 to think pơmĭn      
22 to fear huĭ      
23 blood drăh   1  
24 head akŏʔ      
25 neck tơ̆kuai   55  
26 hair word info ʔbŭk      
27 nose adung      
28 to breathe suă pran      
29 to sniff, smell ʔbâ̆o      
30 mouth bơ̆băh      
31 tooth tơ̆gơi      
32 tongue jơlăh   4?  
33 to laugh klăo      
34 to cry hĭa   18  
35 to vomit pơ̆tah      
36 to spit kơ̆chŭh      
37 to eat huă      
38 to chew word info mơ̆măh      
40 to drink mơnhŭm to drink with a straw    
41 to bite      
42 to suck brip      
43 ear tơ̆ngia      
43 ear ngaĭ      
44 to hear hơmư̆      
45 eye mơta   1  
46 to see ʔbûh      
47 to yawn hơ̆-ap   19  
48 to sleep pit      
49 to lie down word info ʔdih   27  
50 to dream rơpơi      
51 to sit   35  
52 to stand dơgŭ to stand up    
54 man/male rơ̆kơi   2  
55 woman/female bơ̆nai   1, 41  
56 child ană   1  
57 husband rơ̆kơĭ      
58 wife kơ̆mơĭ      
59 mother amĭ      
60 father ama   1  
61 house sang      
62 thatch/roof bơ̆bung      
63 name anăn      
64 to say laĭ      
65 rope tơ̆lơi      
66 to tie up, fasten akaʔ      
67 to sew word info jhik   2  
68 needle djơ̆rŭm   1  
69 to hunt word info tơlơi lua      
70 to shoot word info pơ̆năh   1  
71 to stab, pierce klaŏ      
72 to hit word info păh      
72 to hit word info teh      
73 to steal klĕ      
73 to steal (mă) dŏp      
74 to kill pơ̆djai      
75 to die, be dead djai      
76 to live, be alive hơ̆dip   1  
77 to scratch word info kuăh      
78 to cut, hack word info to cut with a knife    
79 stick/wood kơyâu      
80 to split word info pơ̆pha      
81 sharp tơma      
82 dull, blunt rơ̆hŏn to make blunt    
82 dull, blunt tơ̆nol to make blunt    
83 to work word info mă bruă      
83 to work word info mă broă      
84 to plant plă   25  
85 to choose bơ̆ruăh      
86 to grow word info tơ̆brŭ prŏng Western Jarai: to grow (of animals)    
87 to swell word info bơ̆brăh   1  
88 to squeeze word info kơ̆jăp khap to squeeze strongly    
89 to hold word info djă      
90 to dig klơ̆i      
91 to buy blơi      
92 to open, uncover pŏk   1  
93 to pound, beat word info tơ̆p      
94 to throw word info dlŏm      
94 to throw word info glŏm      
95 to fall word info to fall (of objects)    
95 to fall word info jrŭh to fall (of fruits)    
96 dog asâo   1  
98 egg boh      
99 feather blâo   1  
100 wing chang      
101 to fly por      
102 rat tơkuih      
103 meat/flesh nhăm      
103 meat/flesh mơnŏng      
104 fat/grease rơ̆mă      
105 tail aku      
106 snake ʔală      
107 worm (earthworm) rơ̆năng earthworm    
107 worm (earthworm) kơ̆lok earthworm    
108 louse word info kơ̆tâo      
109 mosquito muăh      
109 mosquito moăh      
110 spider wăng      
111 fish akan      
112 rotten word info brŭ      
113 branch word info than      
115 root akha      
116 flower bơngă      
117 fruit boh   1  
118 grass rơk      
119 earth/soil tơnăh Pleiku dialect    
120 stone pơtâo   1  
121 sand chuah      
122 water word info ia      
123 to flow      
124 sea rơsĭ      
125 salt hra   1  
126 lake dơnâo      
127 woods/forest glai   42  
128 sky adơi      
128 sky ngit Pleiku dialect    
129 moon blan   1  
130 star pơ̆tŭʔ      
130 star pơ̆tŭt      
131 cloud word info gơ̆thul      
132 fog gơ̆thul      
133 rain hơjan      
133 rain ia hơjan      
134 thunder grŏm      
135 lightning kơ̆mlă      
136 wind angĭn   1  
137 to blow word info thŭt to blow (wind)    
137 to blow word info ayŭp to blow with the mouth 1  
138 warm word info pơyă      
139 cold word info rơ-ŏt      
140 dry word info thu   41  
141 wet pơ̆săh   1  
142 heavy trăo      
143 fire apui   1  
144 to burn word info chŭh      
145 smoke word info ăsăp   49  
146 ash hơ̆bao      
147 black      
148 white koʔ      
149 red mriăh Eastern Jarai    
150 yellow kơnhĭ      
151 green mơ̆tah      
152 small anĕt      
152 small anĕh      
153 big prŏng      
154 short word info ken      
154 short word info ʔdŭt      
155 long word info dlông      
155 long word info glông      
156 thin word info rơ̆pih      
157 thick word info kơ̆pal   1  
158 narrow kơ̆nhă      
158 narrow gơ̆niă      
159 wide hloâi      
159 wide hluâi      
160 painful, sick tơlơi      
161 shy, ashamed mơ̆lâo ashamed    
162 old word info tha      
163 new pơ̆hrâu      
163 new phrâo      
164 good hiăm      
165 bad, evil răm      
165 bad, evil săt      
166 correct, true djơ̆m      
166 correct, true tơpa      
166 correct, true sĭt      
167 night mlăm      
168 day hrơi      
169 year thŭn      
170 when? word info hăbin      
171 to hide word info kơ̆dô̆p pô      
172 to climb word info (phiang) ʔdĭ      
174 in, inside amăng      
175 above gah ngŏ      
177 this anai      
178 that anŭn      
179 near   69  
179 near giăm      
180 far ataih      
181 where? word info pơpă      
182 I kâo   1  
183 thou ŏng      
184 he/she nhu   2  
185 we word info ʔbing gơ̆mơi inclusive    
185 we word info ʔbing ta exclusive    
186 you gih      
187 they nhu      
188 what? word info hơget      
188 what? word info hiŏm      
189 who? word info hlâĭ      
189 who? word info hlơĭ      
190 other pơ̆kŏn   10  
191 all tôm tĕch      
192 and hăng      
193 if tơ̆dah      
194 how? word info hơget      
194 how? word info hiŏm      
195 no, not ơ      
195 no, not ơh      
195 no, not ʔbu      
196 to count      
197 One word info sa counting number 1  
197 One word info ha used to count objects 1  
198 Two word info dua   1  
199 Three word info klâo      
200 Four word info      
201 Five word info rơma   1  
202 Six word info năm      
203 Seven word info tơjuh   4  
204 Eight word info sơ̆păn   34  
205 Nine word info dua rơpăn      
206 Ten word info pluh   5  
207 Twenty word info dua pluh      
207 Twenty word info dua pluh      
208 Fifty word info rơma pluh      
209 One Hundred word info rơ̆tŭh      
210 One Thousand word info rơ̆bâo      
3 right gah hơnuă     L
53 person/human being mơnuih Sanskrit   L
97 bird chim Mon-Khmer loanword   L
114 leaf hla Mon-Khmer loanword 61 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: