https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Younuo (Xiaozhai)

Source/Author:  Mao Zongwu 
Identifiers:  ISO-639-3:buh  Glottocode: youn1235 
Notes:  毛宗武 / Mao Zongwu. 优诺语研究 / Younuo yu yan jiu (A Study of Younuo). Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2007.

ISO 639-3: buh. Mao (2007) describes 2 dialects, Xiaozhai (小寨) and Huangluo (黄落), which are both spoken in Longsheng County (龙胜县), Guangxi, China. There is little variation between the two dialects. The one used here is the Xiaozhai dialect.

The Xiaozhai Younuo tones are:
1 = /33/
2 = /13/
3 = /22/
4 = /22/
5 = /35/
6 = /31/
7 = /53/
8 = /31/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 172
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 8
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Bunu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ha22 ka53      
191 all      
192 and la33      
146 ash      
173 at ȵaŋ33      
13 back word info      
165 bad, evil va31 bad person    
14 belly ta31 tu33      
176 below kə31 te53      
153 big liu33      
97 bird noŋ31   1  
147 black kuŋ33      
23 blood tshun22      
15 bone      
113 branch word info      
18 breast mɔ33      
56 child ti33 tuŋ33      
131 cloud word info hau33      
139 cold word info naŋ35      
166 correct, true tɕin33 Chinese   L
168 day ha31 day    
168 day nɔ33 sun    
10 dirty va35 tou33      
10 dirty maŋ53 khwaŋ53      
96 dog kou22      
140 dry word info khei22      
82 dull, blunt      
11 dust ka33 mən35      
43 ear kə33 mje13      
119 earth/soil kə33 tou33      
98 egg kou35      
204 Eight word info ʑa31      
45 eye kin53 mɔ31      
180 far kje33      
104 fat/grease tjaŋ31      
60 father ʑa33      
99 feather pja33      
208 Fifty word info ŋ31 sje31 Chinese   L
143 fire to22      
111 fish mje22      
201 Five word info pi33      
116 flower pən13   1  
132 fog ʑe33 maŋ31      
200 Four word info pɔ33      
117 fruit      
164 good ŋ35 Chinese   L
118 grass thou35      
151 green lje31      
26 hair word info ha31 pja33      
1 hand thou22      
184 he/she naŋ22      
24 head ha31 khɔ53      
142 heavy suŋ22      
61 house pje22      
194 how? word info      
57 husband nɔ13 ȵin22      
182 I vɔ22      
193 if      
174 in, inside kə33 ko22      
16 intestines ŋŋ22 tuŋ33      
126 lake fu13      
114 leaf mjoŋ13      
2 left to53      
4 leg/foot kə33 pei33 leg    
4 leg/foot tu35 foot    
135 lightning təŋ31 ʑa31 leŋ31      
17 liver sən33      
155 long word info      
108 louse word info ma53 tuŋ22      
54 man/male te31 tuŋ33 nɔ13      
103 meat/flesh pe33      
129 moon ha31 la35 moon    
129 moon la35 month    
109 mosquito kən33 le35      
59 mother ne22      
30 mouth pə31 ljo33      
63 name mu35 hou31      
158 narrow      
179 near vje35      
25 neck kə53 kaŋ33      
68 needle tjuŋ33      
163 new sən33      
167 night      
205 Nine word info tiu13      
195 no, not mɔ22      
27 nose khə33 mui31      
162 old word info kau35      
197 One word info ʑe22      
209 One Hundred word info ʑe22 pe53 Chinese   L
210 One Thousand word info ʑe22 theŋ33 Chinese   L
190 other pjaŋ31      
160 painful, sick ŋ33 painful    
160 painful, sick pən31 sick (from Chinese)   L
53 person/human being nɔ13      
133 rain ləŋ33 ŋa31      
102 rat ni22 kjo31      
149 red tshun35      
3 right ʑou22      
6 road/path kou22      
115 root kə33 tjaŋ13      
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt ʑau22      
121 sand      
124 sea ha22      
203 Seven word info saŋ31      
81 sharp teŋ33      
154 short word info luŋ22      
19 shoulder kə33 tsɔ33      
161 shy, ashamed      
202 Six word info tjo35      
12 skin ku35      
128 sky ŋɔ13      
152 small l̥e53      
145 smoke word info      
106 snake kau35 ni33      
110 spider pa22 l̥ai33      
130 star l̥in33 tai35      
79 stick/wood      
120 stone ha22 vje33      
105 tail      
206 Ten word info kɔ31      
178 that ni31      
62 thatch/roof      
187 they naŋ22 nɔ13      
157 thick word info nei33      
156 thin word info ȵi22      
177 this no22      
183 thou ŋ13      
199 Three word info pje33      
134 thunder koŋ35 kwaŋ31      
41 to bite      
137 to blow word info phje33 to blow (of wind)    
28 to breathe      
144 to burn word info thou22      
91 to buy ȵɔ31      
38 to chew word info ȵa53      
85 to choose l̥ən31      
172 to climb word info pjuŋ13      
7 to come tɔ13 to come    
7 to come tən22 to arrive    
39 to cook word info tje22      
196 to count      
34 to cry ȵi22      
78 to cut, hack word info nau22      
75 to die, be dead tɔ31      
90 to dig vɔ53 Chinese   L
50 to dream mɔ35 to dream about    
40 to drink hɔ31      
37 to eat naŋ13      
95 to fall word info      
22 to fear tshi33      
123 to flow ljou13      
101 to fly ȵi35      
86 to grow word info      
44 to hear naŋ31      
44 to hear taŋ35      
171 to hide word info l̥e35      
72 to hit word info nɔ53      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill tɔ35      
20 to know, be knowledgeable tou22 pɔ33      
33 to laugh tiu53      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info tai22      
64 to say      
77 to scratch word info tsɔ33      
77 to scratch word info ko31      
46 to see maŋ35      
67 to sew word info hən33      
70 to shoot word info      
51 to sit tjaŋ35      
48 to sleep pui35      
29 to sniff, smell ȵui35      
36 to spit      
80 to split word info phɔ35      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand so22      
73 to steal ȵi31      
42 to suck      
87 to swell word info aŋ35      
9 to swim      
21 to think l̥juŋ53      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info tsaŋ22      
35 to vomit au22      
5 to walk heŋ13      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue kə33 mi31      
31 tooth fun22      
207 Twenty word info ȵi31 sje31 Chinese   L
198 Two word info u33      
138 warm word info su22 hot (of weather)    
122 water word info ŋ33      
185 we word info pou33      
141 wet      
188 what? word info kə33 li33      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white kje33      
189 who? word info a53 nɔ13      
159 wide kwən22      
58 wife nɔ13 kɔ22      
136 wind ki35      
100 wing      
55 woman/female mui31 tuŋ33 nɔ13      
127 woods/forest fɔ33 lin31      
107 worm (earthworm) ki13 kjaŋ33      
169 year tjuŋ35      
150 yellow kwən13      
186 you ŋ13 nɔ13      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: