https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mulam (Dongmen)

Source/Author:  Wang Jun, Zheng Guoqiao 
Identifiers:  ISO-639-3:mlm  Glottocode: mula1253 
Notes:  王均, 郑国乔 / Wang Jun, Zheng Guoqiao. 仫佬语简志 / Mulao yu jian zhi (A Sketch of Mulao [Mulam]). Beijing: 民族出版社: 新華書店发行 / Min zu chu ban she: Xin hua shu dian fa xing, 1980.

The selected variant is that of Dongmen (东门镇), Luocheng County (罗城县), Guangxi, China. Dongmen Mulam tones are:

1 = /42/
2 = /121/
3 = /53/
4 = /24/
5 = /44/
6 = /11/
7S = /55/
7L = /42/
8S = /12/
8L = /11/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 213
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 34
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 33 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nja2   1  
2 left ce4   46  
3 right fa1   1  
4 leg/foot tin1 kwa3 leg 12  
4 leg/foot tin1 foot 12  
5 to walk tsha:m3 to walk    
5 to walk pa:i1 to go    
6 road/path khwən1      
7 to come taŋ1 to come    
7 to come thəu5 to arrive    
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty wa5      
11 dust tsən2 Chinese   L
12 skin ŋɣa2      
13 back word info lən2 la:i2   1?  
14 belly lɔŋ2      
15 bone hɣa:k7      
16 intestines khɣa:i3      
17 liver tap7      
18 breast ne6      
19 shoulder ha1      
20 to know, be knowledgeable ɣɔ4 çeu3      
21 to think tja:ŋ3 Chinese   L
22 to fear khɣa:n5      
23 blood phɣa:t7      
24 head kɣo3   1  
25 neck lən3 PAN *liqeʀ 1  
26 hair word info pɣam1 kɣo3      
27 nose kə5 naŋ1   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell nən4      
30 mouth pa:k7      
31 tooth fan1      
32 tongue ma2   1  
33 to laugh ai5      
34 to cry ȵɛ3      
35 to vomit øk7      
35 to vomit hɣøk7   1  
36 to spit phy1      
37 to eat tsa:n1   1  
38 to chew word info n̥a:i5      
39 to cook word info tuŋ1      
40 to drink hɣop7      
41 to bite cət8      
42 to suck      
43 ear khɣa1      
44 to hear theŋ5 Chinese   L
45 eye ba1 Xiali (下里乡) Mulam Dialect    
45 eye l̥a1   1  
45 eye mɣa1 Siba (四把镇) Mulam Dialect 1  
46 to see kau5      
47 to yawn      
48 to sleep nun2      
49 to lie down word info      
50 to dream mɔŋ6 Chinese   L
51 to sit tui6 Chinese   L
52 to stand taŋ4 Chinese   L
53 person/human being çən1 Chinese   L
54 man/male ti6 kɔŋ1      
55 woman/female ti6 pwa2      
56 child la:k8 te5 la:k8 by itself means 'son' 1  
57 husband kɣa:u4      
58 wife ma:i4      
59 mother ni4      
60 father pu4      
61 house ɣa:n2      
62 thatch/roof      
63 name ʔɣa:n1      
64 to say søt7      
64 to say ca:ŋ3      
65 rope l̥uk7      
66 to tie up, fasten tuk8      
67 to sew word info kɯp7      
67 to sew word info tap7      
68 needle tshəm1      
69 to hunt word info lik8 na:n4      
70 to shoot word info pɛ:ŋ5   1  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info kui5      
72 to hit word info kha:u1      
73 to steal lak8      
74 to kill l̥i3 to kill an animal    
75 to die, be dead tai1   1  
75 to die, be dead pɣai1 Siba (四把镇) Mulam Dialect 1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info tɛ5 to chop (a tree)    
79 stick/wood      
80 to split word info phwa5      
81 sharp khɣa1      
82 dull, blunt      
83 to work word info fɛ4      
84 to plant      
85 to choose tøn3 Chinese   L
85 to choose thjeu1 tøn3 Chinese   L
86 to grow word info tsja:ŋ3 lo4 tsja:ŋ3 < Chinese zhang3   L
87 to swell word info ləm6      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info tsau4      
90 to dig ʔwa:t7 Chinese   L
91 to buy hɣai3      
92 to open, uncover khai1 Chinese   L
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info pət8      
95 to fall word info pɣø1      
96 dog ŋ̊wa1      
97 bird nɔk8   1  
97 bird bɔk8 Xiali (下里乡) Mulam Dialect 1  
97 bird mɣɔk8 Siba (四把镇) Mulam Dialect 1  
98 egg kɣəi5      
99 feather tsən1      
100 wing çi5      
101 to fly fən3      
102 rat n̥ɔ3      
103 meat/flesh sik8      
104 fat/grease man2 animal fat    
104 fat/grease jəu2 oil    
105 tail khɣət7      
106 snake tui2      
107 worm (earthworm) tan4 earthworm    
108 louse word info khɣo1 head louse 1  
108 louse word info nan2 body louse    
109 mosquito ȵuŋ2 thəu5 mu2      
110 spider tən1 ȵɔ:ŋ2      
111 fish məm6      
112 rotten word info la:n6 Chinese   L
113 branch word info ŋa5      
114 leaf fa5      
115 root ta:ŋ1      
116 flower hwa1 Chinese   L
117 fruit hui1      
118 grass ɣɔk8      
119 earth/soil na:m6      
119 earth/soil mɣa:n1      
120 stone tui2      
121 sand sa1 Chinese   L
122 water word info nəm4   1  
123 to flow thoi1      
124 sea hai3      
125 salt cwa1      
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky mən1      
129 moon mɣa:n2 month 1  
129 moon kɣa:ŋ1 njen2 moon    
130 star la:k8 m̥ət7   1  
131 cloud word info kwa3      
132 fog mɔk8 lu4      
133 rain kwən1      
134 thunder ləi6 pɣa3      
135 lightning jap8 liŋ6 verb    
136 wind ləm2      
137 to blow word info tshui1 Chinese   L
138 warm word info ȵet8 hot    
138 warm word info hɣo3 warm    
139 cold word info ȵit7      
140 dry word info khu1      
141 wet hɣak7      
142 heavy çan1      
143 fire fi1   1  
144 to burn word info      
145 smoke word info kwan1   54  
146 ash pu1   38  
147 black nam1   1  
148 white pa:k8      
148 white cwa3      
149 red l̥a:n3      
150 yellow ŋ̊a:ŋ3      
151 green həu1      
152 small niŋ5      
153 big lo4      
154 short word info hɣən3      
155 long word info ɣa:i3      
156 thin word info ʔwa:ŋ1      
157 thick word info na1      
158 narrow ça:p7      
159 wide khwa:ŋ3      
160 painful, sick peŋ6 Chinese   L
161 shy, ashamed      
162 old word info lo4      
162 old word info ce5      
163 new m̥ai5      
164 good i1      
165 bad, evil hwa:i5 Chinese   L
166 correct, true      
167 night mu2      
168 day fan1 day    
168 day thəu5 fan1 sun    
168 day tət7 sun    
169 year mɛ1      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at ȵa:u6      
174 in, inside ho3      
175 above u1      
176 below te3      
177 this na:i6   1  
178 that ka6      
179 near phɣəi5      
180 far ce1      
181 where? word info khə5 n̥au1      
181 where? word info nin5 n̥au1      
182 I həi2      
183 thou ȵa2      
184 he/she mɔ6      
185 we word info hɣa:u6 inclusive    
185 we word info niu2 exclusive    
186 you sa:u1   1  
187 they mɔ6      
187 they mɔ6 hwa3 na:i6      
188 what? word info ə5 na:ŋ2      
189 who? word info nau2      
190 other leŋ6      
190 other pjet8 Chinese   L
191 all      
192 and wən4      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not ŋ5      
195 no, not khɔ:ŋ1      
196 to count sɔ3 Chinese   L
197 One word info n̥a:u3      
197 One word info ʔjət7 Chinese   L
198 Two word info ɣa2      
198 Two word info ȵi6 Chinese   L
199 Three word info ta:m1 Chinese   L
200 Four word info ti5 Chinese   L
201 Five word info ŋɔ4 Chinese   L
202 Six word info lɔk8 Chinese   L
203 Seven word info thət7 Chinese   L
204 Eight word info pa:t7 Chinese   L
205 Nine word info cəu3 Chinese   L
206 Ten word info səp8 Chinese   L
207 Twenty word info ȵi6 səp8 Chinese   L
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info fɛ:k7 Chinese   L
209 One Hundred word info pɛ:k7 Chinese   L
210 One Thousand word info thjen1 Chinese   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: