https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: She (Lianhua)

Source/Author:  Mao Zongwu, Meng Chaoji 
Identifiers:  ISO-639-3:shx  Glottocode: shee1238 
Notes:  毛宗武, 蒙朝吉 / Mao Zongwu, Meng Chaoji. 畲语简志 / She yu jian zhi (A Sketch of She). Beijing: 民族出版社: 新華書店发行 / Min zu chu ban she: Xin hua shu dian fa xing, 1986.

This dialect of She is spoken in Lianhua (莲花), Huidong County (惠东县), Guangdong, China.

Tones:
1 = /22/
2 = /53/
3 = /33/
4 = /42/
5 = /31/
6 = /35/
7 = /21/
8 = /54/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 194
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 7
 
Classification:  Hmong-Mien:Ho Nte 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
11 dust      
28 to breathe      
42 to suck      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
61 house      
62 thatch/roof      
67 to sew word info      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
82 dull, blunt      
84 to plant      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
127 woods/forest      
144 to burn word info      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
170 when? word info      
171 to hide word info      
190 other      
191 all      
193 if      
194 how? word info      
208 Fifty word info      
59 mother a1 me6      
60 father a1 pa1      
10 dirty e1 ŋjɔ6      
160 painful, sick e3      
165 bad, evil e3      
126 lake fu2 Chinese   L
124 sea fui3 Chinese   L
131 cloud word info fɤ1      
22 to fear ha1      
195 no, not ha6      
17 liver hin1      
121 sand hja1      
3 right hjaŋ1      
40 to drink hɔ6 Chinese   L
197 One word info i6      
145 smoke word info in3 Chinese   L
45 eye ka1 khɔ3      
25 neck ka1 kin1      
25 neck ka1 kin1 ka3      
19 shoulder ka1 pje6 kɔ3      
5 to walk ka1 pji3      
155 long word info ka1 ta3      
100 wing ka1 te6      
105 tail ka1 tɔ3      
38 to chew word info ka1 za5      
107 worm (earthworm) ka1 zuŋ1 earthworm    
43 ear ka2 khuŋ3      
6 road/path ka3      
98 egg ka5      
151 green ka6 phɤ4      
73 to steal ka6 ŋin4      
24 head kaŋ6 khɤ5      
26 hair word info kaŋ6 khɤ5 pi1 kaŋ6 khɤ5 = head    
85 to choose kha4      
138 warm word info khaŋ1      
90 to dig khiu2      
205 Nine word info khiu2      
113 branch word info khja4      
175 above khjaŋ2 kɔ3      
92 to open, uncover khje1      
115 root khjuŋ2      
206 Ten word info khjɔ6      
140 dry word info khui1      
150 yellow khun2      
27 nose khuŋ3 piu4      
1 hand khwa4      
72 to hit word info khwaŋ2      
66 to tie up, fasten khɔi1      
89 to hold word info khɤ3      
12 skin khɤ5      
136 wind ki1      
112 rotten word info kin5      
96 dog kja3      
147 black kjaŋ1 hot    
13 back word info kje6 kɔŋ1 kjeu1      
148 white kjɔ1      
68 needle kjɔŋ1      
139 cold word info kjɔŋ5      
159 wide kun3      
64 to say kuŋ3      
29 to sniff, smell kuŋ5      
44 to hear kuŋ5      
180 far kwa5      
128 sky kwaŋ2      
103 meat/flesh kwei2      
2 left kwei4      
158 narrow kwei6      
202 Six word info kɔ6      
162 old word info kɤ3      
33 to laugh kɤ6      
173 at kɤ6      
186 you mi1      
63 name mui2      
31 tooth mun3   1  
183 thou muŋ2      
167 night mɔ1 kaŋ4 tshi2      
91 to buy mɔ4      
46 to see mɔ6      
154 short word info naŋ3      
53 person/human being ne2      
177 this ne3      
129 moon ne5      
130 star ne5 taŋ1      
123 to flow niu3      
102 rat nji4      
65 rope nji5      
102 rat nui4 Luofu She Dialect    
65 rope nui5 Luofu She Dialect    
37 to eat nuŋ2      
133 rain nuŋ4      
184 he/she nuŋ4      
187 they nuŋ4 ne2      
168 day nɔ1      
97 bird nɔ4 taŋ1      
110 spider nɔ6 khɤ4      
167 night nɔk7 kaŋ4      
7 to come nɤ4      
185 we word info pa1      
199 Three word info pa1      
185 we word info pa1 ne3 ti1      
181 where? word info pa4 tat8      
181 where? word info pa4 ti1      
209 One Hundred word info pa5      
20 to know, be knowledgeable pe1      
189 who? word info pe2      
134 thunder pe3 fɤ1 khɔ6      
78 to cut, hack word info pe6      
80 to split word info pha5      
36 to spit phi2      
137 to blow word info phiu1      
172 to climb word info phja4      
116 flower phun2   1  
99 feather pi1      
201 Five word info pi1      
32 tongue pi6      
200 Four word info pi6      
111 fish pja4      
117 fruit pji3      
135 lightning pji6 sat7 verb    
114 leaf pjɔŋ2      
48 to sleep pɔ5      
54 man/male pɤ3      
57 husband pɤ3      
70 to shoot word info sa6      
146 ash si3      
23 blood sji3      
149 red sji5      
21 to think sjɔŋ5 Chinese   L
196 to count suŋ3 Chinese   L
15 bone suŋ3 kɔ3      
152 small sɔŋ1      
52 to stand sɤ3      
147 black sɤ3 warm    
119 earth/soil ta1      
109 mosquito ta1 muŋ1      
74 to kill ta5      
56 child taŋ1      
141 wet taŋ2 ɔŋ2      
108 louse word info taŋ3      
75 to die, be dead tha4      
143 fire thɔ4      
41 to bite thɤ6      
95 to fall word info ti4      
39 to cook word info tiu3      
30 mouth tjɔ2      
5 to walk tjɔ3      
125 salt tsa3      
188 what? word info tsha5 na1      
210 One Thousand word info tshan1      
203 Seven word info tshuŋ4      
118 grass tshɔ5      
132 fog tshɤ4 fɤ1      
131 cloud word info tsɔŋ1 ɔŋ2      
157 thick word info tui1      
50 to dream tɔ4 nan2      
106 snake tɔ4 ɔn2      
4 leg/foot tɔ5      
176 below tɔ5 the4      
174 in, inside tɔŋ1 thɔ4      
79 stick/wood tɔŋ5 pa4      
35 to vomit tɤ3 ɤ3      
163 new tɤ6 hin1      
198 Two word info u1      
55 woman/female va3      
58 wife va3      
178 that va4 medial    
90 to dig vat7 Chinese   L
94 to throw word info vaŋ1      
182 I vaŋ4      
86 to grow word info vɔŋ2      
153 big vɔŋ2      
192 and za1 also    
204 Eight word info zi6      
104 fat/grease zɔ2 oil    
120 stone ŋa1 kɔ3      
81 sharp ŋa4      
179 near ŋa5      
112 rotten word info ŋi2      
207 Twenty word info ŋi4      
101 to fly ŋi5      
34 to cry ŋin3      
156 thin word info ŋin4      
142 heavy ŋji3      
51 to sit ŋjuŋ1      
18 breast ŋjuŋ3      
16 intestines ŋjɔ3      
14 belly ŋjɔ3 ka3      
169 year ŋjɔ5      
164 good ŋɔŋ5      
87 to swell word info ŋ̊6      
5 to walk ŋ̊ŋ4      
83 to work word info ɔ5 to do, perform    
122 water word info ɔŋ2      
178 that ɤ3 distal    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: