https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: She (Lianhua)

Source/Author:  Mao Zongwu, Meng Chaoji 
Identifiers:  ISO-639-3:shx  Glottocode: shee1238 
Notes:  毛宗武, 蒙朝吉 / Mao Zongwu, Meng Chaoji. 畲语简志 / She yu jian zhi (A Sketch of She). Beijing: 民族出版社: 新華書店发行 / Min zu chu ban she: Xin hua shu dian fa xing, 1986.

This dialect of She is spoken in Lianhua (莲花), Huidong County (惠东县), Guangdong, China.

Tones:
1 = /22/
2 = /53/
3 = /33/
4 = /42/
5 = /31/
6 = /35/
7 = /21/
8 = /54/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 194
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 7
 
Classification:  Hmong-Mien:Ho Nte 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above khjaŋ2 kɔ3      
191 all      
192 and za1 also    
146 ash si3      
173 at kɤ6      
13 back word info kje6 kɔŋ1 kjeu1      
165 bad, evil e3      
14 belly ŋjɔ3 ka3      
176 below tɔ5 the4      
153 big vɔŋ2      
97 bird nɔ4 taŋ1      
147 black kjaŋ1 hot    
147 black sɤ3 warm    
23 blood sji3      
15 bone suŋ3 kɔ3      
113 branch word info khja4      
18 breast ŋjuŋ3      
56 child taŋ1      
131 cloud word info fɤ1      
131 cloud word info tsɔŋ1 ɔŋ2      
139 cold word info kjɔŋ5      
166 correct, true      
168 day nɔ1      
10 dirty e1 ŋjɔ6      
96 dog kja3      
140 dry word info khui1      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear ka2 khuŋ3      
119 earth/soil ta1      
98 egg ka5      
204 Eight word info zi6      
45 eye ka1 khɔ3      
180 far kwa5      
104 fat/grease zɔ2 oil    
60 father a1 pa1      
99 feather pi1      
208 Fifty word info      
143 fire thɔ4      
111 fish pja4      
201 Five word info pi1      
116 flower phun2   1  
132 fog tshɤ4 fɤ1      
200 Four word info pi6      
117 fruit pji3      
164 good ŋɔŋ5      
118 grass tshɔ5      
151 green ka6 phɤ4      
26 hair word info kaŋ6 khɤ5 pi1 kaŋ6 khɤ5 = head    
1 hand khwa4      
184 he/she nuŋ4      
24 head kaŋ6 khɤ5      
142 heavy ŋji3      
61 house      
194 how? word info      
57 husband pɤ3      
182 I vaŋ4      
193 if      
174 in, inside tɔŋ1 thɔ4      
16 intestines ŋjɔ3      
126 lake fu2 Chinese   L
114 leaf pjɔŋ2      
2 left kwei4      
4 leg/foot tɔ5      
135 lightning pji6 sat7 verb    
17 liver hin1      
155 long word info ka1 ta3      
108 louse word info taŋ3      
54 man/male pɤ3      
103 meat/flesh kwei2      
129 moon ne5      
109 mosquito ta1 muŋ1      
59 mother a1 me6      
30 mouth tjɔ2      
63 name mui2      
158 narrow kwei6      
179 near ŋa5      
25 neck ka1 kin1 ka3      
25 neck ka1 kin1      
68 needle kjɔŋ1      
163 new tɤ6 hin1      
167 night mɔ1 kaŋ4 tshi2      
167 night nɔk7 kaŋ4      
205 Nine word info khiu2      
195 no, not ha6      
27 nose khuŋ3 piu4      
162 old word info kɤ3      
197 One word info i6      
209 One Hundred word info pa5      
210 One Thousand word info tshan1      
190 other      
160 painful, sick e3      
53 person/human being ne2      
133 rain nuŋ4      
102 rat nji4      
102 rat nui4 Luofu She Dialect    
149 red sji5      
3 right hjaŋ1      
6 road/path ka3      
115 root khjuŋ2      
65 rope nji5      
65 rope nui5 Luofu She Dialect    
112 rotten word info ŋi2      
112 rotten word info kin5      
125 salt tsa3      
121 sand hja1      
124 sea fui3 Chinese   L
203 Seven word info tshuŋ4      
81 sharp ŋa4      
154 short word info naŋ3      
19 shoulder ka1 pje6 kɔ3      
161 shy, ashamed      
202 Six word info kɔ6      
12 skin khɤ5      
128 sky kwaŋ2      
152 small sɔŋ1      
145 smoke word info in3 Chinese   L
106 snake tɔ4 ɔn2      
110 spider nɔ6 khɤ4      
130 star ne5 taŋ1      
79 stick/wood tɔŋ5 pa4      
120 stone ŋa1 kɔ3      
105 tail ka1 tɔ3      
206 Ten word info khjɔ6      
178 that va4 medial    
178 that ɤ3 distal    
62 thatch/roof      
187 they nuŋ4 ne2      
157 thick word info tui1      
156 thin word info ŋin4      
177 this ne3      
183 thou muŋ2      
199 Three word info pa1      
134 thunder pe3 fɤ1 khɔ6      
41 to bite thɤ6      
137 to blow word info phiu1      
28 to breathe      
144 to burn word info      
91 to buy mɔ4      
38 to chew word info ka1 za5      
85 to choose kha4      
172 to climb word info phja4      
7 to come nɤ4      
39 to cook word info tiu3      
196 to count suŋ3 Chinese   L
34 to cry ŋin3      
78 to cut, hack word info pe6      
75 to die, be dead tha4      
90 to dig khiu2      
90 to dig vat7 Chinese   L
50 to dream tɔ4 nan2      
40 to drink hɔ6 Chinese   L
37 to eat nuŋ2      
95 to fall word info ti4      
22 to fear ha1      
123 to flow niu3      
101 to fly ŋi5      
86 to grow word info vɔŋ2      
44 to hear kuŋ5      
171 to hide word info      
72 to hit word info khwaŋ2      
89 to hold word info khɤ3      
69 to hunt word info      
74 to kill ta5      
20 to know, be knowledgeable pe1      
33 to laugh kɤ6      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover khje1      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say kuŋ3      
77 to scratch word info      
46 to see mɔ6      
67 to sew word info      
70 to shoot word info sa6      
51 to sit ŋjuŋ1      
48 to sleep pɔ5      
29 to sniff, smell kuŋ5      
36 to spit phi2      
80 to split word info pha5      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand sɤ3      
73 to steal ka6 ŋin4      
42 to suck      
87 to swell word info ŋ̊6      
9 to swim      
21 to think sjɔŋ5 Chinese   L
94 to throw word info vaŋ1      
66 to tie up, fasten khɔi1      
8 to turn word info      
35 to vomit tɤ3 ɤ3      
5 to walk ka1 pji3      
5 to walk ŋ̊ŋ4      
5 to walk tjɔ3      
83 to work word info ɔ5 to do, perform    
47 to yawn      
32 tongue pi6      
31 tooth mun3   1  
207 Twenty word info ŋi4      
198 Two word info u1      
138 warm word info khaŋ1      
122 water word info ɔŋ2      
185 we word info pa1      
185 we word info pa1 ne3 ti1      
141 wet taŋ2 ɔŋ2      
188 what? word info tsha5 na1      
170 when? word info      
181 where? word info pa4 ti1      
181 where? word info pa4 tat8      
148 white kjɔ1      
189 who? word info pe2      
159 wide kun3      
58 wife va3      
136 wind ki1      
100 wing ka1 te6      
55 woman/female va3      
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) ka1 zuŋ1 earthworm    
169 year ŋjɔ5      
150 yellow khun2      
186 you mi1      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: