https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Lampungic

Source/Author:  Anderbeck (2007) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: lamp1241 
Notes:  Anderbeck, Karl. 2007. An initial reconstruction of Proto-Lampungic – phonology and basic vocabulary. In David Mead, ed. Studies in Philippine Languages and Cultures, Vol. 16, pp. 41-165. 
Data Entry:  Typed By: Karl Anderbeck  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 21 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
185 we word info * hikam   2, 65  
109 mosquito *(h)agas   56  
33 to laugh *aha   23  
29 to sniff, smell *ambaw PMP *bahu 'stench' 36  
163 new *ampay   17  
193 if *amun   10  
157 thick word info *aməl   46  
56 child *anak   1  
188 what? word info *api   1  
143 fire *apuy   1  
160 painful, sick *ariŋ   59  
29 to sniff, smell *arə(kʔ) PMP *hajek 1  
96 dog *asu   1  
131 cloud word info *awan   68  
136 wind *aŋin   1  
163 new *bahyu   1  
55 woman/female *bai   1  
54 man/male *bakas   37  
153 big *balak   21  
15 bone *baluŋ   17  
141 wet *basəh   1  
120 stone *batu   1  
12 skin *bawaʔ   18  
87 to swell word info *bayəh PMP *baReq 1  
104 fat/grease *baŋiʔ   59  
30 mouth *baŋuʔ   16  
142 heavy *biat   1  
196 to count *bilaŋ   1  
8 to turn word info *biluk   24  
130 star *bintaŋ ? 43  
130 star *bintuhan ? 1  
167 night *biŋi   1  
117 fruit *buah (also 'betel nut') 1  
92 to open, uncover *bukaʔ ? 1  
129 moon *bulan   1  
99 feather *bulu   1  
114 leaf *buluŋ   18  
154 short word info *buntak   35  
105 tail *buntut   50  
74 to kill *bunuh      
112 rotten word info *busuk   56  
112 rotten word info *buyu(kʔ)   1  
116 flower *buŋa   1  
26 hair word info *buə(kʔ) PMP *buhek 1  
89 to hold word info *bəkəm   66  
80 to split word info *bəlah   1  
91 to buy *bəli   1  
61 house *bənua   22  
166 correct, true *bənər   1  
159 wide *bərat   50  
164 good *bətiʔ   81  
14 belly *bətəŋ (cf. 'full stomach') 29  
172 to climb word info *cakat   59  
94 to throw word info *campak   57  
64 to say *cawa ? 21  
1 hand *culut   46  
43 ear *cupiŋ   15, 51  
52 to stand *cəkcək   30  
103 meat/flesh *dagiŋ ? 26  
126 lake *danaw   1  
173 at *di   20  
175 above *di atas   1  
176 below *di bah   1  
181 where? word info *di ipa   9  
181 where? word info *di kuda   43  
175 above *di lambuŋ   31  
174 in, inside *di ləm   1  
175 above *di uŋgaʔ   30  
49 to lie down word info *dulik   53  
44 to hear *dəŋi(s)   1  
72 to hit word info *gada   47  
104 fat/grease *gajih   60  
25 neck *galah   33  
83 to work word info *gaway   21  
49 to lie down word info *ginciŋ   55  
95 to fall word info *gugur   67  
49 to lie down word info *gulik   54  
105 tail *gundaŋ   48  
134 thunder *guntur   30  
72 to hit word info *gəbuk   66  
134 thunder *gəgər   1  
63 name *gəlar   10  
107 worm (earthworm) *gələŋ   15  
58 wife *gəm   25  
50 to dream *h(an)ipi   1  
146 ash *habu   1  
11 dust *habuk (cf. 146. 'ashes') 1  
69 to hunt word info *halaw   54  
147 black *haləm   55  
146 ash *hambua   36  
101 to fly *hambur   52  
168 day *harani   37  
147 black *harəŋ   56  
145 smoke word info *hasəp   49  
17 liver *hatay   1  
98 egg *hatəluy PMP *qateluR 1  
62 thatch/roof *hatəp   1  
123 to flow *haɲut   42  
177 this *hija~ji   1  
177 this *hiji~ji   1  
123 to flow *hili   56  
178 that *hina~na (near) 1  
178 that *hini~ni   1  
42 to suck *hisəp   1  
196 to count *hituŋ   31  
36 to spit *hitəp   41  
34 to cry *hiwaŋ   9  
47 to yawn *huap   19  
178 that *huda~ da (far) 57  
178 that *hudi~di   21  
133 rain *hujan   1  
24 head *hulu   1  
53 person/human being *hulun   17  
29 to sniff, smell *hunduŋ   34  
76 to live, be alive *huri(pʔ) PMP *ma-qudip 1  
51 to sit *həjəŋ   28  
164 good *həlaw   82  
121 sand *hənay   1  
28 to breathe *həŋas   50  
184 he/she *ia   1  
170 when? word info *idan   1  
66 to tie up, fasten *ikə(tʔ)   1  
36 to spit *iluy PMP *iluR 'saliva' 52  
59 mother *ina(-ʔ)   37  
59 mother *induʔ   10  
40 to drink *inum   1  
46 to see *inuʔ   65  
194 how? word info *ipa   20  
31 tooth *ipən   1  
27 nose *iruŋ   1  
16 intestines *isaw   44  
16 intestines *isi bətəŋ   45  
111 fish *iwa(h)   25  
165 bad, evil *jahat ? 1  
192 and *jama   2  
171 to hide word info *jamut   24  
180 far *jawəh   1  
118 grass *jukut   2  
57 husband *ka-həjəŋ (spouse) 24  
58 wife *ka-həjəŋ (spouse) 40  
132 fog *kabut   1  
96 dog *kaci   59  
89 to hold word info *kaciŋ   67  
90 to dig *kali   1  
193 if *kantu   87  
66 to tie up, fasten *karut   44  
38 to chew word info *kayil   36  
79 stick/wood *kayu   1  
193 if *ki   40  
135 lightning *kilap   1, 88  
185 we word info *kita   1  
186 you *ku-ti uɲin   34  
170 when? word info *kuda   38  
82 dull, blunt *kudul   80  
4 leg/foot *kukut   29  
12 skin *kulit ? 1  
108 louse word info *kutu   1  
77 to scratch word info *kuykuy   19  
13 back word info *kuyuŋ   41  
96 dog *kuyuʔ ? 26  
88 to squeeze word info *kəcil   54  
31 tooth *kədis   26  
155 long word info *kəjuŋ   47  
39 to cook word info *kəkuʔ   59  
116 flower *kəmbaŋ   21  
129 moon *kənawat   41  
100 wing *kəpi   52  
140 dry word info *kəriŋ ? 22  
41 to bite *kərəh   1  
133 rain *labuŋ   36  
57 husband *laki ? 28  
33 to laugh *lalaŋ   70  
5 to walk *lapah   42  
110 spider *lawah   1  
124 sea *lawət ? 6  
19 shoulder *layaŋ   44  
128 sky *laŋit   1  
9 to swim *laŋuy   1  
46 to see *liaʔ   19, 23  
201 Five word info *lima   1  
61 house *ləmbah-an      
69 to hunt word info *m-asu   42  
195 no, not *ma(kʔ)   48  
148 white *ma-handaʔ   25  
151 green *ma-hujaw   25  
10 dirty *ma-kamah   35  
10 dirty *ma-kamaʔ   35  
150 yellow *ma-kuɲir   1  
157 thick word info *ma-kədəl   45  
161 shy, ashamed *ma-liəm   40  
152 small *ma-luniʔ   19  
156 thin word info *ma-nipis   1  
138 warm word info *ma-panas      
158 narrow *ma-pəliʔ   39  
22 to fear *ma-rabay   14  
179 near *ma-riʔdiʔ   64  
54 man/male *ma-ruhanay   1  
160 painful, sick *ma-ruyuh   60  
154 short word info *ma-rəbah   61  
160 painful, sick *ma-sakit   1  
149 red *ma-suluh   61  
139 cold word info *ma-ŋisən   20  
58 wife *maju   7  
73 to steal *maliŋ   16  
161 shy, ashamed *malu ? 20  
97 bird *manuʔ   1  
45 eye *mata   1  
75 to die, be dead *matay   1  
52 to stand *minjaʔ   38  
87 to swell word info *məgak   51  
57 husband *məŋi-an   12  
94 to throw word info *nahayar   58  
9 to swim *naŋuy   1  
183 thou *ni-ku   1  
71 to stab, pierce *pagas   3  
179 near *parəʔ   27  
74 to kill *patay   15  
62 thatch/roof *paŋkul   48  
113 branch word info *paŋpaŋ   20  
85 to choose *pilih   1  
203 Seven word info *pitu   1  
19 shoulder *piŋpiŋ   16  
88 to squeeze word info *piəh   55  
72 to hit word info *pukul   27  
127 woods/forest *pulan   71  
144 to burn word info *pulpul   18  
206 Ten word info *puluh   5  
97 bird *putit   71  
1 hand *puŋu   17  
111 fish *puɲu   62  
179 near *pədək   65  
48 to sleep *pədəm PWMP *pezem close the eyes 16  
7 to come *pəgər   27  
89 to hold word info *pəgəŋ   32  
78 to cut, hack word info *pələʔ   72  
88 to squeeze word info *pərəs ? 42  
88 to squeeze word info *pərəʔ ? 1  
54 man/male *ragah   43  
185 we word info *ram   23  
209 One Hundred word info *ratus   4  
7 to come *ratəŋ PMP *dateŋ 'arrive' 14  
6 road/path *raŋ-laya PMP *zalan + *Raya 'big' 1  
210 One Thousand word info *ribu   5  
131 cloud word info *rihuʔ   69  
192 and *riʔ   42  
198 Two word info *rua   1  
158 narrow *rupit   40  
152 small *rəniʔ   65  
183 thou *s-kam   13  
158 narrow *s-əm-ək   41  
177 this *sa   29  
110 spider *saŋ   48  
189 who? word info *si-apa ? 12  
125 salt *sia   1  
8 to turn word info *simpaŋ   81  
94 to throw word info *sitaŋ   56  
94 to throw word info *situh   59  
205 Nine word info *siwa   5  
144 to burn word info *suah   64  
190 other *sumaŋ   22  
18 breast *susu   1  
72 to hit word info *səbat   65  
137 to blow word info *səbu   50  
171 to hide word info *səgəʔ   25  
67 to sew word info *sərut   45  
68 needle *sərəp   13  
104 fat/grease *tabəh   23  
169 year *tahun   1  
81 sharp *tajəm   1  
65 rope *tali   1  
119 earth/soil *tanəh   1  
84 to plant *tanəm   2  
39 to cook word info *tasa(kʔ)   45, 19  
187 they *ti-an   11  
95 to fall word info *tiaʔ   66  
155 long word info *tijaŋ   102  
102 rat *tikus   22  
70 to shoot word info *timbak   49  
16 intestines *tinahi   1  
162 old word info *tuha   1  
15 bone *tuhəlan   1  
71 to stab, pierce *tujah   22  
95 to fall word info *tumbak   68  
86 to grow word info *tumbuh ? 1  
13 back word info *tundun   55  
48 to sleep *turuy   1  
93 to pound, beat word info *tutu   20  
86 to grow word info *tuəh   1, 25  
52 to stand *təgi   14  
72 to hit word info *təgəm   64  
199 Three word info *təlu   1  
166 correct, true *təmən   47  
133 rain *təray   35  
101 to fly *tərbaŋ ? 18  
72 to hit word info *təstəs   28  
60 father *ubaʔ   13  
106 snake *ulay   2  
59 mother *umaʔ   36  
94 to throw word info *umban   60  
64 to say *umuŋ ? 15  
35 to vomit *utah   1  
125 salt *uyah   15  
191 all *uɲin   22  
122 water word info *wai   2  
115 root *wakat   2  
204 Eight word info *walu   3  
164 good *wayway   83  
38 to chew word info *ŋalŋal PMP *ŋasŋas 'crush with the teeth' 13  
30 mouth *ŋaŋa   14  
140 dry word info *ŋəluh   63  
202 Six word info *ǝnǝm   1  
37 to eat *əkan PMP *kaen 1, 14  
127 woods/forest *əlas   1  
32 tongue *əma   1  
18 breast *əmah   36  
59 mother *əmaʔ   35  
132 fog *əmbun   34  
46 to see *ənah   64  
200 Four word info *əpat   1  
23 blood *ərah PMP *daRaq 1  
39 to cook word info *əsak   19  
197 One word info *əsay   1  
188 what? word info *əɲa   37  
182 I *ɲaku   7  
109 mosquito *ɲiʔɲiʔ   55  
39 to cook word info *ɲunjəŋ   48  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: