https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Dongnu Bunu (Nongjing)

Source/Author:  Meng Chaoji 
Identifiers:  ISO-639-3:bwx  Glottocode: buna1273 
Notes:  蒙朝吉 / Meng Chaoji. 瑤族布努语方言研究 / Yao zu Bunu yu fang yan yan jiu [A Study of the Bunu Dialects of the Yao People]. Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2001.

ISO 639-3: bwx. Dongnu (东努) is a regional vernacular (土语) of Bunu (布努). The selected variant is that of Nongjing Village (弄京村), Qibainong Township (七百弄乡) Dahua County (大化县), Guangxi, China.

Tones:
1 = /33/, 1' = /55/
2 = /13/, 2' = /35/
3 = /43/, 3' = /54/
4 = /232/, 4' = /454/
5 = /41/
6 = /221/
7 = /32/
8 = /21/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 192
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 7
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Bunu 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
11 dust      
16 intestines      
28 to breathe      
33 to laugh      
38 to chew word info      
42 to suck      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
62 thatch/roof      
65 rope      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
84 to plant      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
113 branch word info      
121 sand      
126 lake      
138 warm word info      
141 wet      
158 narrow      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
181 where? word info      
188 what? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
196 to count      
198 Two word info au1      
122 water word info aŋ1      
133 rain aŋ1 nɔŋ6      
24 head fa3      
31 tooth fa3 m̥iŋ3      
120 stone fa3 ɣe1      
124 sea hai3'      
92 to open, uncover he1      
40 to drink hu7      
3 right hɔŋ1      
197 One word info i1'      
209 One Hundred word info i1' pai5 Chinese   L
210 One Thousand word info i1' sen1 Chinese   L
108 louse word info ka1 ntsha3' head louse    
143 fire ka1 to4'      
108 louse word info ka1 tuŋ3' body louse    
107 worm (earthworm) ka1 tɕɔŋ1'      
109 mosquito ka1 ʑaŋ3'      
15 bone ka1 θhɔŋ3'      
131 cloud word info ka3 hu3      
132 fog ka3 hu3 = cloud    
145 smoke word info ka3 pɔŋ5 to4'      
146 ash ka3 sha3      
119 earth/soil ka3 te1      
136 wind ka3 tɕi5      
115 root ka3 tɕɔŋ2      
12 skin ka3 tɬau5      
14 belly ka3 tɬəŋ1'      
118 grass ka3 ȵ.aŋ3      
178 that kau2 medial    
183 thou kau2      
57 husband kaŋ7      
85 to choose ken3      
66 to tie up, fasten kha1      
27 nose khi3 mpjau6      
45 eye khi3 mɔŋ6      
56 child kje1 tuŋ1      
6 road/path kje3      
98 egg kje5      
154 short word info ko4 short (of height)    
25 neck kuŋ1' tɬəŋ1'      
180 far kwe1      
150 yellow kwen2      
159 wide kwen3 Chinese   L
18 breast kɔŋ5      
4 leg/foot lau1 leg/foot    
112 rotten word info lau2      
127 woods/forest laŋ1'      
153 big laŋ8      
85 to choose li6      
39 to cook word info lo1 to cook rice    
162 old word info lo4 Chinese   L
154 short word info luŋ3 short (of length)    
7 to come lɔ4      
30 mouth lɔ5      
149 red ləŋ1      
195 no, not ma2      
186 you me2      
59 mother mi8      
187 they mo2      
63 name mpe5      
17 liver mpjau6      
43 ear mpje2'      
111 fish mpje4      
151 green mpju2      
67 to sew word info mpo3      
78 to cut, hack word info mpo8      
160 painful, sick muŋ1 painful    
29 to sniff, smell m̥ɛ5      
97 bird naŋ6      
184 he/she ni4      
53 person/human being no2      
155 long word info nte3      
125 salt ntse3      
81 sharp ntse5      
22 to fear ntsha1      
23 blood ntshəŋ3      
35 to vomit ntu3      
72 to hit word info ntu8      
78 to cut, hack word info ntɔ3      
172 to climb word info ntɕe5      
30 mouth ntɕu2'      
32 tongue ntɬa8      
123 to flow ntɬau4      
114 leaf ntɬaŋ2'      
37 to eat nɔŋ2      
177 this nɔŋ3      
106 snake nəŋ1      
102 rat nəŋ4      
90 to dig n̥ɔŋ1      
168 day n̥ɔŋ1 day    
20 to know, be knowledgeable pa1      
4 leg/foot pai1' leg    
48 to sleep pau5      
185 we word info pe1      
199 Three word info pe1      
1 hand pe4      
116 flower pen2      
137 to blow word info phju1      
135 lightning phɔ1 ntθa7 mɔŋ6      
117 fruit pi3      
61 house pje3      
201 Five word info pjo1      
208 Fifty word info pjo1 tɕu8      
60 father po3      
55 woman/female po3 mpha7      
168 day po3 n̥ɔŋ1 sun    
189 who? word info po3 tau6      
54 man/male po3 tɕəŋ6      
129 moon po3 ɬo5 moon    
60 father po3'      
92 to open, uncover po7      
192 and pu3      
171 to hide word info pu6 ɳʈa8      
46 to see pɔ8      
169 year saŋ5      
166 correct, true sen1 Chinese   L
50 to dream shi3 mpa5   1?  
163 new shiŋ1 Chinese   L
52 to stand sho3      
175 above shu1      
203 Seven word info sɔŋ6      
91 to buy sɯ4      
139 cold word info ta3 nuŋ5      
176 below ta6      
124 sea ta8 hai5      
157 thick word info tai1      
105 tail tau3      
167 night te4 m̥i5 evening    
143 fire to4'      
4 leg/foot to5 foot    
100 wing to7      
93 to pound, beat word info tu3      
7 to come tɔ2      
74 to kill tɔ5      
75 to die, be dead tɔ6      
41 to bite tɔ8      
68 needle tɕaŋ1'      
130 star tɕe1 kuŋ1'      
19 shoulder tɕe4' pau6      
205 Nine word info tɕu2      
206 Ten word info tɕu8      
182 I tɕuŋ3      
44 to hear tɕəŋ5      
99 feather tɬa1      
200 Four word info tɬa1      
26 hair word info tɬa1 fa3 tɬa1 = feather, fa3 = head    
96 dog tɬe3      
148 white tɬo1      
147 black tɬuŋ1      
10 dirty tɬɔ3      
64 to say tɯ2      
178 that uŋ1 distal    
165 bad, evil va6 bad (of person)    
64 to say vaŋ6      
58 wife ve3      
110 spider ve3 ɣai6      
152 small vi3      
87 to swell word info vɔ4      
21 to think ŋi4      
103 meat/flesh ŋka2      
34 to cry ŋkau1 Chinese?   L?
140 dry word info ŋkhai1      
2 left ŋkhi5      
128 sky ŋkuŋ2      
142 heavy ȵ.ɔŋ3      
118 grass ȵ.ɯ3      
51 to sit ȵi1      
173 at ȵi1      
73 to steal ȵiŋ6      
207 Twenty word info ȵɔŋ4 tɕu8      
156 thin word info ȵəŋ4      
164 good ɣaŋ5      
179 near ɣe5      
95 to fall word info ɣo6 to fall (as of hair)    
134 thunder ɦa8 phɔ1      
194 how? word info ɦau6 tau6      
36 to spit ɬo3      
129 moon ɬo5 month    
153 big ɬɔ1      
174 in, inside ɳʈɔŋ      
13 back word info ʈa1' ku8      
144 to burn word info ʈa3      
69 to hunt word info ʈau5 ŋka2      
104 fat/grease ʈi6      
39 to cook word info ʈo8 to cook vegetables    
202 Six word info ʈu5      
5 to walk ʈɔ2      
204 Eight word info ʑo8      
9 to swim ʑu2      
101 to fly ʑəŋ5      
83 to work word info θu6 to do, perform 做    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: