https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Dongnu Bunu (Nongjing)

Source/Author:  Meng Chaoji 
Identifiers:  ISO-639-3:bwx  Glottocode: buna1273 
Notes:  蒙朝吉 / Meng Chaoji. 瑤族布努语方言研究 / Yao zu Bunu yu fang yan yan jiu [A Study of the Bunu Dialects of the Yao People]. Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2001.

ISO 639-3: bwx. Dongnu (东努) is a regional vernacular (土语) of Bunu (布努). The selected variant is that of Nongjing Village (弄京村), Qibainong Township (七百弄乡) Dahua County (大化县), Guangxi, China.

Tones:
1 = /33/, 1' = /55/
2 = /13/, 2' = /35/
3 = /43/, 3' = /54/
4 = /232/, 4' = /454/
5 = /41/
6 = /221/
7 = /32/
8 = /21/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 192
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 7
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Bunu 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above shu1      
191 all      
192 and pu3      
146 ash ka3 sha3      
173 at ȵi1      
13 back word info ʈa1' ku8      
165 bad, evil va6 bad (of person)    
14 belly ka3 tɬəŋ1'      
176 below ta6      
153 big laŋ8      
153 big ɬɔ1      
97 bird naŋ6      
147 black tɬuŋ1      
23 blood ntshəŋ3      
15 bone ka1 θhɔŋ3'      
113 branch word info      
18 breast kɔŋ5      
56 child kje1 tuŋ1      
131 cloud word info ka3 hu3      
139 cold word info ta3 nuŋ5      
166 correct, true sen1 Chinese   L
168 day po3 n̥ɔŋ1 sun    
168 day n̥ɔŋ1 day    
10 dirty tɬɔ3      
96 dog tɬe3      
140 dry word info ŋkhai1      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear mpje2'      
119 earth/soil ka3 te1      
98 egg kje5      
204 Eight word info ʑo8      
45 eye khi3 mɔŋ6      
180 far kwe1      
104 fat/grease ʈi6      
60 father po3      
60 father po3'      
99 feather tɬa1      
208 Fifty word info pjo1 tɕu8      
143 fire to4'      
143 fire ka1 to4'      
111 fish mpje4      
201 Five word info pjo1      
116 flower pen2      
132 fog ka3 hu3 = cloud    
200 Four word info tɬa1      
117 fruit pi3      
164 good ɣaŋ5      
118 grass ka3 ȵ.aŋ3      
118 grass ȵ.ɯ3      
151 green mpju2      
26 hair word info tɬa1 fa3 tɬa1 = feather, fa3 = head    
1 hand pe4      
184 he/she ni4      
24 head fa3      
142 heavy ȵ.ɔŋ3      
61 house pje3      
194 how? word info ɦau6 tau6      
57 husband kaŋ7      
182 I tɕuŋ3      
193 if      
174 in, inside ɳʈɔŋ      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf ntɬaŋ2'      
2 left ŋkhi5      
4 leg/foot lau1 leg/foot    
4 leg/foot to5 foot    
4 leg/foot pai1' leg    
135 lightning phɔ1 ntθa7 mɔŋ6      
17 liver mpjau6      
155 long word info nte3      
108 louse word info ka1 ntsha3' head louse    
108 louse word info ka1 tuŋ3' body louse    
54 man/male po3 tɕəŋ6      
103 meat/flesh ŋka2      
129 moon ɬo5 month    
129 moon po3 ɬo5 moon    
109 mosquito ka1 ʑaŋ3'      
59 mother mi8      
30 mouth ntɕu2'      
30 mouth lɔ5      
63 name mpe5      
158 narrow      
179 near ɣe5      
25 neck kuŋ1' tɬəŋ1'      
68 needle tɕaŋ1'      
163 new shiŋ1 Chinese   L
167 night te4 m̥i5 evening    
205 Nine word info tɕu2      
195 no, not ma2      
27 nose khi3 mpjau6      
162 old word info lo4 Chinese   L
197 One word info i1'      
209 One Hundred word info i1' pai5 Chinese   L
210 One Thousand word info i1' sen1 Chinese   L
190 other      
160 painful, sick muŋ1 painful    
53 person/human being no2      
133 rain aŋ1 nɔŋ6      
102 rat nəŋ4      
149 red ləŋ1      
3 right hɔŋ1      
6 road/path kje3      
115 root ka3 tɕɔŋ2      
65 rope      
112 rotten word info lau2      
125 salt ntse3      
121 sand      
124 sea ta8 hai5      
124 sea hai3'      
203 Seven word info sɔŋ6      
81 sharp ntse5      
154 short word info ko4 short (of height)    
154 short word info luŋ3 short (of length)    
19 shoulder tɕe4' pau6      
161 shy, ashamed      
202 Six word info ʈu5      
12 skin ka3 tɬau5      
128 sky ŋkuŋ2      
152 small vi3      
145 smoke word info ka3 pɔŋ5 to4'      
106 snake nəŋ1      
110 spider ve3 ɣai6      
130 star tɕe1 kuŋ1'      
79 stick/wood      
120 stone fa3 ɣe1      
105 tail tau3      
206 Ten word info tɕu8      
178 that kau2 medial    
178 that uŋ1 distal    
62 thatch/roof      
187 they mo2      
157 thick word info tai1      
156 thin word info ȵəŋ4      
177 this nɔŋ3      
183 thou kau2      
199 Three word info pe1      
134 thunder ɦa8 phɔ1      
41 to bite tɔ8      
137 to blow word info phju1      
28 to breathe      
144 to burn word info ʈa3      
91 to buy sɯ4      
38 to chew word info      
85 to choose li6      
85 to choose ken3      
172 to climb word info ntɕe5      
7 to come lɔ4      
7 to come tɔ2      
39 to cook word info lo1 to cook rice    
39 to cook word info ʈo8 to cook vegetables    
196 to count      
34 to cry ŋkau1 Chinese?   L?
78 to cut, hack word info ntɔ3      
78 to cut, hack word info mpo8      
75 to die, be dead tɔ6      
90 to dig n̥ɔŋ1      
50 to dream shi3 mpa5   1?  
40 to drink hu7      
37 to eat nɔŋ2      
95 to fall word info ɣo6 to fall (as of hair)    
22 to fear ntsha1      
123 to flow ntɬau4      
101 to fly ʑəŋ5      
86 to grow word info      
44 to hear tɕəŋ5      
171 to hide word info pu6 ɳʈa8      
72 to hit word info ntu8      
89 to hold word info      
69 to hunt word info ʈau5 ŋka2      
74 to kill tɔ5      
20 to know, be knowledgeable pa1      
33 to laugh      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover po7      
92 to open, uncover he1      
84 to plant      
93 to pound, beat word info tu3      
64 to say vaŋ6      
64 to say tɯ2      
77 to scratch word info      
46 to see pɔ8      
67 to sew word info mpo3      
70 to shoot word info      
51 to sit ȵi1      
48 to sleep pau5      
29 to sniff, smell m̥ɛ5      
36 to spit ɬo3      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand sho3      
73 to steal ȵiŋ6      
42 to suck      
87 to swell word info vɔ4      
9 to swim ʑu2      
21 to think ŋi4      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten kha1      
8 to turn word info      
35 to vomit ntu3      
5 to walk ʈɔ2      
83 to work word info θu6 to do, perform 做    
47 to yawn      
32 tongue ntɬa8      
31 tooth fa3 m̥iŋ3      
207 Twenty word info ȵɔŋ4 tɕu8      
198 Two word info au1      
138 warm word info      
122 water word info aŋ1      
185 we word info pe1      
141 wet      
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white tɬo1      
189 who? word info po3 tau6      
159 wide kwen3 Chinese   L
58 wife ve3      
136 wind ka3 tɕi5      
100 wing to7      
55 woman/female po3 mpha7      
127 woods/forest laŋ1'      
107 worm (earthworm) ka1 tɕɔŋ1'      
169 year saŋ5      
150 yellow kwen2      
186 you me2      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: