https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Jiongnai (Longhua)

Source/Author:  Mao Zongwu, Li Yunbing 
Identifiers:  ISO-639-3:pnu  Glottocode: jion1236 
Notes:  毛宗武, 李云兵 / Mao Zongwu, Li Yunbing. 炯奈语硏究 / Jiongnai yu yan jiu (A Study of Jiongnai). Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2002.

The selected variant is that of Longhua Village (龙化村), Changdong Township (长垌乡), Jinxiu County (金秀县), Guangxi, China.

Tones:
1 = /44/
2 = /33/
3 = /53/
4 = /31/
5 = /35/
6 = /22/
7 = /43/
8 = /32/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 208
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 9
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Bunu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 15 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand tʃa31      
2 left ŋkwe22      
3 right ŋkhjɔŋ44      
4 leg/foot l̥ei44 foot    
4 leg/foot vei44 ka44 thigh    
5 to walk xe33 to walk    
5 to walk ŋ̊ŋ31 to go    
6 road/path kja53      
7 to come lɔu31 to come    
7 to come θu35 to arrive    
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty xaŋ53      
11 dust paŋ53      
12 skin kjeu35      
13 back word info      
14 belly the44      
15 bone θaŋ53      
16 intestines ȵ̊ɔ53      
17 liver ŋkheŋ44      
18 breast niŋ22      
19 shoulder tʃwai44      
20 to know, be knowledgeable pe44      
20 to know, be knowledgeable tjeu35      
21 to think nen35      
22 to fear ntʃhei44      
23 blood θi53      
24 head ŋkau53      
25 neck kaŋ53      
26 hair word info ŋkau53 ple44      
27 nose mpjau22      
28 to breathe      
29 to sniff, smell m̥ai35      
30 mouth ntjɔ33      
31 tooth m̥ai53      
32 tongue mpli32      
33 to laugh tʃu43      
34 to cry ȵiŋ53      
35 to vomit ntʃu35      
36 to spit phli53      
37 to eat naŋ33      
38 to chew word info      
39 to cook word info tjau53      
40 to drink      
41 to bite ŋa43      
41 to bite tu32      
42 to suck      
43 ear mpja33      
44 to hear m̥aŋ35      
45 eye mɔ22 tʃen44      
46 to see leŋ35      
47 to yawn ŋa44 ntjɔ33      
48 to sleep pau35      
49 to lie down word info      
50 to dream mpe35      
51 to sit ȵaŋ44      
52 to stand θjau53      
53 person/human being nai33      
54 man/male ntʃi22 nai33      
55 woman/female ntʃi22 vɔ43      
56 child ne44 nai33      
57 husband ve53      
58 wife va53      
59 mother ne32      
60 father pe53      
61 house pja53      
62 thatch/roof pja53 tiŋ35 tiŋ35 < Chinese   L
63 name mpa35      
64 to say tʃɔuŋ22      
64 to say kɔ43      
65 rope l̥ei35      
66 to tie up, fasten khai44 to bind (firewood)    
67 to sew word info ŋkjoŋ33      
68 needle tʃɔuŋ44      
69 to hunt word info klɔ33      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info pɔ53      
72 to hit word info ntɔ43      
73 to steal ȵiŋ22      
74 to kill ta35      
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info ntu53      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp mplen33      
82 dull, blunt      
83 to work word info tʃe35      
84 to plant tei31      
85 to choose kan35      
86 to grow word info l̥jeu44      
87 to swell word info oŋ35      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info kjɔ53      
90 to dig va43      
91 to buy mɔ44      
92 to open, uncover ʃe44      
93 to pound, beat word info tu53      
94 to throw word info khwe43      
94 to throw word info pwai44      
94 to throw word info khwai53      
95 to fall word info nteŋ53      
96 dog kla53      
97 bird nɔuŋ22      
98 egg kja35      
99 feather ple44      
100 wing ðe43      
101 to fly ʑi35      
102 rat nen31      
103 meat/flesh ŋkai33      
104 fat/grease mplu22      
105 tail ðau53      
106 snake nen44      
107 worm (earthworm) ka44 ʑaŋ44      
108 louse word info taŋ53      
109 mosquito l̥ai35 mjau53      
110 spider mpa22 ŋkjɔ22      
111 fish mpja31      
112 rotten word info kjen35      
113 branch word info      
114 leaf mplɔŋ33      
115 root ka44      
116 flower pen33      
117 fruit pi53      
118 grass ntu35      
119 earth/soil ta44      
120 stone ŋkja44      
121 sand ta44 ŋkja44      
121 sand tau31 tei53 ŋkja44      
122 water word info ɔuŋ44      
123 to flow pei44      
123 to flow ljɔu31      
124 sea xei44      
125 salt ntʃa53      
126 lake ku53 tʃaŋ53 pond    
126 lake ɔuŋ44 tʃaŋ53 pond    
127 woods/forest      
128 sky ŋkwaŋ33      
129 moon l̥e35      
130 star ka44 ntaŋ44      
131 cloud word info tjɔŋ35      
132 fog      
133 rain naŋ22      
134 thunder xu44      
135 lightning xu44 ŋkli44 ŋklai43      
135 lightning ta43 lei32 Chinese   L
136 wind tʃi35      
137 to blow word info phu44      
138 warm word info khjaŋ44 hot    
139 cold word info naŋ35      
140 dry word info ntaŋ44      
141 wet ŋkhei44      
142 heavy ȵ̊e53      
143 fire tau31      
144 to burn word info v̥a53      
145 smoke word info ɔ43      
146 ash θe53      
147 black klau44      
148 white klaŋ44      
149 red θi35      
150 yellow kwen33      
151 green mphɔ44 green    
151 green vu43 green/blue 青    
152 small ʑu35      
152 small ne44      
153 big l̥jeu44      
153 big pɔ43      
154 short word info tʃe31 short (of height)    
154 short word info laŋ53 short (of length)    
155 long word info ða53      
156 thin word info ȵiŋ31      
157 thick word info tei44      
158 narrow ŋkai32 Chinese?   L?
159 wide kwen53 Chinese   L
160 painful, sick maŋ44 can mean 'sick' or 'painful'    
161 shy, ashamed      
162 old word info ku35      
163 new ʃi22 ŋkheŋ44      
164 good ŋɔuŋ35      
165 bad, evil wei31      
166 correct, true tʃiŋ44 true; < Chinese   L
167 night ntʃaŋ22      
168 day ntoŋ22 sun    
168 day n̥ɔ44 day    
169 year ȵ̊ɔuŋ35      
170 when? word info      
171 to hide word info mɔuŋ53      
172 to climb word info ntja35 to climb a tree, and also mountain    
173 at ȵaŋ44      
174 in, inside ku53 ntɔuŋ44      
175 above θi53 tʃe43      
176 below ʃi32 kwei31      
177 this ne53      
178 that mi44      
179 near ŋkja35      
180 far kwa44      
181 where? word info kwa35 θjeu53      
182 I va31      
183 thou maŋ33      
184 he/she naŋ31      
185 we word info taŋ31 kloŋ53 inclusive    
185 we word info pa44 exclusive    
185 we word info va31 kloŋ53 exclusive    
186 you ma33      
186 you maŋ33 kloŋ53      
186 you maŋ33 nai33      
187 they naŋ31 kloŋ53 mi44      
187 they naŋ31 nai33      
188 what? word info laŋ44 ða35      
188 what? word info a44 ða35      
189 who? word info n̥a53      
190 other      
191 all      
192 and ta44      
193 if      
194 how? word info tʃe35 tau33      
195 no, not ŋ53      
196 to count      
197 One word info i53      
198 Two word info u44      
199 Three word info pa44      
200 Four word info ple44      
201 Five word info pui44      
202 Six word info tʃɔ35      
203 Seven word info ʃaŋ22      
204 Eight word info ʑe32      
205 Nine word info tʃu33      
206 Ten word info tʃɔ32      
207 Twenty word info ȵiŋ22 ʃei32 Chinese   L
208 Fifty word info ŋɔuŋ33 ʃei32 Chinese   L
209 One Hundred word info i53 pa35 Chinese   L
210 One Thousand word info ʃen44 Chinese   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: