https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Jiongnai (Longhua)

Source/Author:  Mao Zongwu, Li Yunbing 
Identifiers:  ISO-639-3:pnu  Glottocode: jion1236 
Notes:  毛宗武, 李云兵 / Mao Zongwu, Li Yunbing. 炯奈语硏究 / Jiongnai yu yan jiu (A Study of Jiongnai). Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2002.

The selected variant is that of Longhua Village (龙化村), Changdong Township (长垌乡), Jinxiu County (金秀县), Guangxi, China.

Tones:
1 = /44/
2 = /33/
3 = /53/
4 = /31/
5 = /35/
6 = /22/
7 = /43/
8 = /32/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 208
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 9
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Bunu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 15 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
13 back word info      
28 to breathe      
38 to chew word info      
40 to drink      
42 to suck      
49 to lie down word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
88 to squeeze word info      
113 branch word info      
127 woods/forest      
132 fog      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
196 to count      
188 what? word info a44 ða35      
197 One word info i53      
209 One Hundred word info i53 pa35 Chinese   L
115 root ka44      
130 star ka44 ntaŋ44      
107 worm (earthworm) ka44 ʑaŋ44      
85 to choose kan35      
25 neck kaŋ53      
66 to tie up, fasten khai44 to bind (firewood)    
138 warm word info khjaŋ44 hot    
94 to throw word info khwai53      
94 to throw word info khwe43      
98 egg kja35      
6 road/path kja53      
112 rotten word info kjen35      
12 skin kjeu35      
89 to hold word info kjɔ53      
96 dog kla53      
147 black klau44      
148 white klaŋ44      
69 to hunt word info klɔ33      
162 old word info ku35      
174 in, inside ku53 ntɔuŋ44      
126 lake ku53 tʃaŋ53 pond    
181 where? word info kwa35 θjeu53      
180 far kwa44      
150 yellow kwen33      
159 wide kwen53 Chinese   L
64 to say kɔ43      
188 what? word info laŋ44 ða35      
154 short word info laŋ53 short (of length)    
46 to see leŋ35      
123 to flow ljɔu31      
7 to come lɔu31 to come    
109 mosquito l̥ai35 mjau53      
129 moon l̥e35      
65 rope l̥ei35      
4 leg/foot l̥ei44 foot    
86 to grow word info l̥jeu44      
153 big l̥jeu44      
186 you ma33      
183 thou maŋ33      
186 you maŋ33 kloŋ53      
186 you maŋ33 nai33      
160 painful, sick maŋ44 can mean 'sick' or 'painful'    
178 that mi44      
110 spider mpa22 ŋkjɔ22      
63 name mpa35      
50 to dream mpe35      
151 green mphɔ44 green    
111 fish mpja31      
43 ear mpja33      
27 nose mpjau22      
81 sharp mplen33      
32 tongue mpli32      
104 fat/grease mplu22      
114 leaf mplɔŋ33      
45 eye mɔ22 tʃen44      
91 to buy mɔ44      
171 to hide word info mɔuŋ53      
29 to sniff, smell m̥ai35      
31 tooth m̥ai53      
44 to hear m̥aŋ35      
53 person/human being nai33      
133 rain naŋ22      
184 he/she naŋ31      
187 they naŋ31 kloŋ53 mi44      
187 they naŋ31 nai33      
37 to eat naŋ33      
139 cold word info naŋ35      
59 mother ne32      
152 small ne44      
56 child ne44 nai33      
177 this ne53      
102 rat nen31      
21 to think nen35      
106 snake nen44      
18 breast niŋ22      
140 dry word info ntaŋ44      
95 to fall word info nteŋ53      
172 to climb word info ntja35 to climb a tree, and also mountain    
30 mouth ntjɔ33      
168 day ntoŋ22 sun    
118 grass ntu35      
78 to cut, hack word info ntu53      
72 to hit word info ntɔ43      
125 salt ntʃa53      
167 night ntʃaŋ22      
22 to fear ntʃhei44      
54 man/male ntʃi22 nai33      
55 woman/female ntʃi22 vɔ43      
35 to vomit ntʃu35      
97 bird nɔuŋ22      
189 who? word info n̥a53      
168 day n̥ɔ44 day    
87 to swell word info oŋ35      
185 we word info pa44 exclusive    
199 Three word info pa44      
48 to sleep pau35      
11 dust paŋ53      
20 to know, be knowledgeable pe44      
60 father pe53      
123 to flow pei44      
116 flower pen33      
36 to spit phli53      
137 to blow word info phu44      
117 fruit pi53      
61 house pja53      
62 thatch/roof pja53 tiŋ35 tiŋ35 < Chinese   L
99 feather ple44      
200 Four word info ple44      
201 Five word info pui44      
94 to throw word info pwai44      
153 big pɔ43      
72 to hit word info pɔ53      
74 to kill ta35      
135 lightning ta43 lei32 Chinese   L
119 earth/soil ta44      
192 and ta44      
121 sand ta44 ŋkja44      
143 fire tau31      
121 sand tau31 tei53 ŋkja44      
185 we word info taŋ31 kloŋ53 inclusive    
108 louse word info taŋ53      
84 to plant tei31      
157 thick word info tei44      
14 belly the44      
39 to cook word info tjau53      
20 to know, be knowledgeable tjeu35      
131 cloud word info tjɔŋ35      
41 to bite tu32      
93 to pound, beat word info tu53      
1 hand tʃa31      
154 short word info tʃe31 short (of height)    
83 to work word info tʃe35      
194 how? word info tʃe35 tau33      
136 wind tʃi35      
166 correct, true tʃiŋ44 true; < Chinese   L
205 Nine word info tʃu33      
33 to laugh tʃu43      
19 shoulder tʃwai44      
206 Ten word info tʃɔ32      
202 Six word info tʃɔ35      
64 to say tʃɔuŋ22      
68 needle tʃɔuŋ44      
198 Two word info u44      
182 I va31      
185 we word info va31 kloŋ53 exclusive    
90 to dig va43      
58 wife va53      
57 husband ve53      
4 leg/foot vei44 ka44 thigh    
151 green vu43 green/blue 青    
144 to burn word info v̥a53      
165 bad, evil wei31      
10 dirty xaŋ53      
5 to walk xe33 to walk    
124 sea xei44      
134 thunder xu44      
135 lightning xu44 ŋkli44 ŋklai43      
155 long word info ða53      
105 tail ðau53      
100 wing ðe43      
195 no, not ŋ53      
41 to bite ŋa43      
47 to yawn ŋa44 ntjɔ33      
158 narrow ŋkai32 Chinese?   L?
103 meat/flesh ŋkai33      
24 head ŋkau53      
26 hair word info ŋkau53 ple44      
141 wet ŋkhei44      
17 liver ŋkheŋ44      
3 right ŋkhjɔŋ44      
179 near ŋkja35      
120 stone ŋkja44      
67 to sew word info ŋkjoŋ33      
128 sky ŋkwaŋ33      
2 left ŋkwe22      
208 Fifty word info ŋɔuŋ33 ʃei32 Chinese   L
164 good ŋɔuŋ35      
5 to walk ŋ̊ŋ31 to go    
51 to sit ȵaŋ44      
173 at ȵaŋ44      
73 to steal ȵiŋ22      
207 Twenty word info ȵiŋ22 ʃei32 Chinese   L
156 thin word info ȵiŋ31      
34 to cry ȵiŋ53      
142 heavy ȵ̊e53      
16 intestines ȵ̊ɔ53      
169 year ȵ̊ɔuŋ35      
145 smoke word info ɔ43      
122 water word info ɔuŋ44      
126 lake ɔuŋ44 tʃaŋ53 pond    
203 Seven word info ʃaŋ22      
92 to open, uncover ʃe44      
210 One Thousand word info ʃen44 Chinese   L
163 new ʃi22 ŋkheŋ44      
176 below ʃi32 kwei31      
204 Eight word info ʑe32      
101 to fly ʑi35      
152 small ʑu35      
15 bone θaŋ53      
146 ash θe53      
149 red θi35      
23 blood θi53      
175 above θi53 tʃe43      
52 to stand θjau53      
7 to come θu35 to arrive    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: