https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mak (Laliu)

Source/Author:  Yang Tongyin 
Identifiers:  ISO-639-3:mkg  Glottocode: makc1235 
Notes:  杨通銀 / Yang Tongyin. 莫语硏究 / Mo yu yan jiu (A Study of Mak). Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2000.

The selected dialect is that of Laliu (拉柳), Libo County (荔波县), Guizhou, China.  
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 217
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 19
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 23 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
8 to turn word info      
13 back word info      
72 to hit word info      
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
88 to squeeze word info      
99 feather      
117 fruit      
144 to burn word info      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
171 to hide word info      
173 at      
190 other      
182 I a2      
92 to open, uncover a:ŋ1 to open (of flowers)    
189 who? word info ai1 n̥au1      
54 man/male ai3 ba:n1      
53 person/human being ai3 ȡin1      
169 year be1      
71 to stab, pierce bən5      
45 eye da1   1  
185 we word info da1 exclusive    
168 day da1 van1 sun    
91 to buy dai3      
154 short word info dam5      
121 sand de1      
185 we word info di1 inclusive    
154 short word info din6      
66 to tie up, fasten du1      
35 to vomit du:k10   1  
50 to dream fin1 za:n1      
94 to throw word info gɯn1      
19 shoulder ha1      
74 to kill ha3      
174 in, inside ha:u3      
124 sea hai3      
44 to hear hai5      
25 neck ho1      
116 flower hwa1 Chinese   L
47 to yawn i:t8 non4      
10 dirty ja3      
155 long word info ja:i3      
61 house ja:n1      
141 wet jak7      
52 to stand jun1 Chinese   L
175 above jəu1      
151 green j̥əu1      
31 tooth j̥əu3      
46 to see kau5 du6      
113 branch word info ku1      
77 to scratch word info kwa:i4      
145 smoke word info kwan1   54  
90 to dig kwət8      
86 to grow word info la:u4 to grow (of animals)    
153 big la:u4      
162 old word info la:u4 Chinese   L
73 to steal lak7      
56 child lak8 son 1  
56 child lak8 təi3 child 1  
95 to fall word info lau5 Chinese   L
149 red laŋ1      
85 to choose le6      
191 all ljiu4      
202 Six word info ljok8 Chinese   L
14 belly loŋ2      
123 to flow lu:i1      
58 wife lə2 l̥i3      
57 husband lə2 ʐa:u4      
136 wind ləm1      
119 earth/soil ləm5      
176 below l̥a3      
132 fog l̥ap7 m̥ok7      
22 to fear l̥u1      
81 sharp l̥ui1      
135 lightning l̥ɯn3 pja3      
32 tongue ma2   1  
59 mother ma3      
79 stick/wood mai4 tjuŋ4      
104 fat/grease man2      
126 lake maŋ2      
195 no, not me2      
1 hand mi1   1  
3 right mi1 da:i1   47  
2 left mi1 lja:i3   46  
21 to think mə2      
163 new m̥ai5      
157 thick word info na1      
177 this na:i6   1  
69 to hunt word info na:k8 ʔdoŋ1      
103 meat/flesh na:n4      
112 rotten word info na:u6      
147 black nam1   1  
122 water word info nam3   1  
158 narrow nap7      
27 nose naŋ1   1  
48 to sleep ne5 nun2      
129 moon ni:n2 month    
192 and niŋ5      
97 bird nok8   1  
48 to sleep nun2      
49 to lie down word info nun2      
29 to sniff, smell nun4      
59 mother nəi4      
5 to walk pa:i1 to go    
204 Eight word info pa:t9 Chinese   L
209 One Hundred word info pek9 Chinese   L
70 to shoot word info peŋ5   1  
62 thatch/roof phe1      
23 blood phja:t9      
179 near phjai5      
172 to climb word info pin1      
120 stone pja1      
26 hair word info pjam1      
138 warm word info pjom6      
137 to blow word info po5 to blow (with mouth)    
148 white pu:k8      
87 to swell word info pəu1      
60 father pəu4      
193 if sa2      
93 to pound, beat word info sa:k9 PMP *tuktuk? 2  
199 Three word info sa:m1 Chinese   L
5 to walk sa:m3 to walk    
115 root sa:ŋ1      
18 breast se3      
186 you si1   1  
55 woman/female si3 ja4      
178 that si5      
37 to eat si:n1      
210 One Thousand word info si:n1 Chinese   L
21 to think si:ŋ4      
166 correct, true sin1 Chinese   L
203 Seven word info sit7 Chinese   L
42 to suck sut7      
200 Four word info səi5 Chinese   L
68 needle səm1      
165 bad, evil səu3      
47 to yawn ta3 pu4 ha3      
89 to hold word info tai2      
17 liver tap7      
184 he/she tau1      
7 to come taŋ1      
86 to grow word info taŋ1 to grow (of plants)    
78 to cut, hack word info te5      
7 to come thau5      
188 what? word info thaŋ3 n̥au1 = how    
194 how? word info thaŋ3 n̥au1      
36 to spit thiu5      
4 leg/foot tin1   12  
67 to sew word info tip7      
60 father tja3      
95 to fall word info tok7      
120 stone tui2      
39 to cook word info tuŋ1      
111 fish tə2 məm6      
96 dog tə2 m̥a1      
107 worm (earthworm) tə2 nui2 insect (generic)    
102 rat tə2 n̥o3      
134 thunder tə2 pja3      
108 louse word info tə2 təu1   1  
109 mosquito tə2 ȵuŋ4      
107 worm (earthworm) tə2 ʐan4      
106 snake tə2 ʐui2      
152 small təi3      
100 wing va5      
114 leaf va5      
131 cloud word info va6      
168 day van1 day    
83 to work word info ve4      
101 to fly vi:n3      
133 rain vin1      
146 ash vu:k9      
143 fire vəi1   1  
11 dust vən3      
94 to throw word info wit8      
84 to plant zu4      
51 to sit zui6 Chinese   L
183 thou ŋ2      
201 Five word info ŋu4 Chinese   L
208 Fifty word info ŋu4 ʐip8 Chinese   L
150 yellow ŋ̊an3      
12 skin ȡa1      
9 to swim ȡui1      
38 to chew word info ȵa:i3      
38 to chew word info ȵam3      
167 night ȵam5 evening    
34 to cry ȵe3      
139 cold word info ȵit7      
207 Twenty word info ȵəi6 ʐip8 Chinese   L
118 grass ȵ̊i:ŋ3      
71 to stab, pierce ȵ̊ok9      
64 to say ȶa:ŋ3      
98 egg ȶai5      
41 to bite ȶam3      
24 head ȶau3   1  
162 old word info ȶe5      
43 ear ȶha1      
44 to hear ȶhiŋ5 ȶha1      
138 warm word info ȶhut7      
140 dry word info ȶhəu5      
129 moon ȶi1 ni:n2 moon    
181 where? word info ȶi2 n̥au1      
160 painful, sick ȶit7      
33 to laugh ȶu1      
125 salt ȶwa1      
180 far ȶəi1      
110 spider ȶəm5 ȶwa:u1      
205 Nine word info ȶəu3 Chinese   L
187 they ɕa:u3 tau1      
198 Two word info ʐa1      
16 intestines ʐa:i3      
65 rope ʐa:k9      
167 night ʐa:n1 night    
142 heavy ʐan1 Chinese   L
206 Ten word info ʐip8 Chinese   L
20 to know, be knowledgeable ʐu3      
105 tail ʐu:t10      
40 to drink ʐəm3      
28 to breathe ʐəp8      
137 to blow word info ʐəp8 to blow (of wind)    
159 wide ʔba5      
156 thin word info ʔba:ŋ1      
128 sky ʔbən1      
30 mouth ʔbəp7      
164 good ʔda:i1      
63 name ʔda:n1      
130 star ʔda:u1 ʔdəi5   1?  
197 One word info ʔdeu1      
15 bone ʔdok7      
127 woods/forest ʔdoŋ1 mai4      
196 to count ʔȡai5      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: