https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mak (Laliu)

Source/Author:  Yang Tongyin 
Identifiers:  ISO-639-3:mkg  Glottocode: makc1235 
Notes:  杨通銀 / Yang Tongyin. 莫语硏究 / Mo yu yan jiu (A Study of Mak). Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2000.

The selected dialect is that of Laliu (拉柳), Libo County (荔波县), Guizhou, China.  
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 217
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 19
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 23 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above jəu1      
191 all ljiu4      
192 and niŋ5      
146 ash vu:k9      
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil səu3      
14 belly loŋ2      
176 below l̥a3      
153 big la:u4      
97 bird nok8   1  
147 black nam1   1  
23 blood phja:t9      
15 bone ʔdok7      
113 branch word info ku1      
18 breast se3      
56 child lak8 son 1  
56 child lak8 təi3 child 1  
131 cloud word info va6      
139 cold word info ȵit7      
166 correct, true sin1 Chinese   L
168 day da1 van1 sun    
168 day van1 day    
10 dirty ja3      
96 dog tə2 m̥a1      
140 dry word info ȶhəu5      
82 dull, blunt      
11 dust vən3      
43 ear ȶha1      
119 earth/soil ləm5      
98 egg ȶai5      
204 Eight word info pa:t9 Chinese   L
45 eye da1   1  
180 far ȶəi1      
104 fat/grease man2      
60 father pəu4      
60 father tja3      
99 feather      
208 Fifty word info ŋu4 ʐip8 Chinese   L
143 fire vəi1   1  
111 fish tə2 məm6      
201 Five word info ŋu4 Chinese   L
116 flower hwa1 Chinese   L
132 fog l̥ap7 m̥ok7      
200 Four word info səi5 Chinese   L
117 fruit      
164 good ʔda:i1      
118 grass ȵ̊i:ŋ3      
151 green j̥əu1      
26 hair word info pjam1      
1 hand mi1   1  
184 he/she tau1      
24 head ȶau3   1  
142 heavy ʐan1 Chinese   L
61 house ja:n1      
194 how? word info thaŋ3 n̥au1      
57 husband lə2 ʐa:u4      
182 I a2      
193 if sa2      
174 in, inside ha:u3      
16 intestines ʐa:i3      
126 lake maŋ2      
114 leaf va5      
2 left mi1 lja:i3   46  
4 leg/foot tin1   12  
135 lightning l̥ɯn3 pja3      
17 liver tap7      
155 long word info ja:i3      
108 louse word info tə2 təu1   1  
54 man/male ai3 ba:n1      
103 meat/flesh na:n4      
129 moon ni:n2 month    
129 moon ȶi1 ni:n2 moon    
109 mosquito tə2 ȵuŋ4      
59 mother nəi4      
59 mother ma3      
30 mouth ʔbəp7      
63 name ʔda:n1      
158 narrow nap7      
179 near phjai5      
25 neck ho1      
68 needle səm1      
163 new m̥ai5      
167 night ʐa:n1 night    
167 night ȵam5 evening    
205 Nine word info ȶəu3 Chinese   L
195 no, not me2      
27 nose naŋ1   1  
162 old word info ȶe5      
162 old word info la:u4 Chinese   L
197 One word info ʔdeu1      
209 One Hundred word info pek9 Chinese   L
210 One Thousand word info si:n1 Chinese   L
190 other      
160 painful, sick ȶit7      
53 person/human being ai3 ȡin1      
133 rain vin1      
102 rat tə2 n̥o3      
149 red laŋ1      
3 right mi1 da:i1   47  
6 road/path      
115 root sa:ŋ1      
65 rope ʐa:k9      
112 rotten word info na:u6      
125 salt ȶwa1      
121 sand de1      
124 sea hai3      
203 Seven word info sit7 Chinese   L
81 sharp l̥ui1      
154 short word info dam5      
154 short word info din6      
19 shoulder ha1      
161 shy, ashamed      
202 Six word info ljok8 Chinese   L
12 skin ȡa1      
128 sky ʔbən1      
152 small təi3      
145 smoke word info kwan1   54  
106 snake tə2 ʐui2      
110 spider ȶəm5 ȶwa:u1      
130 star ʔda:u1 ʔdəi5   1?  
79 stick/wood mai4 tjuŋ4      
120 stone pja1      
120 stone tui2      
105 tail ʐu:t10      
206 Ten word info ʐip8 Chinese   L
178 that si5      
62 thatch/roof phe1      
187 they ɕa:u3 tau1      
157 thick word info na1      
156 thin word info ʔba:ŋ1      
177 this na:i6   1  
183 thou ŋ2      
199 Three word info sa:m1 Chinese   L
134 thunder tə2 pja3      
41 to bite ȶam3      
137 to blow word info ʐəp8 to blow (of wind)    
137 to blow word info po5 to blow (with mouth)    
28 to breathe ʐəp8      
144 to burn word info      
91 to buy dai3      
38 to chew word info ȵam3      
38 to chew word info ȵa:i3      
85 to choose le6      
172 to climb word info pin1      
7 to come taŋ1      
7 to come thau5      
39 to cook word info tuŋ1      
196 to count ʔȡai5      
34 to cry ȵe3      
78 to cut, hack word info te5      
75 to die, be dead      
90 to dig kwət8      
50 to dream fin1 za:n1      
40 to drink ʐəm3      
37 to eat si:n1      
95 to fall word info tok7      
95 to fall word info lau5 Chinese   L
22 to fear l̥u1      
123 to flow lu:i1      
101 to fly vi:n3      
86 to grow word info la:u4 to grow (of animals)    
86 to grow word info taŋ1 to grow (of plants)    
44 to hear hai5      
44 to hear ȶhiŋ5 ȶha1      
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info tai2      
69 to hunt word info na:k8 ʔdoŋ1      
74 to kill ha3      
20 to know, be knowledgeable ʐu3      
33 to laugh ȶu1      
49 to lie down word info nun2      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover a:ŋ1 to open (of flowers)    
84 to plant zu4      
93 to pound, beat word info sa:k9 PMP *tuktuk? 2  
64 to say ȶa:ŋ3      
77 to scratch word info kwa:i4      
46 to see kau5 du6      
67 to sew word info tip7      
70 to shoot word info peŋ5   1  
51 to sit zui6 Chinese   L
48 to sleep nun2      
48 to sleep ne5 nun2      
29 to sniff, smell nun4      
36 to spit thiu5      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce bən5      
71 to stab, pierce ȵ̊ok9      
52 to stand jun1 Chinese   L
73 to steal lak7      
42 to suck sut7      
87 to swell word info pəu1      
9 to swim ȡui1      
21 to think si:ŋ4      
21 to think mə2      
94 to throw word info wit8      
94 to throw word info gɯn1      
66 to tie up, fasten du1      
8 to turn word info      
35 to vomit du:k10   1  
5 to walk sa:m3 to walk    
5 to walk pa:i1 to go    
83 to work word info ve4      
47 to yawn i:t8 non4      
47 to yawn ta3 pu4 ha3      
32 tongue ma2   1  
31 tooth j̥əu3      
207 Twenty word info ȵəi6 ʐip8 Chinese   L
198 Two word info ʐa1      
138 warm word info pjom6      
138 warm word info ȶhut7      
122 water word info nam3   1  
185 we word info di1 inclusive    
185 we word info da1 exclusive    
141 wet jak7      
188 what? word info thaŋ3 n̥au1 = how    
170 when? word info      
181 where? word info ȶi2 n̥au1      
148 white pu:k8      
189 who? word info ai1 n̥au1      
159 wide ʔba5      
58 wife lə2 l̥i3      
136 wind ləm1      
100 wing va5      
55 woman/female si3 ja4      
127 woods/forest ʔdoŋ1 mai4      
107 worm (earthworm) tə2 ʐan4      
107 worm (earthworm) tə2 nui2 insect (generic)    
169 year be1      
150 yellow ŋ̊an3      
186 you si1   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: