https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ai-Cham (Taiyang)

Source/Author:  Yang Tongyin 
Identifiers:  ISO-639-3:aih  Glottocode: aich1238 
Notes:  杨通銀 / Yang Tongyin. 莫语硏究 / Mo yu yan jiu (A Study of Mak). Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2000.

The selected dialect is that of Taiyang Village (太阳村), Libo County (荔波县), Guizhou, China.

Tones:
1 = /11/
2 = /31/
3 = /33/
4 = /53/
5 = /35/
6 = /13/
7 = /55/
8 = /31/
9 = /35/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 222
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 19
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 20 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above əu1      
191 all ljeu4      
192 and niŋ5      
192 and ȵam5      
146 ash vuk9      
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil zui4      
14 belly loŋ2      
176 below l̥a3      
153 big la:u4      
97 bird nok8   1  
147 black nam1   1  
23 blood phja:t9      
15 bone da:k9      
113 branch word info ku1      
18 breast ɕu4      
56 child pa:u5 male child    
56 child bək7      
56 child lak8 son 1  
131 cloud word info va6      
139 cold word info ȵit7      
166 correct, true sin1 Chinese   L
168 day da1 van1 sun    
168 day van1 day    
10 dirty wa5      
96 dog tə2 m̥a1      
140 dry word info ȶhəu5      
82 dull, blunt      
11 dust mən6      
11 dust j̥ək9 l̥əm5      
43 ear (va5) ȶha1      
119 earth/soil l̥əm5      
98 egg ȶai5      
204 Eight word info pa:t7 Chinese   L
45 eye da1   1  
180 far l̥əi1      
104 fat/grease man2      
60 father pəu4      
60 father tja3      
99 feather      
208 Fifty word info ŋu4 zəp8 Chinese   L
143 fire vəi1   1  
111 fish tə2 məm6      
201 Five word info ŋu4 Chinese   L
116 flower hwa1 Chinese   L
132 fog l̥ap7 m̥ok9      
200 Four word info səi5 Chinese   L
117 fruit      
164 good da:i1      
118 grass ȵiŋ3      
151 green j̥əu1      
26 hair word info pjam1      
1 hand mji1   1  
184 he/she man1      
184 he/she mə1      
24 head ȶau3   1  
142 heavy zan1 Chinese   L
61 house ja:n1      
194 how? word info thaŋ3 n̥au1      
57 husband lə2 za:u4      
182 I əu2      
193 if sa2 tə3      
174 in, inside a:u3      
16 intestines za:i6      
126 lake maŋ2      
126 lake fu2 Chinese   L
114 leaf va5      
2 left buŋ5 lja:i3   46, 52  
2 left buŋ5 zui4   52, 46  
4 leg/foot tin1   12  
135 lightning l̥ɯn3 pja3      
17 liver tap7      
155 long word info ja:i3      
108 louse word info tə2 təu1   1  
54 man/male lak8 ba:n1      
54 man/male ai3 ba:n1      
103 meat/flesh na:n4      
129 moon nin2 month    
129 moon la:ŋ1 nin2 moon    
109 mosquito tə2 ȵuŋ4      
59 mother nəi4      
59 mother ma3      
30 mouth pa:k9      
63 name da:n1      
158 narrow ȵap7      
179 near phjai5      
25 neck ku4      
68 needle səm1      
163 new m̥ai5      
167 night za:n1 night    
167 night ȵam5 evening    
205 Nine word info ȶəu3 Chinese   L
195 no, not me2      
27 nose naŋ1   1  
162 old word info ȶe5      
162 old word info la:u4      
197 One word info deu1      
209 One Hundred word info pek7 Chinese   L
210 One Thousand word info ɕin1 Chinese   L
190 other      
160 painful, sick ȶət7      
53 person/human being ai3 ȡin1      
133 rain vin1      
102 rat tə2 n̥o3      
149 red laŋ1      
3 right khwən1 da:i1   47  
6 road/path      
115 root sa:ŋ1      
65 rope za:k9      
112 rotten word info na:u6      
125 salt lu1      
121 sand de1      
124 sea hai3      
203 Seven word info sit7 Chinese   L
81 sharp l̥ui1      
154 short word info dam5 short (of height)    
154 short word info din6 short (of length)    
19 shoulder ha1      
161 shy, ashamed      
202 Six word info ljok8 Chinese   L
12 skin pəi2      
128 sky mən1      
152 small təi3      
145 smoke word info kwən3   54  
106 snake tə2 zui2      
110 spider ȶəm6 ȶwa:u1      
130 star da:u1 dəi5   1?  
79 stick/wood mai4 tjuŋ4      
120 stone pja1      
120 stone tui2      
105 tail zwət7      
206 Ten word info zəp8 Chinese   L
178 that si5      
62 thatch/roof phi1      
187 they ȶoŋ5 man1      
187 they ȶoŋ5 mə1      
157 thick word info na1      
156 thin word info ba:ŋ1      
177 this na:i6   1  
183 thou ŋ2      
199 Three word info sa:m1 Chinese   L
134 thunder tə2 pja3      
41 to bite ȶam3      
137 to blow word info pu5 to blow (of wind)    
137 to blow word info po5 to blow (with mouth)    
28 to breathe po5      
144 to burn word info      
91 to buy dai3      
38 to chew word info ȵam3      
38 to chew word info ȵa:i3      
85 to choose le6      
172 to climb word info pin1      
7 to come taŋ1 to come    
7 to come thau5 to arrive    
39 to cook word info tuŋ1      
196 to count ȡai5      
34 to cry ȵe3      
78 to cut, hack word info te5      
75 to die, be dead      
90 to dig kwət8      
50 to dream fin1 za:n1      
40 to drink zəm6      
37 to eat ɕin1      
95 to fall word info tok7      
95 to fall word info lau5 Chinese   L
22 to fear l̥ju1      
123 to flow lui1      
101 to fly vin6      
86 to grow word info ju3   1?  
86 to grow word info təp7 to grow (of plants)    
44 to hear kə1 ȶha1      
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info tai2      
69 to hunt word info tjat8 tə2 pa5      
74 to kill ha3      
20 to know, be knowledgeable ju3      
33 to laugh ȶu1      
49 to lie down word info niŋ3      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover a:ŋ1 to open (of flowers)    
84 to plant zu4      
93 to pound, beat word info sa:k9 PMP *tuktuk? 2  
64 to say ȶa:ŋ3      
77 to scratch word info kwa:i4      
46 to see du6      
46 to see kau5      
67 to sew word info tip7      
70 to shoot word info peŋ5   1  
51 to sit zui6 Chinese   L
48 to sleep nun2      
29 to sniff, smell ȵun4      
36 to spit phju5      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce bən5      
71 to stab, pierce ȵok9      
52 to stand jun1 Chinese   L
73 to steal ljak7      
42 to suck sut7      
87 to swell word info pəu1      
9 to swim ȡui1      
21 to think ɕiŋ4      
94 to throw word info peŋ5      
66 to tie up, fasten du1      
66 to tie up, fasten zuk8      
8 to turn word info      
35 to vomit duk9   1  
5 to walk sa:m3 to walk    
5 to walk pa:i1 to go    
83 to work word info vi4      
47 to yawn jit7 non4      
32 tongue ma2   1  
31 tooth j̥əu3      
207 Twenty word info ȵəi6 zəp8 Chinese   L
198 Two word info ja1      
138 warm word info pjom6 warm    
138 warm word info dau6 hot    
122 water word info nam3   1  
185 we word info də1 inclusive    
185 we word info di1 exclusive    
141 wet jak7      
188 what? word info kə3 ma2      
170 when? word info      
181 where? word info hwən5 n̥au1      
148 white puk8      
189 who? word info ai3 n̥au1      
159 wide ba5      
58 wife lə2 l̥i3      
136 wind ləm1      
100 wing va5      
55 woman/female si3 ja4      
127 woods/forest doŋ1 mai4      
107 worm (earthworm) tə2 zan4      
107 worm (earthworm) tə2 nui2 insect (generic)    
169 year be1      
150 yellow ŋ̊an3      
186 you si1   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: