https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ai-Cham (Taiyang)

Source/Author:  Yang Tongyin 
Identifiers:  ISO-639-3:aih  Glottocode: aich1238 
Notes:  杨通銀 / Yang Tongyin. 莫语硏究 / Mo yu yan jiu (A Study of Mak). Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2000.

The selected dialect is that of Taiyang Village (太阳村), Libo County (荔波县), Guizhou, China.

Tones:
1 = /11/
2 = /31/
3 = /33/
4 = /53/
5 = /35/
6 = /13/
7 = /55/
8 = /31/
9 = /35/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 222
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 19
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 20 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand mji1   1  
2 left buŋ5 lja:i3   46, 52  
2 left buŋ5 zui4   52, 46  
3 right khwən1 da:i1   47  
4 leg/foot tin1   12  
5 to walk sa:m3 to walk    
5 to walk pa:i1 to go    
6 road/path      
7 to come taŋ1 to come    
7 to come thau5 to arrive    
8 to turn word info      
9 to swim ȡui1      
10 dirty wa5      
11 dust mən6      
11 dust j̥ək9 l̥əm5      
12 skin pəi2      
13 back word info      
14 belly loŋ2      
15 bone da:k9      
16 intestines za:i6      
17 liver tap7      
18 breast ɕu4      
19 shoulder ha1      
20 to know, be knowledgeable ju3      
21 to think ɕiŋ4      
22 to fear l̥ju1      
23 blood phja:t9      
24 head ȶau3   1  
25 neck ku4      
26 hair word info pjam1      
27 nose naŋ1   1  
28 to breathe po5      
29 to sniff, smell ȵun4      
30 mouth pa:k9      
31 tooth j̥əu3      
32 tongue ma2   1  
33 to laugh ȶu1      
34 to cry ȵe3      
35 to vomit duk9   1  
36 to spit phju5      
37 to eat ɕin1      
38 to chew word info ȵam3      
38 to chew word info ȵa:i3      
39 to cook word info tuŋ1      
40 to drink zəm6      
41 to bite ȶam3      
42 to suck sut7      
43 ear (va5) ȶha1      
44 to hear kə1 ȶha1      
45 eye da1   1  
46 to see du6      
46 to see kau5      
47 to yawn jit7 non4      
48 to sleep nun2      
49 to lie down word info niŋ3      
50 to dream fin1 za:n1      
51 to sit zui6 Chinese   L
52 to stand jun1 Chinese   L
53 person/human being ai3 ȡin1      
54 man/male lak8 ba:n1      
54 man/male ai3 ba:n1      
55 woman/female si3 ja4      
56 child pa:u5 male child    
56 child bək7      
56 child lak8 son 1  
57 husband lə2 za:u4      
58 wife lə2 l̥i3      
59 mother nəi4      
59 mother ma3      
60 father pəu4      
60 father tja3      
61 house ja:n1      
62 thatch/roof phi1      
63 name da:n1      
64 to say ȶa:ŋ3      
65 rope za:k9      
66 to tie up, fasten du1      
66 to tie up, fasten zuk8      
67 to sew word info tip7      
68 needle səm1      
69 to hunt word info tjat8 tə2 pa5      
70 to shoot word info peŋ5   1  
71 to stab, pierce bən5      
71 to stab, pierce ȵok9      
72 to hit word info      
73 to steal ljak7      
74 to kill ha3      
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info kwa:i4      
78 to cut, hack word info te5      
79 stick/wood mai4 tjuŋ4      
80 to split word info      
81 sharp l̥ui1      
82 dull, blunt      
83 to work word info vi4      
84 to plant zu4      
85 to choose le6      
86 to grow word info ju3   1?  
86 to grow word info təp7 to grow (of plants)    
87 to swell word info pəu1      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info tai2      
90 to dig kwət8      
91 to buy dai3      
92 to open, uncover a:ŋ1 to open (of flowers)    
93 to pound, beat word info sa:k9 PMP *tuktuk? 2  
94 to throw word info peŋ5      
95 to fall word info tok7      
95 to fall word info lau5 Chinese   L
96 dog tə2 m̥a1      
97 bird nok8   1  
98 egg ȶai5      
99 feather      
100 wing va5      
101 to fly vin6      
102 rat tə2 n̥o3      
103 meat/flesh na:n4      
104 fat/grease man2      
105 tail zwət7      
106 snake tə2 zui2      
107 worm (earthworm) tə2 zan4      
107 worm (earthworm) tə2 nui2 insect (generic)    
108 louse word info tə2 təu1   1  
109 mosquito tə2 ȵuŋ4      
110 spider ȶəm6 ȶwa:u1      
111 fish tə2 məm6      
112 rotten word info na:u6      
113 branch word info ku1      
114 leaf va5      
115 root sa:ŋ1      
116 flower hwa1 Chinese   L
117 fruit      
118 grass ȵiŋ3      
119 earth/soil l̥əm5      
120 stone pja1      
120 stone tui2      
121 sand de1      
122 water word info nam3   1  
123 to flow lui1      
124 sea hai3      
125 salt lu1      
126 lake maŋ2      
126 lake fu2 Chinese   L
127 woods/forest doŋ1 mai4      
128 sky mən1      
129 moon nin2 month    
129 moon la:ŋ1 nin2 moon    
130 star da:u1 dəi5   1?  
131 cloud word info va6      
132 fog l̥ap7 m̥ok9      
133 rain vin1      
134 thunder tə2 pja3      
135 lightning l̥ɯn3 pja3      
136 wind ləm1      
137 to blow word info pu5 to blow (of wind)    
137 to blow word info po5 to blow (with mouth)    
138 warm word info pjom6 warm    
138 warm word info dau6 hot    
139 cold word info ȵit7      
140 dry word info ȶhəu5      
141 wet jak7      
142 heavy zan1 Chinese   L
143 fire vəi1   1  
144 to burn word info      
145 smoke word info kwən3   54  
146 ash vuk9      
147 black nam1   1  
148 white puk8      
149 red laŋ1      
150 yellow ŋ̊an3      
151 green j̥əu1      
152 small təi3      
153 big la:u4      
154 short word info dam5 short (of height)    
154 short word info din6 short (of length)    
155 long word info ja:i3      
156 thin word info ba:ŋ1      
157 thick word info na1      
158 narrow ȵap7      
159 wide ba5      
160 painful, sick ȶət7      
161 shy, ashamed      
162 old word info ȶe5      
162 old word info la:u4      
163 new m̥ai5      
164 good da:i1      
165 bad, evil zui4      
166 correct, true sin1 Chinese   L
167 night za:n1 night    
167 night ȵam5 evening    
168 day da1 van1 sun    
168 day van1 day    
169 year be1      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info pin1      
173 at      
174 in, inside a:u3      
175 above əu1      
176 below l̥a3      
177 this na:i6   1  
178 that si5      
179 near phjai5      
180 far l̥əi1      
181 where? word info hwən5 n̥au1      
182 I əu2      
183 thou ŋ2      
184 he/she man1      
184 he/she mə1      
185 we word info də1 inclusive    
185 we word info di1 exclusive    
186 you si1   1  
187 they ȶoŋ5 man1      
187 they ȶoŋ5 mə1      
188 what? word info kə3 ma2      
189 who? word info ai3 n̥au1      
190 other      
191 all ljeu4      
192 and niŋ5      
192 and ȵam5      
193 if sa2 tə3      
194 how? word info thaŋ3 n̥au1      
195 no, not me2      
196 to count ȡai5      
197 One word info deu1      
198 Two word info ja1      
199 Three word info sa:m1 Chinese   L
200 Four word info səi5 Chinese   L
201 Five word info ŋu4 Chinese   L
202 Six word info ljok8 Chinese   L
203 Seven word info sit7 Chinese   L
204 Eight word info pa:t7 Chinese   L
205 Nine word info ȶəu3 Chinese   L
206 Ten word info zəp8 Chinese   L
207 Twenty word info ȵəi6 zəp8 Chinese   L
208 Fifty word info ŋu4 zəp8 Chinese   L
209 One Hundred word info pek7 Chinese   L
210 One Thousand word info ɕin1 Chinese   L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: