https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: She (Haifeng)

Source/Author:  Hiroki Nakanishi 
Identifiers:  ISO-639-3:shx  Glottocode: shee1238 
Notes:  Nakanishi, Hiroki. 畬語海豐方言基本詞彙集 / She yu Haifeng fang yan ji ben ci hui ji [A She Vocabulary: Haifeng Dialect]. Kyōto: 京都大學人文科學研究所 / Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo, 2003.

The selected dialect is that of Haifeng (海豐), Shanwei (汕尾), Guangdong, China. The Haifeng She tones are:

1 = /22/
2 = /31/
3 = /44/
4 = /54/
5 = /11/
6 = /35/
7a = /22/
7b = /11/
8a = /44/
8b = /35/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 216
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 11
 
Classification:  Hmong-Mien:Ho Nte 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 11 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
11 dust      
14 belly      
49 to lie down word info      
64 to say      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
79 stick/wood      
83 to work word info      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
127 woods/forest      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
172 to climb word info      
181 where? word info      
191 all      
192 and      
193 if      
196 to count      
1 hand k'ua54      
2 left kɔi54      
3 right hiaŋ22      
4 leg/foot tɔ11      
4 leg/foot k'a31      
5 to walk ŋ̊ŋ54 ka44      
6 road/path ka44      
7 to come lɤ54      
8 to turn word info ŋ̊ŋ22 kuan22 van44 kuan22 van44 < Chinese zhuan3 wan1   L
10 dirty e22 ŋiɔ35      
12 skin k'ɤ11      
13 back word info ke35 kɔŋ22      
15 bone sɤŋ44      
15 bone sɤŋ44 kɔ44      
16 intestines ŋiɔ44      
17 liver hin22      
18 breast ŋiŋ44 kɔ44      
19 shoulder ka22 pe35      
20 to know, be knowledgeable ti11      
20 to know, be knowledgeable ti11 tu11      
21 to think siɔŋ11      
22 to fear ha22      
23 blood si44      
24 head kɔ44      
24 head kuaŋ35 k'ɤ11      
25 neck ka22 kin22      
25 neck ka22 kin22 ka44      
26 hair word info kuaŋ35 k'ɤ11 pi22      
27 nose k'ɤŋ44 piu54      
28 to breathe t'i11 k'i35      
29 to sniff, smell kɤŋ11      
30 mouth tiɔ31      
31 tooth mun44      
32 tongue pi35      
33 to laugh kɤ35      
34 to cry ŋin44      
35 to vomit ka22 si35      
35 to vomit p'un44      
36 to spit p'ui54      
36 to spit p'i54      
37 to eat lɤŋ31      
38 to chew word info ka22 za11      
39 to cook word info ti44      
40 to drink hɔ35 Chinese   L
41 to bite t'ɤ35      
42 to suck tse35      
43 ear ka31 k'ɤŋ44      
44 to hear kɤŋ11 also means "to sniff/smell"    
45 eye ka22 k'ɔ44      
46 to see mɔ35      
47 to yawn kia54 tiɔ31 lɤ11      
48 to sleep ŋiŋ35      
50 to dream tɔ54 lan31      
51 to sit ŋiŋ22      
52 to stand sɤ44      
53 person/human being le31      
54 man/male le31 pɤ44      
55 woman/female le31 va44      
56 child le31 taŋ22      
57 husband pɤ44      
57 husband a22 pɤ44      
58 wife va44      
58 wife a22 va44      
59 mother a22 me35      
59 mother me35      
60 father a22 pa44      
61 house liu31 tɤŋ35      
62 thatch/roof liu31 t      
63 name mui31      
65 rope li11      
66 to tie up, fasten k'uaŋ31 pɔk22 kɔ44 to tie a knot    
67 to sew word info ŋɤŋ31      
68 needle kiɔŋ22      
70 to shoot word info sa35      
72 to hit word info k'uaŋ31      
73 to steal ka35 ŋin54      
74 to kill ta11      
74 to kill sat22 Chinese   L
76 to live, be alive ŋiɔ54      
77 to scratch word info va35      
78 to cut, hack word info pe35      
80 to split word info p'a11      
81 sharp ŋa54      
82 dull, blunt t'i54      
84 to plant t'i54      
85 to choose taŋ35      
86 to grow word info vɔŋ31 k'i54      
87 to swell word info ŋ35      
89 to hold word info k'ɤ44      
90 to dig vat22      
91 to buy mɔ54      
92 to open, uncover k'e22 Chinese   L
93 to pound, beat word info t'i35      
94 to throw word info t'i31      
95 to fall word info ti54 ke54 lɤ54      
96 dog kia44      
97 bird lɔ54      
98 egg ka11      
99 feather pi22      
100 wing ka22 te35      
101 to fly ŋi11      
102 rat li54      
103 meat/flesh kɔi31      
105 tail ka22 tɔ22      
106 snake tɔ54 uan31      
107 worm (earthworm) ka22 zɤŋ22 earthworm    
108 louse word info taŋ44      
109 mosquito ta22 mɤŋ22 k'a31      
110 spider lɔk22 k'ɤ35      
111 fish pia54      
112 rotten word info kin11      
113 branch word info kun31      
114 leaf piɔŋ31      
115 root k'iŋ31      
117 fruit pi54      
118 grass ts'ɔ11      
119 earth/soil ta22      
120 stone ŋa22      
120 stone ŋa22 kɔ44      
121 sand hia22      
122 water word info ɔŋ31      
123 to flow liu44 Chinese   L
124 sea fui44      
125 salt tsa44      
126 lake fu31      
128 sky kuaŋ31      
129 moon paŋ44 kɔ44 le11      
130 star le11 taŋ22      
131 cloud word info hɤ22      
132 fog hɤ22      
132 fog mɤŋ54 sa44      
133 rain lɤŋ44      
134 thunder pe44 hɤ11      
135 lightning pi35 pe44 hɤ11      
136 wind ki22      
137 to blow word info p'iu22      
138 warm word info sɤ44 warm    
138 warm word info k'aŋ22 hot    
139 cold word info kiɔŋ11      
140 dry word info k'ui44      
141 wet taŋ31      
142 heavy ŋi44      
143 fire t'ɔ54      
144 to burn word info fa44      
145 smoke word info ka22 lɔ22      
146 ash si44      
147 black kiaŋ22      
148 white kiɔ22      
149 red si11      
150 yellow k'un31      
151 green ka35 p'ɤ54 k'un31      
152 small sɔŋ22      
153 big vɔŋ31      
154 short word info laŋ44      
155 long word info ka22 ta44      
156 thin word info ŋin54      
157 thick word info tui22      
158 narrow kɔi35      
159 wide kun44      
160 painful, sick ŋ22 painful    
160 painful, sick p'iaŋ54 sick (from Chinese)   L
162 old word info kɤ11      
163 new tɤ35 hin22      
164 good ŋɔŋ11      
165 bad, evil e44      
166 correct, true t'e31      
167 night mɤŋ11 kaŋ54      
168 day lɔ22 day    
168 day hau54 day    
168 day lɔk22 kɔ44 sun    
169 year ŋiɔ11      
169 year ŋin35 Chinese   L
171 to hide word info ŋi35      
173 at kɤ35      
174 in, inside tɔŋ22 t'ɔ54      
174 in, inside a44 san22      
175 above k'iaŋ31 kɔ44      
176 below tɔ11 t'e54      
177 this le44      
177 this lia54      
177 this lia54 le44      
178 that mɤ44      
178 that ma54      
178 that ma54 mɤ44      
179 near ŋa11      
180 far kua11      
182 I vaŋ54      
183 thou mɤŋ31      
184 he/she lɤŋ54      
185 we word info pa22 Can stand for inclusive or exclusive as Haifeng She does not distinguish between the two.    
185 we word info le31 pa22 Can stand for inclusive or exclusive as Haifeng She does not distinguish between the two.    
186 you mi22      
187 they lɤŋ54 le31      
188 what? word info ts'a31 la54      
188 what? word info ts'a31      
189 who? word info pe31      
190 other ka35 ts'e54 le31      
194 how? word info kaŋ35 tu22 (ɔ11)      
194 how? word info kaŋ35 tsɔk22 (ɔ11)      
195 no, not ha35 ŋɔŋ11      
197 One word info i35      
198 Two word info u22      
199 Three word info pa22      
200 Four word info pi35      
201 Five word info pi22      
202 Six word info kɔ11      
203 Seven word info ts'ɤŋ54      
204 Eight word info zi35      
205 Nine word info k'i31      
206 Ten word info k'iɔ35      
207 Twenty word info ŋi54 se35 Chinese   L
208 Fifty word info ŋi35 si54 Chinese   L
209 One Hundred word info i35 pa11 Chinese   L
210 One Thousand word info i35 ts'an22 Chinese   L
75 to die, be dead t'a54   1  
116 flower p'un31   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: