https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Biao Min (Dongshan)

Source/Author:  Mao Zongwu 
Identifiers:  ISO-639-3:bmt  Glottocode: biao1256 
Notes:  毛宗武 / Mao Zongwu. 瑤族勉语方言研究 / Yao zu Mian yu fang yan yan jiu [A Study of Mien Dialects]. Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2004.

The selected dialect is that of Huanglong Village (黄龙村), Dongshan Ethnic Yao Township, (东山瑶族乡), Quanzhou County (全州县), Guangxi, China.

Tones:
1 = /33/
2 = /31/
3 = /35/
4 = /42/
5 = /24/
6 = /42/
7 = /53/
8 = /42/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 184
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 11
 
Classification:  Hmong-Mien:Mienic:Mian-Jin 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 13 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
28 to breathe      
33 to laugh      
49 to lie down word info      
62 thatch/roof      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
93 to pound, beat word info      
100 wing      
113 branch word info      
140 dry word info      
152 small      
161 shy, ashamed      
163 new      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night      
170 when? word info      
173 at      
181 where? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
196 to count      
1 hand pau42      
2 left dza24      
3 right sun31      
4 leg/foot tsau24 foot    
5 to walk ȵaŋ31      
6 road/path kla35      
7 to come ta31      
10 dirty lɛ42 thɛ35      
11 dust mən24 dʑin42      
12 skin din53      
13 back word info jɛn42 ɕɛn33 kla35      
14 belly kai35 təu35      
15 bone swə35      
16 intestines klaŋ31      
17 liver ɬan33      
18 breast nɛ24 pə31      
19 shoulder bja53 tau31      
20 to know, be knowledgeable pəi33      
21 to think ɕaŋ53      
22 to fear khən53 ȡa24      
23 blood san35      
24 head pli35      
25 neck klaŋ33      
26 hair word info pli35 dzɔŋ33 pli35 = head    
27 nose bli42 khwan53      
29 to sniff, smell m̥ja24      
30 mouth tsui35 Chinese   L
31 tooth ŋa31 ȶhaŋ35 Chinese   L
32 tongue blin42      
34 to cry ȵan35      
35 to vomit lu35      
36 to spit lja35      
37 to eat ȵin42      
38 to chew word info dʑiu42      
39 to cook word info ȶəu35      
40 to drink hup44      
41 to bite than42 to bite (of dogs)    
42 to suck dzun53      
43 ear blau31 kau42 tsaŋ35      
44 to hear m̥ɔŋ24      
45 eye mi53 tɕɛ33      
46 to see mə42      
47 to yawn te35 klɔ42 hɔ33      
48 to sleep mi24      
50 to dream bəi24      
51 to sit tswəi53      
52 to stand səu35      
53 person/human being min31      
54 man/male bu35 min31      
55 woman/female ȵəu35 min31      
56 child hwjəi53 Chinese   L
57 husband bu35      
58 wife kau35      
59 mother ȵa24      
60 father tja33      
61 house pla35      
63 name bau24      
64 to say ȶɔ35 Shikou 石口 dialect: kloŋ53    
65 rope ɬaŋ33      
66 to tie up, fasten kləi35      
67 to sew word info tsu24      
68 needle tɕɛn33      
70 to shoot word info te35 Chinese   L
72 to hit word info ŋ̊a53      
73 to steal thəi33 Chinese?   L
74 to kill tai24      
75 to die, be dead tai42      
78 to cut, hack word info dau35      
80 to split word info kjɛ24      
81 sharp kli35      
82 dull, blunt lwəi31      
83 to work word info wəi24 to do, perform    
84 to plant ȶɔŋ24 Chinese   L
85 to choose ɕɛn35 Chinese   L
86 to grow word info an33      
90 to dig un53      
91 to buy nɔŋ42      
92 to open, uncover khwai33 Chinese   L
94 to throw word info la35      
95 to fall word info ta35      
96 dog klu35      
97 bird n̥ɔ42      
98 egg klau24      
99 feather pli33      
101 to fly dai24      
102 rat kla24      
103 meat/flesh dʑi31      
104 fat/grease m̥əi33      
105 tail kɔ42 dwai35      
106 snake naŋ33      
107 worm (earthworm) hwjə33      
108 louse word info sai35 head louse    
108 louse word info dan35 body louse    
109 mosquito mə42 twan53      
110 spider wan31      
111 fish bla42      
112 rotten word info hu35      
114 leaf nan31      
115 root ɕiu33      
116 flower pjaŋ31      
117 fruit pjau35      
118 grass m̥ja35      
119 earth/soil n̥i42 tau31      
120 stone lau33 pli35      
121 sand sa33 n̥i33      
122 water word info ən33      
123 to flow thwəi33      
124 sea khwai35      
125 salt dza35      
126 lake hu42 Chinese   L
127 woods/forest djaŋ24 m̥ɔ42 djaŋ24 = tree    
128 sky lwə31      
129 moon la24 gwaŋ33 moon    
129 moon ɬa24 month    
130 star ɕɛ33 tsaŋ35      
131 cloud word info hwan24      
132 fog ɕi53 mɔŋ42      
133 rain blə42      
134 thunder lwəi31      
135 lightning hjan42 kwai35      
136 wind hja24      
137 to blow word info ȶhui33 Chinese   L
138 warm word info klan33      
139 cold word info ȶɔŋ35      
141 wet dʑi42      
142 heavy n̥i35      
143 fire təu42      
144 to burn word info pau35 to burn (a mountain, as in slash-and-burn agriculture)    
145 smoke word info jɛn33      
146 ash swai35      
147 black kja53      
148 white pa22      
149 red kɔŋ31      
149 red ɕi53      
150 yellow waŋ31      
151 green mɛ33      
153 big tin42      
154 short word info naŋ35      
155 long word info da35      
156 thin word info blɔ35      
157 thick word info hau42 Chinese   L
158 narrow hjɛn42      
159 wide kwaŋ35      
160 painful, sick mun33      
160 painful, sick pɛ42      
162 old word info ku24      
164 good lɔŋ24      
168 day n̥i42 tau31 sun    
168 day n̥wai33 day (period of time)    
169 year ȵ̊aŋ24      
171 to hide word info tɕen24      
172 to climb word info ma33      
174 in, inside ka42 na31 inside    
175 above ka42 su33      
176 below ka42 ti35      
177 this na35      
178 that wə35      
179 near tɕin42      
180 far ku33      
182 I kəu35      
183 thou məi31      
184 he/she nin31      
185 we word info ȶa35      
186 you ȡa35      
187 they a33 tau31      
188 what? word info di24 dəi31      
189 who? word info ha24 tau31      
192 and kiŋ33      
194 how? word info hai24 jɛn42      
195 no, not n24      
197 One word info i33      
198 Two word info wəi33      
199 Three word info pau33      
200 Four word info pləi33      
201 Five word info pla33      
202 Six word info klɔ53      
203 Seven word info ni42      
204 Eight word info hjɛn42      
205 Nine word info iu31      
206 Ten word info ȶhan42      
207 Twenty word info ȵi42      
208 Fifty word info uŋ42 ȶhan42      
209 One Hundred word info i33 pɛ53      
210 One Thousand word info i33 tɕhɛn33      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: