https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Biao Min (Dongshan)

Source/Author:  Mao Zongwu 
Identifiers:  ISO-639-3:bmt  Glottocode: biao1256 
Notes:  毛宗武 / Mao Zongwu. 瑤族勉语方言研究 / Yao zu Mian yu fang yan yan jiu [A Study of Mien Dialects]. Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she, 2004.

The selected dialect is that of Huanglong Village (黄龙村), Dongshan Ethnic Yao Township, (东山瑶族乡), Quanzhou County (全州县), Guangxi, China.

Tones:
1 = /33/
2 = /31/
3 = /35/
4 = /42/
5 = /24/
6 = /42/
7 = /53/
8 = /42/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 184
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 11
 
Classification:  Hmong-Mien:Mienic:Mian-Jin 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 13 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
28 to breathe      
33 to laugh      
49 to lie down word info      
62 thatch/roof      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
93 to pound, beat word info      
100 wing      
113 branch word info      
140 dry word info      
152 small      
161 shy, ashamed      
163 new      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night      
170 when? word info      
173 at      
181 where? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
196 to count      
187 they a33 tau31      
86 to grow word info an33      
63 name bau24      
19 shoulder bja53 tau31      
111 fish bla42      
43 ear blau31 kau42 tsaŋ35      
27 nose bli42 khwan53      
32 tongue blin42      
156 thin word info blɔ35      
133 rain blə42      
57 husband bu35      
54 man/male bu35 min31      
50 to dream bəi24      
155 long word info da35      
101 to fly dai24      
108 louse word info dan35 body louse    
78 to cut, hack word info dau35      
188 what? word info di24 dəi31      
12 skin din53      
127 woods/forest djaŋ24 m̥ɔ42 djaŋ24 = tree    
2 left dza24      
125 salt dza35      
42 to suck dzun53      
103 meat/flesh dʑi31      
141 wet dʑi42      
38 to chew word info dʑiu42      
189 who? word info ha24 tau31      
194 how? word info hai24 jɛn42      
157 thick word info hau42 Chinese   L
136 wind hja24      
135 lightning hjan42 kwai35      
158 narrow hjɛn42      
204 Eight word info hjɛn42      
112 rotten word info hu35      
126 lake hu42 Chinese   L
40 to drink hup44      
131 cloud word info hwan24      
107 worm (earthworm) hwjə33      
56 child hwjəi53 Chinese   L
197 One word info i33      
209 One Hundred word info i33 pɛ53      
210 One Thousand word info i33 tɕhɛn33      
205 Nine word info iu31      
145 smoke word info jɛn33      
13 back word info jɛn42 ɕɛn33 kla35      
174 in, inside ka42 na31 inside    
175 above ka42 su33      
176 below ka42 ti35      
14 belly kai35 təu35      
58 wife kau35      
92 to open, uncover khwai33 Chinese   L
124 sea khwai35      
22 to fear khən53 ȡa24      
192 and kiŋ33      
147 black kja53      
80 to split word info kjɛ24      
102 rat kla24      
6 road/path kla35      
138 warm word info klan33      
98 egg klau24      
16 intestines klaŋ31      
25 neck klaŋ33      
81 sharp kli35      
96 dog klu35      
202 Six word info klɔ53      
66 to tie up, fasten kləi35      
162 old word info ku24      
180 far ku33      
159 wide kwaŋ35      
105 tail kɔ42 dwai35      
149 red kɔŋ31      
182 I kəu35      
129 moon la24 gwaŋ33 moon    
94 to throw word info la35      
120 stone lau33 pli35      
36 to spit lja35      
35 to vomit lu35      
128 sky lwə31      
82 dull, blunt lwəi31      
134 thunder lwəi31      
164 good lɔŋ24      
10 dirty lɛ42 thɛ35      
172 to climb word info ma33      
48 to sleep mi24      
45 eye mi53 tɕɛ33      
53 person/human being min31      
160 painful, sick mun33      
46 to see mə42      
109 mosquito mə42 twan53      
183 thou məi31      
11 dust mən24 dʑin42      
151 green mɛ33      
29 to sniff, smell m̥ja24      
118 grass m̥ja35      
44 to hear m̥ɔŋ24      
104 fat/grease m̥əi33      
195 no, not n24      
177 this na35      
114 leaf nan31      
106 snake naŋ33      
154 short word info naŋ35      
203 Seven word info ni42      
184 he/she nin31      
91 to buy nɔŋ42      
18 breast nɛ24 pə31      
142 heavy n̥i35      
119 earth/soil n̥i42 tau31      
168 day n̥i42 tau31 sun    
168 day n̥wai33 day (period of time)    
97 bird n̥ɔ42      
148 white pa22      
199 Three word info pau33      
144 to burn word info pau35 to burn (a mountain, as in slash-and-burn agriculture)    
1 hand pau42      
117 fruit pjau35      
116 flower pjaŋ31      
201 Five word info pla33      
61 house pla35      
99 feather pli33      
24 head pli35      
26 hair word info pli35 dzɔŋ33 pli35 = head    
200 Four word info pləi33      
20 to know, be knowledgeable pəi33      
160 painful, sick pɛ42      
121 sand sa33 n̥i33      
108 louse word info sai35 head louse    
23 blood san35      
3 right sun31      
146 ash swai35      
15 bone swə35      
52 to stand səu35      
7 to come ta31      
95 to fall word info ta35      
74 to kill tai24      
75 to die, be dead tai42      
70 to shoot word info te35 Chinese   L
47 to yawn te35 klɔ42 hɔ33      
41 to bite than42 to bite (of dogs)    
123 to flow thwəi33      
73 to steal thəi33 Chinese?   L
153 big tin42      
60 father tja33      
4 leg/foot tsau24 foot    
67 to sew word info tsu24      
30 mouth tsui35 Chinese   L
51 to sit tswəi53      
171 to hide word info tɕen24      
179 near tɕin42      
68 needle tɕɛn33      
143 fire təu42      
90 to dig un53      
208 Fifty word info uŋ42 ȶhan42      
110 spider wan31      
150 yellow waŋ31      
178 that wə35      
83 to work word info wəi24 to do, perform    
198 Two word info wəi33      
31 tooth ŋa31 ȶhaŋ35 Chinese   L
72 to hit word info ŋ̊a53      
186 you ȡa35      
59 mother ȵa24      
34 to cry ȵan35      
5 to walk ȵaŋ31      
207 Twenty word info ȵi42      
37 to eat ȵin42      
55 woman/female ȵəu35 min31      
169 year ȵ̊aŋ24      
185 we word info ȶa35      
206 Ten word info ȶhan42      
137 to blow word info ȶhui33 Chinese   L
64 to say ȶɔ35 Shikou 石口 dialect: kloŋ53    
84 to plant ȶɔŋ24 Chinese   L
139 cold word info ȶɔŋ35      
39 to cook word info ȶəu35      
21 to think ɕaŋ53      
149 red ɕi53      
132 fog ɕi53 mɔŋ42      
115 root ɕiu33      
130 star ɕɛ33 tsaŋ35      
85 to choose ɕɛn35 Chinese   L
122 water word info ən33      
129 moon ɬa24 month    
17 liver ɬan33      
65 rope ɬaŋ33      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: