https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Uighur

Source/Author:  Zhao Xiangru and Zhu Zhining (1983) 
Identifiers:  ISO-639-3:uig  Glottocode: uigh1240 
Notes:  Zhao Xiangru and Zhu Zhining (1983) A short description of the Uighur language. Beijing: Minzu. 
Data Entry:  Typed By: Varvara Kozhevina  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 209
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Turkic:Eastern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
63 name      
67 to sew word info      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
88 to squeeze word info      
90 to dig      
93 to pound, beat word info      
97 bird      
99 feather      
121 sand      
132 fog      
135 lightning      
144 to burn word info      
146 ash      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
173 at      
193 if      
194 how? word info      
111 fish beliq      
17 liver beʁir      
20 to know, be knowledgeable bil-      
197 One word info bir      
185 we word info biz      
25 neck bojun      
131 cloud word info bulut      
27 nose burun      
56 child bɑlɑ      
191 all bɑrliq c. everything    
191 all bɑrʧɛ a. all the Ns    
66 to tie up, fasten bɑʁlɑ-      
24 head bɑʃ      
190 other bɑʃqɑ      
201 Five word info bɛʃ      
124 sea deŋiz      
13 back word info dymbɛ      
60 father dɑdɑ      
28 to breathe dɛm ɑl-      
64 to say ejt-      
142 heavy eʁir      
30 mouth eʁiz      
116 flower gyl      
134 thunder gyldyrmana      
103 meat/flesh gøʃ meat    
82 dull, blunt gɑl      
83 to work word info hɛjdɛ-      
191 all hɛmmɛ b. the entire N    
198 Two word info ikki      
106 snake ilɑn      
85 to choose ilʁɑ-      
145 smoke word info is      
138 warm word info issiq      
96 dog it      
87 to swell word info iʃʃi-      
174 in, inside      
40 to drink iʧ-      
179 near jeqin      
163 new jeŋi      
151 green jeʃil      
207 Twenty word info jigirmɛ      
169 year jil      
115 root jiltiz      
180 far jirɑq      
68 needle jiŋnɛ      
34 to cry jiʁlɑ-      
6 road/path jol road, path    
114 leaf jopurmɑq      
195 no, not joq      
171 to hide word info joʃur-      
130 star jultuz      
42 to suck jyt-      
209 One Hundred word info jyz      
165 bad, evil jɑmɑn      
133 rain jɑmʁur      
104 fat/grease jɑr grease    
80 to split word info jɑr-      
164 good jɑχʃi      
37 to eat jɛ-      
192 and jɛnɛ      
119 earth/soil jɛr earth, soil    
203 Seven word info jɛttɛ      
189 who? word info kim      
53 person/human being kiʃi person, human being    
152 small kiʧik      
33 to laugh kyl-      
168 day kyn      
126 lake køl      
46 to see kør-      
50 to dream kør-      
45 eye køz      
7 to come kɛl-      
78 to cut, hack word info kɛs-      
159 wide kɛŋ      
117 fruit miwɛ      
210 One Thousand word info miŋ      
19 shoulder myrɛ      
104 fat/grease mɑj grease    
5 to walk mɑŋ-      
18 breast mɛjdɛ breast    
182 I mɛn      
156 thin word info nepiz juqqɑ      
188 what? word info nimɛ      
141 wet nɛm      
164 good obdɑn      
21 to think ojlɑ-      
51 to sit oltur-      
206 Ten word info on      
127 woods/forest ormɑn woods, forest    
118 grass ot      
143 fire ot      
69 to hunt word info owlɑ-      
3 right      
73 to steal oʁrilɑ-      
108 louse word info pit a.    
39 to cook word info piʃur- a.    
29 to sniff, smell purɑ- to sniff, smell    
4 leg/foot put b. leg    
137 to blow word info pydɛ- b.    
10 dirty pɑskinɑ      
109 mosquito pɑʃɑ      
157 thick word info qelin      
162 old word info qeri      
154 short word info qisqɑ      
149 red qizil      
1 hand qol      
22 to fear qorq-      
14 belly qosɑq      
105 tail qujruq      
43 ear qulɑq      
140 dry word info quruq a.    
107 worm (earthworm) qurut      
35 to vomit qus-      
23 blood qɑn      
100 wing qɑnɑt      
147 black qɑrɑ      
82 dull, blunt qɑʃɑŋ      
181 where? word info qɛjɛr      
166 correct, true rɑs b.    
150 yellow seriq      
112 rotten word info sesi- v.    
91 to buy setiwɑl-      
186 you silɛr      
74 to kill soj- b. a chicken    
2 left sol      
139 cold word info soʁɑq      
122 water word info su      
15 bone søŋɛk      
196 to count sɑnɑ-      
204 Eight word info sɛkkiz      
183 thou sɛn      
84 to plant teri- e.g. Cotton    
12 skin terɛ      
32 tongue til      
76 to live, be alive tiril- to live    
44 to hear tiŋlɑ-      
205 Nine word info toqquz      
52 to stand tur-      
89 to hold word info tut-      
125 salt tuz      
98 egg tuχum      
36 to spit tykyr-      
167 night tyn      
200 Four word info tøt      
79 stick/wood tɑjɑq      
85 to choose tɑllɑ-      
158 narrow tɑr      
66 to tie up, fasten tɑŋ-      
120 stone tɑʃ      
94 to throw word info tɑʃlɑ-      
177 this u      
184 he/she u      
187 they ulɑr      
72 to hit word info ur-      
155 long word info uzun      
180 far uzɑq      
101 to fly uʧ-      
48 to sleep uχlɑ-      
175 above yst      
199 Three word info      
16 intestines yʧɛj      
119 earth/soil zimin earth, soil    
62 thatch/roof øgzɛ roof    
61 house øj      
75 to die, be dead øl- to die    
74 to kill øltyr- a. a bug    
110 spider ømyʧyk      
86 to grow word info øs-      
81 sharp øtkyr      
53 person/human being ɑdɛm person, human being    
129 moon ɑj      
55 woman/female ɑjɑl woman    
4 leg/foot ɑjɑq a. foot    
202 Six word info ɑltɛ      
59 mother ɑnɑ      
59 mother ɑpɑ      
148 white ɑq      
123 to flow ɑq-      
65 rope ɑrɑmʧɑ      
128 sky ɑsmɑn      
176 below ɑst      
70 to shoot word info ɑt-      
60 father ɑtɑ      
178 that ɑwu      
44 to hear ɑŋlɑ-      
160 painful, sick ɑʁri- v.    
92 to open, uncover ɑʧu- to open    
208 Fifty word info ɛllik      
54 man/male ɛr man    
57 husband ɛr      
178 that ɛwu      
177 this ʃu      
136 wind ʃɑmɑl      
137 to blow word info ʃɑmɑl ʧiq- a.    
113 branch word info ʃɑχ      
116 flower ʧeʧɛk      
166 correct, true ʧin a. < chinese ?   L?
172 to climb word info ʧiq-      
31 tooth ʧiʃ      
41 to bite ʧiʃlɛ-      
153 big ʧoŋ      
95 to fall word info ʧyʃ-      
118 grass ʧøp      
38 to chew word info ʧɑjnɑ- a.    
11 dust ʧɑŋ      
11 dust ʧɑŋ tozɑŋ      
102 rat ʧɑʃqɑn      
26 hair word info ʧɑʧ      
58 wife χotun      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: