https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Uzbek

Source/Author:  Cheng Shiliang and Abdul Rahman (1986) 
Identifiers:  ISO-639-3:uzn  Glottocode: nort2690 
Notes:  Cheng Shiliang and Abdul Rahman (1986) A short description of the Uzbek language (in Chinese). Beijing: Minzu 
Data Entry:  Typed By: Varvara Kozhevina  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 211
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Turkic:Eastern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
63 name      
67 to sew word info      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
83 to work word info      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
97 bird      
99 feather      
121 sand      
132 fog      
135 lightning      
144 to burn word info      
146 ash      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
173 at      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
1 hand qol      
2 left ʧæp tʌmʌn      
3 right oŋ tʌmʌn      
4 leg/foot ʌjʌq a. foot    
4 leg/foot bʌldir b. leg    
5 to walk jyr-      
6 road/path jol road, path    
7 to come kel-      
10 dirty iflʌs      
11 dust ʧæŋ      
11 dust tozʌn      
12 skin teri      
13 back word info ʌrqæ      
13 back word info yʧʧæ      
14 belly qʌrin      
15 bone søjæk      
16 intestines iʧæk      
17 liver ʤigær      
18 breast køkræk breast    
19 shoulder jelkæ      
20 to know, be knowledgeable bil-      
21 to think ojlæ-      
22 to fear qorq-      
23 blood qʌn      
24 head bʌʃ      
25 neck bojin      
26 hair word info sʌʧ      
27 nose bɷrɷn      
28 to breathe ʌrʌm ʌl-      
29 to sniff, smell hidlæ- to sniff, smell    
30 mouth ʌʁiz      
30 mouth dæhæn      
31 tooth tiʃ      
32 tongue til      
33 to laugh kyl-      
34 to cry jiʁlæ-      
35 to vomit qɷs-      
36 to spit tyfyr-      
37 to eat je-      
38 to chew word info ʧæjnæ- a.    
39 to cook word info piʃir- a.    
40 to drink iʧ-      
41 to bite tiʃlæ-      
42 to suck jyt-      
43 ear qɷlʌq      
44 to hear eʃit-      
45 eye køz      
46 to see kør-      
48 to sleep ɷχlæ-      
50 to dream tyʃ kør-      
51 to sit otir-      
52 to stand tɷr-      
53 person/human being ʌdæm person, human being    
54 man/male er man    
55 woman/female æjʌl woman    
55 woman/female χʌtin woman    
56 child bʌlæ      
57 husband er      
58 wife χʌtin      
58 wife χotin      
59 mother ʌnæ      
59 mother ʌji      
60 father ʌtæ      
61 house yj      
62 thatch/roof tʌm roof    
64 to say æjit-      
65 rope ærqʌn      
65 rope ærʁæmʧi      
66 to tie up, fasten bʌjlæ-      
68 needle iŋnæ      
69 to hunt word info ʌwlæ-      
70 to shoot word info ʌt-      
72 to hit word info ɷr-      
73 to steal oʁirlæ-      
74 to kill søj-      
75 to die, be dead øl- to die    
76 to live, be alive tiril- to live    
78 to cut, hack word info kes-      
79 stick/wood kæltæk      
80 to split word info jʌr-      
81 sharp øtkyr      
82 dull, blunt øtmæs      
85 to choose sɷrælæ-      
85 to choose tænlæ-      
86 to grow word info ɷlʁæj-      
87 to swell word info ʃiʃ-      
88 to squeeze word info bʌs-      
89 to hold word info tɷt      
90 to dig ʧʌp-      
91 to buy sʌtibʌl-      
92 to open, uncover ʌʧ- to open    
94 to throw word info tæʃlæ-      
95 to fall word info tyʃ-      
96 dog it      
98 egg tɷχɷm      
100 wing qænʌt      
101 to fly øʧ-      
102 rat siʧqʌn      
103 meat/flesh gøʃt meat    
104 fat/grease jʌʁ grease    
104 fat/grease mʌj grease    
105 tail dɷm      
106 snake ilʌn      
107 worm (earthworm) qɷrt      
108 louse word info bit a.    
109 mosquito pæʃʃæ      
110 spider ørgimʧæk      
111 fish bæliq      
112 rotten word info ʧiri- v.    
113 branch word info ʃʌχ      
114 leaf jæprʌq      
114 leaf bærg      
115 root ildiz      
116 flower gyl      
117 fruit mewæ      
118 grass ot      
119 earth/soil jer earth, soil    
120 stone tʌʃ      
122 water word info sɷw      
123 to flow ʌq-      
124 sea deŋiz      
125 salt tɷz      
126 lake køl      
127 woods/forest ormʌn woods, forest    
128 sky ʌsmʌn      
128 sky køk      
129 moon ʌj      
130 star jɷldiz      
131 cloud word info bɷlɷt      
133 rain jæmʁir      
134 thunder mʌmæqældirʌq      
136 wind jel      
136 wind ʃæbædæ      
137 to blow word info ʃæbædæ es- a.    
137 to blow word info pywlæ- b.    
138 warm word info issiq      
139 cold word info sʌwɷq      
140 dry word info qɷrɷq a.    
141 wet næm      
142 heavy ʌʁir      
143 fire ot      
143 fire ʌlʌw      
143 fire ʌtæʃ      
145 smoke word info is      
145 smoke word info tɷtɷn      
145 smoke word info dɷd      
147 black qʌræ      
148 white ʌq      
149 red qizil      
150 yellow særiq      
151 green jæʃil      
152 small kiʧik      
153 big kættæ      
154 short word info qisqæ kæltæ      
155 long word info ɷzɷn      
156 thin word info jɷpqæ      
156 thin word info næfiz      
157 thick word info qælin      
158 narrow tʌr      
159 wide keŋ      
160 painful, sick ʌʁri- v.    
162 old word info qærijæ      
162 old word info keksæ      
163 new jæŋi      
164 good jæχʃi      
165 bad, evil jæmʌn      
166 correct, true ʧiŋ a. < chinese ?   L?
166 correct, true rʌs b.    
167 night tɷn      
168 day kyn      
169 year jil      
171 to hide word info jæʃir-      
172 to climb word info ʧiq-      
174 in, inside      
175 above jɷqʌri tʌmʌn      
176 below qɷji      
177 this      
178 that ɷ      
178 that ænæwi      
179 near jæqin      
180 far jirʌq      
180 far ʌlis      
181 where? word info qɷjer      
182 I men      
183 thou sen      
184 he/she ɷ      
185 we word info biz      
186 you siz      
187 they ɷlær      
188 what? word info nimæ      
189 who? word info kim      
190 other bʌʃqæ      
191 all bʌrʧæ a. all the Ns    
191 all hæmmæ b. the entire N    
191 all bʌrliq c. everything    
192 and jænæ      
196 to count sænæ-      
197 One word info bir      
198 Two word info ikki      
199 Three word info      
200 Four word info tørt      
201 Five word info beʃ      
202 Six word info ʌlti      
203 Seven word info jetti      
204 Eight word info sækkiz      
205 Nine word info toqqiz      
206 Ten word info on      
207 Twenty word info jigirme      
208 Fifty word info ellik      
209 One Hundred word info jyz      
210 One Thousand word info miŋ      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: