https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Gelao (Fengyan)

Source/Author:  Ming Yue 
Identifiers:  ISO-639-3:giw  Glottocode: whit1267 
Notes:  Ming Yue [明悦]. 2010. Comparison of Fengyan Gelao with other related Gelao dialects [峰岩仡佬语及方言内部比较]. M.A. dissertation. Beijing: Minzu University.

This White Gelao (Duoluo) dialect is spoken in Fengyan (峰岩), Dongdu Village (董度行政村), Tiechang Township (铁厂乡), Malipo County, Yunnan, China. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 164
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Western Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 8 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above a55 dȥɯ33      
191 all      
192 and ti35      
146 ash pai31 təɯ31      
173 at qau33      
13 back word info ti31 luŋ35 kaŋ33      
165 bad, evil bi33 tʂau31      
14 belly mi33 ɬuŋ35 stomach    
14 belly du35 mi33 ɬuŋ35 belly    
176 below a55 phu55 tʂi55      
153 big ʂaŋ33      
97 bird la33 ni31      
147 black      
23 blood pla31      
15 bone du35 qu33 dai31      
113 branch word info      
18 breast      
56 child la31 ʔli33      
131 cloud word info mi33 ja55 tai31      
139 cold word info qa31 ȥai31      
166 correct, true ʔiau55      
166 correct, true lai33      
168 day du35 vu33 sun    
168 day wu13 duŋ35 day (as opposed to night)    
10 dirty tsaŋ33      
96 dog m̥55      
140 dry word info kɯ31      
82 dull, blunt      
11 dust tɕh31 pai31 təɯ31      
43 ear pa31 la31 ʑi55      
119 earth/soil bɯ35 tie31 laŋ33 ground (as opposed to sky)    
98 egg tu35      
204 Eight word info ħən35      
45 eye bu35 ti35      
180 far a55 li35      
104 fat/grease mlɯ35 oil    
60 father a33 pa35      
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire pi55      
111 fish la33 lɯ35      
201 Five word info mlən35 (du35)   1  
116 flower la33 bi55 bi55      
132 fog mi31 tai31 sai55      
200 Four word info pu55 (du35)   11  
117 fruit ma31      
164 good bi33      
118 grass phəɯ35 ȥai33      
151 green ɕi55 ŋu33      
151 green si55 ŋu33      
26 hair word info la31 su35      
1 hand pa33 mi55   1  
184 he/she bə31      
24 head du35 ɚ31      
142 heavy ku35      
61 house ɚ55 home    
61 house ʔa33 ʔɚ55 home    
194 how? word info sa55 na33      
57 husband po33 ba35      
182 I i33      
193 if      
174 in, inside      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf dʑi55 ti35      
2 left mi35 ʂəu35   46  
4 leg/foot pa33 kə31   42  
135 lightning      
17 liver tai31      
155 long word info ȥəɯ33      
108 louse word info mi33 dzu35      
54 man/male pau55 ba33      
103 meat/flesh a33      
129 moon ʑi55 month    
109 mosquito      
59 mother a33 mei33      
30 mouth la55 qo31 tʂi31      
63 name mluŋ35      
158 narrow vuŋ35      
179 near ta31 lɯ33      
25 neck dai31 bu55 luŋ55      
68 needle      
163 new la55 mi55      
167 night ȥi55 duŋ35      
205 Nine word info      
195 no, not ma33 ... tʂau31      
27 nose bu35 mai31      
162 old word info ŋu55 i33      
197 One word info tsi33 (du35)   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ȥei33      
160 painful, sick ħin31 to become sick    
53 person/human being qa0 tshəɯ31   1  
133 rain mən35      
102 rat      
149 red plaŋ31 dai31      
3 right mi55 ʑu55   46  
6 road/path di31 mi33 ɕuŋ35      
115 root dai31 tsu55      
65 rope di31 tu35 sau31      
112 rotten word info ȥuŋ31      
125 salt ȵiu55      
121 sand la31 sa33 qəu33 u55      
124 sea      
203 Seven word info      
81 sharp tɕhi55      
154 short word info ħiaŋ55 ħiaŋ55      
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin bu35 qu31      
128 sky du35 dȥu55      
152 small dai33      
145 smoke word info qa31 di55      
106 snake dai31 ŋɯ35      
110 spider      
130 star duŋ35 dai33      
79 stick/wood phəu35 ti35 tree    
120 stone qəu33 vu55      
105 tail di31 tʂai31      
206 Ten word info tɕhiu31      
178 that bu31      
62 thatch/roof      
187 they qa55 bə31      
157 thick word info ni35      
156 thin word info wə33 wə33      
177 this ni31      
177 this naŋ33      
183 thou mu35      
199 Three word info tau55 (du35)   1  
134 thunder      
41 to bite tsu33      
137 to blow word info fai31      
28 to breathe ȥaŋ33      
144 to burn word info pi33 intransitive    
91 to buy tʂən35      
38 to chew word info      
85 to choose ɬi31 ɬi31 select seeds    
172 to climb word info      
7 to come m55      
39 to cook word info      
196 to count dau33      
34 to cry      
78 to cut, hack word info tai55      
75 to die, be dead plən35      
90 to dig ɕi55      
50 to dream      
40 to drink zaŋ31      
37 to eat ka55      
95 to fall word info ti31      
22 to fear qa31 ləu35      
123 to flow lu33 lu33      
101 to fly phu31 phu31      
86 to grow word info      
44 to hear ȵi31 hu35      
171 to hide word info      
72 to hit word info ʔləɯ31      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill ȥun35 to kill (a person)    
20 to know, be knowledgeable su35      
33 to laugh qa31 səu55      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive m̥31 ripe    
76 to live, be alive pu33      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say dȥə55      
77 to scratch word info      
46 to see haŋ31 qai55      
67 to sew word info qu33 qu33      
70 to shoot word info      
51 to sit qau33      
48 to sleep ŋɯ31 qaɯ31      
29 to sniff, smell m31      
36 to spit thu31      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand ləu31 dzɯ35      
52 to stand laɯ31 dzɯ35      
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim      
21 to think di35 di35      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten ʂai31      
8 to turn word info qo31 qo31      
35 to vomit ta31      
5 to walk pi35      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue dai31 mlɯ55      
32 tongue mlɯ35      
31 tooth di31 pi35      
207 Twenty word info      
198 Two word info sɯn35 (du35)   1?  
138 warm word info qa31 di55      
122 water word info m33      
185 we word info qa55 i33      
141 wet ʔlai31      
188 what? word info a33 tɕi55      
170 when? word info      
181 where? word info ma55 naŋ33      
148 white pa(u)31 au31      
189 who? word info qaŋ33 naŋ33      
159 wide dȥə31      
58 wife ʔli33 mi33      
136 wind ʑu55 fai31      
100 wing pa31 ȥəɯ35      
55 woman/female di55 mi33      
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) dai31 ȵi31 insect    
169 year plɚ55      
150 yellow tɕi31 ȵi33      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: