https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Gelao (Bigong)

Source/Author:  Li Jinfang 
Identifiers:  ISO-639-3:gir  Glottocode: redg1235 
Notes:  Li Jinfang [李锦芳]. 2006. Studies on endangered languages in the Southwest China [西南地区濒危语言调查研究]. Beijing: Minzu University.

This dialect of A'ou (Red) Gelao is spoken in Bigong 比贡, Zhenning 镇宁, Guizhou, China. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 176
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Western Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
10 dirty      
34 to cry      
35 to vomit      
39 to cook word info      
42 to suck      
62 thatch/roof      
63 name      
67 to sew word info      
71 to stab, pierce      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
84 to plant      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
95 to fall word info      
100 wing      
101 to fly      
112 rotten word info      
119 earth/soil      
123 to flow      
124 sea      
126 lake      
127 woods/forest      
135 lightning      
137 to blow word info      
140 dry word info      
141 wet      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
167 night      
170 when? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
196 to count      
1 hand pha13 vəɯ33      
5 to walk xia55      
6 road/path vai31      
7 to come məɯ31      
9 to swim hua13 i55      
11 dust au55      
12 skin hu13      
13 back word info tɔ55 khaŋ55      
14 belly laŋ31      
15 bone ku55 tiaŋ13      
16 intestines sa55      
17 liver tie13      
18 breast ŋau31 lau55 pu13      
18 breast pu13 ŋau31 lau55      
20 to know, be knowledgeable sa55      
21 to think ɕiaŋ55      
22 to fear ləu31      
23 blood plei13      
24 head le31 ɣa31      
25 neck ka55 pəɯ31      
26 hair word info ma55 sai33      
27 nose zu31 ŋuei31      
28 to breathe tshuan33 ha33      
29 to sniff, smell mɔ31      
30 mouth su31 su13      
31 tooth ma55 huai33      
32 tongue ma55 məɯ31      
33 to laugh sɔ33      
36 to spit ta13      
37 to eat khəu31      
38 to chew word info niu55      
40 to drink zai13      
41 to bite za31      
43 ear ka13 ʑəɯ33      
44 to hear ʑi31      
46 to see zai33      
47 to yawn tai31 hɔ13 hɔ13      
48 to sleep ŋɔ31      
49 to lie down word info khəu13      
50 to dream tiɔ31 huai33      
51 to sit zɔ31      
52 to stand tieu31 tiaŋ13      
53 person/human being zəɯ13      
54 man/male va31 hu13      
55 woman/female va31 va55      
56 child ɭe31 offspring, son    
56 child ɭa31 ʑau13 young child    
57 husband pu55 sa31      
58 wife va31 va55      
59 mother ma55      
60 father pa31      
61 house ɣəɯ31      
64 to say ɭa33      
65 rope tia33      
66 to tie up, fasten kai13      
68 needle ɭei31 ɭei31      
69 to hunt word info tiu55 tia31      
70 to shoot word info se13      
72 to hit word info tai31 to hit a person    
73 to steal ɭe13      
74 to kill ʑie33      
75 to die, be dead vlai31      
81 sharp hɔ33 xa55      
83 to work word info zəɯ13 qəɯ31      
85 to choose thi55      
87 to swell word info tsuŋ55      
90 to dig na31      
91 to buy tɕhi31      
92 to open, uncover ha33      
93 to pound, beat word info tai31      
93 to pound, beat word info plaŋ31      
94 to throw word info diu31      
96 dog ŋəɯ31      
98 egg zai33      
99 feather vei31      
102 rat la31      
103 meat/flesh u55      
104 fat/grease nei33      
105 tail kɔ55 tshe13      
106 snake ŋəɯ31      
107 worm (earthworm) ma55 tɕia13 earthworm    
108 louse word info zɔ33 ɣa31      
109 mosquito ma55 vei31 su13 hau33      
110 spider naŋ31 ŋɔ31      
110 spider za31 ŋɔ31      
111 fish ɭəɯ31      
113 branch word info ma55      
114 leaf ɭe31      
115 root tshou31      
116 flower ŋou55      
117 fruit ɭe31 va31      
118 grass lu31      
120 stone qəɯ55 ʑəɯ33      
121 sand ɣa31      
122 water word info i55      
125 salt nɔ33      
128 sky va31      
129 moon (ma55) lɔ31 hua13 moon    
129 moon ɭəɯ31 month    
130 star ɭa31 ɭɔ33      
131 cloud word info qa55 vəɯ13 (xəɯ13)      
132 fog ɭaŋ31      
133 rain mi(e)31      
134 thunder vəɯ31 ɭaŋ31      
136 wind vai31      
138 warm word info daŋ31 hot    
138 warm word info lie31 warm    
139 cold word info se13      
142 heavy xi31      
143 fire pia33      
146 ash tɔ13 ie13      
147 black ɭe33      
148 white pha13 au13      
149 red ɭei31      
150 yellow za33      
151 green si31      
152 small tia13      
153 big tsha13      
153 big ɭi31      
154 short word info kuai13 short (of length)    
154 short word info təɯ55 short (of height)    
155 long word info za13      
156 thin word info ɣi13      
157 thick word info nəu31      
158 narrow xai13      
159 wide xəu31      
162 old word info mi55 ʑiu55 elderly person    
163 new ma33      
164 good a33      
165 bad, evil a33 ɔ33 ɔ33 = negator    
168 day ɭəɯ31 ɭəɯ13 sun    
168 day vai33 day (as opposed to night)    
169 year vlei31      
171 to hide word info nie31      
172 to climb word info a31      
173 at ie31      
174 in, inside dəɯ55 vie13 inside    
175 above thu55 vəɯ33      
176 below thu55 təɯ55      
177 this na33      
178 that vəɯ55      
179 near ləu55      
180 far la33      
181 where? word info ni55 khe13      
182 I i13      
183 thou məɯ31      
184 he/she vie13      
185 we word info a13 tɔ33 na33      
186 you məɯ31 na33      
187 they vie13 na33      
188 what? word info khua31      
189 who? word info a33 nɔ13      
194 how? word info a55 khua31      
195 no, not ɔ33 comes after verb    
197 One word info a55      
203 Seven word info thɔ31      
206 Ten word info hui13      
206 Ten word info vui13      
207 Twenty word info səɯ13(31) hui13 təɯ33(31)      
208 Fifty word info mɔ31 hui13      
209 One Hundred word info ɣən31      
210 One Thousand word info ɣe31      
19 shoulder ka55 pəɯ31   1  
45 eye zəɯ33 zəɯ55   1  
97 bird ma55 nu31 PMP *manuk 1  
197 One word info si55   1  
198 Two word info səɯ31   1  
199 Three word info tɔ31   1  
201 Five word info mɔ31   1  
204 Eight word info ʑɔ31   1  
200 Four word info pɔ31   11  
202 Six word info nai31   1?  
205 Nine word info ʑeu31   1?  
4 leg/foot pha13 qɔ13   42  
2 left pha13 ʑe31   46, 53  
3 right pha13 pəɯ31   48  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: