https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Qo Xiong (Jiwei)

Source/Author:  Xiang Rizheng 
Identifiers:  ISO-639-3:mmr  Glottocode: west2430 
Notes:  Xiang Rizheng [向日征]. 1999. A Study of Jiwei Miao [吉卫苗语硏究]. Chengdu: Sichuan Nationalities Publishing House.

Qo Xiong, or North Hmongic, is a divergent Hmongic language (or languages) spoken in western Hunan, China, and neighboring regions as well. The selected dialect is that of Layiping (腊乙坪), Jiwei Township (吉卫镇), Huayuan County, Hunan Province, China. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 185
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Chuanqiandian 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand qɔ35 tɯ33      
2 left pɑ44 ʈa31      
3 right pɑ44 ȵi42      
4 leg/foot qɔ35 l̥hɔ35 foot    
4 leg/foot qɔ35 pa35 leg    
5 to walk hwe53      
6 road/path ne44 kɯ44      
7 to come lo33      
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty mji31 ɕɑŋ44      
11 dust ɕi44 tɯ35      
12 skin qɔ35 cɔ53      
13 back word info ʈei53 ʈu35      
14 belly qɔ35 tɕhi35      
15 bone qɔ35 soŋ44      
16 intestines qɔ35 ɕe44      
17 liver ʂe35      
18 breast ko44 mɑ35      
19 shoulder qɔ35 pə42      
20 to know, be knowledgeable toŋ53      
20 to know, be knowledgeable ȵɛ33      
21 to think tɕi44 lje31 to reminisce    
22 to fear ȵtɕha53      
23 blood ȵtɕhi44      
24 head ko44 pȥei44      
25 neck soŋ44 ɴqoŋ44      
26 hair word info pji35      
27 nose pɑ44 mȥa42      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
30 mouth qɑ44 lo53      
31 tooth qɔ35 ɕɛ44      
32 tongue qɔ35 mjɑ33      
33 to laugh ʈo44      
34 to cry ȵɛ44      
35 to vomit ɳo44      
36 to spit ɴqe44      
37 to eat noŋ31      
38 to chew word info cɑ53      
39 to cook word info tɕə44 to cook (rice)    
39 to cook word info ho53 to cook (meat)    
40 to drink hu44      
41 to bite qa35      
41 to bite to33      
42 to suck hu44 to suck (of mosquitoes)    
43 ear ʈoŋ31 mȥɯ31      
44 to hear      
45 eye lə44 qe35      
46 to see ei44      
46 to see ei44 qɛ42      
47 to yawn      
48 to sleep pə53 ɴqwe35      
49 to lie down word info      
50 to dream      
51 to sit tɕoŋ53      
52 to stand ɕə44      
53 person/human being ne31      
54 man/male qɔ35 ȵi53      
55 woman/female      
56 child      
57 husband po44      
58 wife ɯ44      
59 mother ɑ35 mji33      
60 father      
61 house pȥɯ44      
62 thatch/roof      
63 name mpu53      
64 to say phu44      
65 rope qɔ35 l̥ha53      
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info ȥu33      
68 needle tɕu35      
69 to hunt word info ȵa31      
70 to shoot word info pɑŋ44      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info pə31 to hit a person    
73 to steal      
74 to kill pə31 to kill (a chicken)    
74 to kill pho44 to kill (a cow)    
74 to kill tɑ53 to kill (a person)    
75 to die, be dead tɑ42      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info tshə53 to cut (wood)    
78 to cut, hack word info qhə53 to cut (a tree)    
79 stick/wood qɔ35 kɯ33      
80 to split word info      
81 sharp lɛ42      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose sɛ53      
86 to grow word info      
87 to swell word info hu35      
87 to swell word info ɑŋ53      
88 to squeeze word info tɕi44      
89 to hold word info      
90 to dig phə35      
91 to buy ȵɯ42      
92 to open, uncover pu44 open (door)    
92 to open, uncover cha44 open (road)    
92 to open, uncover tə42 open, bloom (of flowers)    
93 to pound, beat word info ljɔ35      
94 to throw word info      
95 to fall word info ȥe42      
96 dog      
97 bird tɑ35 nu42      
98 egg qɔ35 nɯ42      
98 egg mɯ42 qa35 chicken egg    
99 feather qɔ35 pji35      
100 wing      
101 to fly ʑi53      
102 rat      
103 meat/flesh ȵa31      
104 fat/grease ʈɑŋ42 fat    
104 fat/grease ɕɛ35 oil    
105 tail pji44 tə44      
106 snake tɑ35 nen35      
107 worm (earthworm) tɑ35 ci35 insect    
108 louse word info tɑ35 te44 body louse    
108 louse word info tɑ35 ȵtɕhi44 head louse    
109 mosquito tɑ35 mɑŋ33      
110 spider pɔ53 kɯ35 ca53      
111 fish tɑ35 mȥɯ33      
112 rotten word info ci53      
113 branch word info      
114 leaf qɔ35 nu31      
115 root qɔ35 tɕoŋ31      
116 flower pei31      
117 fruit qɔ35 pji44      
118 grass qɔ35 ȥei35      
118 grass qɔ35 ȵu35      
119 earth/soil tɑ35 tɯ35 soil    
119 earth/soil lu53 ground (as opposed to sky)    
120 stone qɔ35 ȥɯ35      
121 sand qɔ35 tsha53      
122 water word info u35      
123 to flow      
124 sea      
125 salt ȵtɕɯ44      
126 lake hu33 Chinese    
127 woods/forest qɔ35 ȥu44      
128 sky tɑ35 pȥɑ35 n̥he35      
129 moon qe35 l̥hɑ53      
130 star te35 qe35 l̥hɑ53      
131 cloud word info cɑ44 tu53      
132 fog qɔ35 ho35      
133 rain noŋ42      
134 thunder tə42 so35 verb    
135 lightning ljɑ33 so35 verb    
136 wind ci53      
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info noŋ53      
140 dry word info qha44      
141 wet nte35      
142 heavy hen44      
143 fire pji44 tə33      
144 to burn word info tei44      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black qwe35      
148 white qwə35      
149 red ȵtɕhi53      
150 yellow kwei31      
151 green mȥo35 green (of leaf)    
152 small ɕu35      
153 big ljo31      
154 short word info le44      
155 long word info ntɯ44      
156 thin word info ȵɛ33      
157 thick word info ta35      
158 narrow ŋɑ33      
159 wide qwei44      
160 painful, sick moŋ35      
161 shy, ashamed      
162 old word info qo53      
163 new ɕɛ35      
164 good ȥu35      
165 bad, evil      
166 correct, true tɕi44 ta53      
167 night m̥hɑŋ53 tɕɔ42      
168 day tɕi35 n̥he35      
168 day n̥he35      
169 year tɕu53      
170 when? word info      
171 to hide word info ȥɑ44      
171 to hide word info tɕi44 tɕhɑ44      
172 to climb word info tɕi44 ŋku53      
173 at ȵi35      
174 in, inside kɯ44 ɳɑŋ42      
175 above kɯ44 lo53      
176 below kɯ44 hɑŋ44      
177 this nen44      
178 that a44      
178 that ʑi35      
179 near ȥɯ35      
180 far qɯ35      
181 where? word info      
182 I we33      
183 thou mɯ31      
184 he/she wu44      
185 we word info pɯ35      
186 you me31      
187 they      
188 what? word info qɔ35 ɳɑŋ35      
189 who? word info tɕi35 le35      
190 other      
191 all      
192 and ɳɑŋ42 used with personal pronouns    
192 and kɔ53 used with nouns    
193 if      
194 how? word info      
195 no, not tɕe31      
196 to count sɛ35      
197 One word info ɑ44      
198 Two word info ɯ35      
199 Three word info pu35      
200 Four word info pȥei35      
201 Five word info pȥɑ35      
202 Six word info ʈɔ53      
203 Seven word info tɕoŋ42      
204 Eight word info ʑi33      
205 Nine word info tɕo31      
206 Ten word info ku33      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info pa53      
210 One Thousand word info tshɛ35      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: