https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bolyu

Source/Author:  Li Xulian 
Identifiers:  ISO-639-3:ply  Glottocode: boly1239 
Notes:  Li Xulian [李旭练]. 1999. A Study of Lai (Bolyu) [倈语硏究]. Beijing: Minzu University.

The variety investigated is that of Changfa Township (长发乡), Longlin County (隆林县), Guangxi, China. There are some differences from Jerold Edmondson's "English-Bolyu glossary" (1995). The Bolyu of Guangxi are officially classified as ethnic Gelao. Bolyu has many loanwords with Gelao; also, the Bolyu people may have originally migrated from western Guizhou in predominantly Gelao-speaking territories.

Tones:
1 = /13/
2 = /33/
3 = /55/
4 = /31/
5 = /53/
6 = /11/
7 = /53/
8 = /31/
10 = /11/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 209
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer:Palyu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ti3      
1 hand tjɔ3 ti3      
2 left ɕit7      
3 right tɕəm3      
4 leg/foot ʑɔŋ3      
5 to walk ȵe6      
6 road/path kɔ5      
7 to come muɔ2      
8 to turn word info tɕhi:n1      
9 to swim ɬa:i3      
10 dirty nau6      
11 dust mban5 pan2      
12 skin mbuŋ3      
13 back word info te1 qɔ1      
14 belly puŋ4 ɕi5      
15 bone pau4 ʑe3      
16 intestines la:i6 ɕi5      
17 liver mbu:ŋ3      
18 breast ȵin5      
19 shoulder phiu1 ve4      
20 to know, be knowledgeable sa:i5      
21 to think me4      
22 to fear ʑu6      
23 blood sa:m5      
24 head mbu3      
25 neck lɔŋ4      
26 hair word info suk7 mbu3      
27 nose lɔŋ2 mi6      
28 to breathe ndək7 se5      
29 to sniff, smell tsan5      
30 mouth lɔŋ2 tɔk7      
31 tooth man4      
32 tongue lɔ6 lim4      
33 to laugh mi1      
34 to cry ʑa:m4      
35 to vomit ʔu:k7      
36 to spit phju1 to spit (saliva)    
36 to spit mbjɔ3 to spit out (food)    
37 to eat tsɔ3      
38 to chew word info tɔ4      
39 to cook word info      
40 to drink ʔu:t7      
41 to bite tɕən5      
42 to suck      
43 ear lɔ6 tɕja:i3      
44 to hear mɔŋ      
45 eye ɬa:i5 mat8      
46 to see lu6 to look, stare    
46 to see tɕən3 tsak8 to see, catch sight of    
47 to yawn      
48 to sleep      
49 to lie down word info ndi5      
50 to dream pa:u2      
51 to sit ʑam5      
52 to stand nau2      
53 person/human being tshe1      
54 man/male qa0 puɔ3      
55 woman/female qa0 muɔ4      
56 child qa0 ʑi5      
56 child qa0 ʑe5      
57 husband qa0 puɔ3      
57 husband mi2 voc.    
58 wife qa0 muɔ4      
58 wife ʑɔ4      
58 wife mi2 voc.    
59 mother muɔ4      
59 mother ma4 voc.    
60 father puɔ3      
60 father pa4 voc.    
61 house ȵɔ2      
62 thatch/roof      
63 name mi6      
64 to say li2      
64 to say ȵe4      
64 to say li2 ȵe4      
65 rope tɕhɔ6 ʔɔ5      
66 to tie up, fasten tha:u6      
67 to sew word info su:n5      
68 needle qa:p8      
69 to hunt word info tsi4 hu1      
70 to shoot word info tɯ2      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info tsai2      
73 to steal ɕən5      
74 to kill ɬi:t10      
75 to die, be dead ɬi:t7      
76 to live, be alive tu:t8      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info tha:i1      
79 stick/wood tɕa:i3 sa:u3      
80 to split word info      
81 sharp la:t8      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant ʑu1      
85 to choose ɕi3      
86 to grow word info      
87 to swell word info san3      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info lɔu4      
90 to dig tjɔk7      
90 to dig ʑai3      
91 to buy su3      
92 to open, uncover ha:i1      
93 to pound, beat word info tan5      
94 to throw word info vəŋ2      
95 to fall word info lat8      
96 dog tsu5      
97 bird san5      
98 egg tham1      
99 feather suk7      
100 wing qaŋ3      
101 to fly ljaŋ2      
102 rat ɬjiŋ3      
103 meat/flesh ɕjɔ5      
104 fat/grease ȵi4      
105 tail ʑi2      
105 tail phau4 ʑi2      
106 snake ɬaŋ3      
107 worm (earthworm) mbu:t7 earthworm    
108 louse word info pi5 mbu3      
109 mosquito ɕa:p7 ʑau5      
110 spider ɕa:p7 qa0 ȵa:u3      
111 fish qɔ5      
112 rotten word info tai3      
113 branch word info laŋ1 sa:u3      
114 leaf lɔ6 ʔɔ5      
115 root ʑi6      
116 flower ɬja:k7      
117 fruit mi6 ɬa:i5      
117 fruit ɬa:i5 ʔɔ5      
118 grass tu4 ʔɔ5      
119 earth/soil ʔa:n3 qa:i3 not very dry    
119 earth/soil ʔa:n3 hɣɔk7 very dry    
120 stone mau6      
121 sand kai6      
122 water word info nde5      
123 to flow mbu:n5      
124 sea pa:n2      
125 salt mja:n1      
126 lake ɬuŋ5 nde5      
127 woods/forest tɕhɔŋ1 sa:u3      
128 sky qɔ3      
129 moon qa3 ma:i1 moon    
129 moon ma:i1 month    
130 star pau4      
131 cloud word info qa3 li6      
132 fog qa3 vap8      
133 rain qɔ3 muɔ2      
134 thunder qa3 tjuŋ3      
135 lightning      
136 wind qa3 təŋ3      
137 to blow word info      
138 warm word info pjiŋ5      
139 cold word info kəŋ5      
140 dry word info qa:i3      
141 wet nde5 = water    
142 heavy ma:i1      
143 fire mət8      
144 to burn word info      
145 smoke word info se5 kui5      
146 ash mbai3      
147 black ljai4      
147 black ljam2 black/dark (of night)    
148 white ɬin5      
149 red kɔu5      
150 yellow ʑan1      
150 yellow mbja:ŋ3      
151 green ɕaŋ3      
152 small ȵaŋ5      
153 big thau1      
154 short word info la:i5      
155 long word info ləŋ2      
156 thin word info lap10      
157 thick word info man1      
158 narrow kɔŋ3      
159 wide li2      
160 painful, sick qu3      
161 shy, ashamed      
162 old word info tɕhi1      
163 new tsim5      
164 good la:u2      
165 bad, evil va:i6      
166 correct, true tən4 nɔ2      
167 night qa4 pa:i5      
168 day ɬa:i5 qa3 han1 sun    
168 day qa3 han1 daytime    
169 year nam1      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at tɕi5      
174 in, inside le2 nda:i3      
175 above qa3 ndau3      
176 below qa3 tɕɔ3      
177 this ni3      
178 that ndɯ3      
179 near to3      
180 far ŋai6      
181 where? word info kɔ2 qha:i1      
182 I ʔa:u3      
183 thou mi2      
184 he/she ʔi3      
185 we word info ʔa:i3      
185 we word info pai3 less frequently used    
186 you ma:i2      
187 they tɕɔŋ3      
188 what? word info qa:i3      
189 who? word info mbai5      
190 other      
191 all tu2      
192 and le2      
193 if ʑo4 khɔ3      
194 how? word info va:i1 tsə4      
195 no, not ʔo2 clause-final negator    
196 to count      
197 One word info mə2      
198 Two word info mbi3      
199 Three word info pa:i3      
200 Four word info pu:n5      
201 Five word info me4      
202 Six word info piu5      
203 Seven word info pei3      
204 Eight word info sa:m5      
205 Nine word info ɕən5      
206 Ten word info ma:n2      
207 Twenty word info mbi3 ma:n2      
208 Fifty word info me4 ma:n2      
209 One Hundred word info mə0 ʑɔ2      
210 One Thousand word info mə0 tu:ŋ3      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: