https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bolyu

Source/Author:  Li Xulian 
Identifiers:  ISO-639-3:ply  Glottocode: boly1239 
Notes:  Li Xulian [李旭练]. 1999. A Study of Lai (Bolyu) [倈语硏究]. Beijing: Minzu University.

The variety investigated is that of Changfa Township (长发乡), Longlin County (隆林县), Guangxi, China. There are some differences from Jerold Edmondson's "English-Bolyu glossary" (1995). The Bolyu of Guangxi are officially classified as ethnic Gelao. Bolyu has many loanwords with Gelao; also, the Bolyu people may have originally migrated from western Guizhou in predominantly Gelao-speaking territories.

Tones:
1 = /13/
2 = /33/
3 = /55/
4 = /31/
5 = /53/
6 = /11/
7 = /53/
8 = /31/
10 = /11/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 209
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer:Palyu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
39 to cook word info      
42 to suck      
47 to yawn      
48 to sleep      
62 thatch/roof      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
135 lightning      
137 to blow word info      
144 to burn word info      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
190 other      
196 to count      
92 to open, uncover ha:i1      
121 sand kai6      
181 where? word info kɔ2 qha:i1      
6 road/path kɔ5      
149 red kɔu5      
158 narrow kɔŋ3      
139 cold word info kəŋ5      
154 short word info la:i5      
16 intestines la:i6 ɕi5      
81 sharp la:t8      
164 good la:u2      
156 thin word info lap10      
95 to fall word info lat8      
113 branch word info laŋ1 sa:u3      
192 and le2      
174 in, inside le2 nda:i3      
64 to say li2      
159 wide li2      
64 to say li2 ȵe4      
147 black ljai4      
147 black ljam2 black/dark (of night)    
101 to fly ljaŋ2      
46 to see lu6 to look, stare    
32 tongue lɔ6 lim4      
43 ear lɔ6 tɕja:i3      
114 leaf lɔ6 ʔɔ5      
89 to hold word info lɔu4      
27 nose lɔŋ2 mi6      
30 mouth lɔŋ2 tɔk7      
25 neck lɔŋ4      
155 long word info ləŋ2      
59 mother ma4 voc.    
129 moon ma:i1 month    
142 heavy ma:i1      
186 you ma:i2      
206 Ten word info ma:n2      
157 thick word info man1      
31 tooth man4      
120 stone mau6      
146 ash mbai3      
189 who? word info mbai5      
11 dust mban5 pan2      
198 Two word info mbi3      
207 Twenty word info mbi3 ma:n2      
150 yellow mbja:ŋ3      
36 to spit mbjɔ3 to spit out (food)    
24 head mbu3      
123 to flow mbu:n5      
107 worm (earthworm) mbu:t7 earthworm    
17 liver mbu:ŋ3      
12 skin mbuŋ3      
21 to think me4      
201 Five word info me4      
208 Fifty word info me4 ma:n2      
33 to laugh mi1      
57 husband mi2 voc.    
58 wife mi2 voc.    
183 thou mi2      
63 name mi6      
117 fruit mi6 ɬa:i5      
125 salt mja:n1      
7 to come muɔ2      
59 mother muɔ4      
44 to hear mɔŋ      
210 One Thousand word info mə0 tu:ŋ3      
209 One Hundred word info mə0 ʑɔ2      
197 One word info mə2      
143 fire mət8      
169 year nam1      
52 to stand nau2      
10 dirty nau6      
122 water word info nde5      
141 wet nde5 = water    
49 to lie down word info ndi5      
28 to breathe ndək7 se5      
178 that ndɯ3      
177 this ni3      
60 father pa4 voc.    
199 Three word info pa:i3      
124 sea pa:n2      
50 to dream pa:u2      
185 we word info pai3 less frequently used    
130 star pau4      
15 bone pau4 ʑe3      
203 Seven word info pei3      
105 tail phau4 ʑi2      
19 shoulder phiu1 ve4      
36 to spit phju1 to spit (saliva)    
108 louse word info pi5 mbu3      
202 Six word info piu5      
138 warm word info pjiŋ5      
200 Four word info pu:n5      
14 belly puŋ4 ɕi5      
60 father puɔ3      
55 woman/female qa0 muɔ4      
58 wife qa0 muɔ4      
54 man/male qa0 puɔ3      
57 husband qa0 puɔ3      
56 child qa0 ʑe5      
56 child qa0 ʑi5      
168 day qa3 han1 daytime    
131 cloud word info qa3 li6      
129 moon qa3 ma:i1 moon    
175 above qa3 ndau3      
134 thunder qa3 tjuŋ3      
176 below qa3 tɕɔ3      
136 wind qa3 təŋ3      
132 fog qa3 vap8      
167 night qa4 pa:i5      
140 dry word info qa:i3      
188 what? word info qa:i3      
68 needle qa:p8      
100 wing qaŋ3      
160 painful, sick qu3      
128 sky qɔ3      
133 rain qɔ3 muɔ2      
111 fish qɔ5      
20 to know, be knowledgeable sa:i5      
23 blood sa:m5      
204 Eight word info sa:m5      
87 to swell word info san3      
97 bird san5      
145 smoke word info se5 kui5      
91 to buy su3      
67 to sew word info su:n5      
99 feather suk7      
26 hair word info suk7 mbu3      
112 rotten word info tai3      
93 to pound, beat word info tan5      
13 back word info te1 qɔ1      
78 to cut, hack word info tha:i1      
66 to tie up, fasten tha:u6      
98 egg tham1      
153 big thau1      
1 hand ti3      
1 hand tjɔ3 ti3      
90 to dig tjɔk7      
179 near to3      
72 to hit word info tsai2      
29 to sniff, smell tsan5      
53 person/human being tshe1      
69 to hunt word info tsi4 hu1      
163 new tsim5      
96 dog tsu5      
37 to eat tsɔ3      
191 all tu2      
118 grass tu4 ʔɔ5      
76 to live, be alive tu:t8      
38 to chew word info tɔ4      
79 stick/wood tɕa:i3 sa:u3      
162 old word info tɕhi1      
8 to turn word info tɕhi:n1      
65 rope tɕhɔ6 ʔɔ5      
127 woods/forest tɕhɔŋ1 sa:u3      
173 at tɕi5      
187 they tɕɔŋ3      
3 right tɕəm3      
46 to see tɕən3 tsak8 to see, catch sight of    
41 to bite tɕən5      
166 correct, true tən4 nɔ2      
70 to shoot word info tɯ2      
194 how? word info va:i1 tsə4      
165 bad, evil va:i6      
94 to throw word info vəŋ2      
180 far ŋai6      
152 small ȵaŋ5      
64 to say ȵe4      
5 to walk ȵe6      
104 fat/grease ȵi4      
18 breast ȵin5      
61 house ȵɔ2      
110 spider ɕa:p7 qa0 ȵa:u3      
109 mosquito ɕa:p7 ʑau5      
151 green ɕaŋ3      
85 to choose ɕi3      
2 left ɕit7      
103 meat/flesh ɕjɔ5      
73 to steal ɕən5      
205 Nine word info ɕən5      
9 to swim ɬa:i3      
45 eye ɬa:i5 mat8      
168 day ɬa:i5 qa3 han1 sun    
117 fruit ɬa:i5 ʔɔ5      
106 snake ɬaŋ3      
74 to kill ɬi:t10      
75 to die, be dead ɬi:t7      
148 white ɬin5      
116 flower ɬja:k7      
102 rat ɬjiŋ3      
126 lake ɬuŋ5 nde5      
34 to cry ʑa:m4      
90 to dig ʑai3      
51 to sit ʑam5      
150 yellow ʑan1      
105 tail ʑi2      
115 root ʑi6      
193 if ʑo4 khɔ3      
84 to plant ʑu1      
22 to fear ʑu6      
58 wife ʑɔ4      
4 leg/foot ʑɔŋ3      
185 we word info ʔa:i3      
119 earth/soil ʔa:n3 hɣɔk7 very dry    
119 earth/soil ʔa:n3 qa:i3 not very dry    
182 I ʔa:u3      
184 he/she ʔi3      
195 no, not ʔo2 clause-final negator    
35 to vomit ʔu:k7      
40 to drink ʔu:t7      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: