https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bolyu

Source/Author:  Li Xulian 
Identifiers:  ISO-639-3:ply  Glottocode: boly1239 
Notes:  Li Xulian [李旭练]. 1999. A Study of Lai (Bolyu) [倈语硏究]. Beijing: Minzu University.

The variety investigated is that of Changfa Township (长发乡), Longlin County (隆林县), Guangxi, China. There are some differences from Jerold Edmondson's "English-Bolyu glossary" (1995). The Bolyu of Guangxi are officially classified as ethnic Gelao. Bolyu has many loanwords with Gelao; also, the Bolyu people may have originally migrated from western Guizhou in predominantly Gelao-speaking territories.

Tones:
1 = /13/
2 = /33/
3 = /55/
4 = /31/
5 = /53/
6 = /11/
7 = /53/
8 = /31/
10 = /11/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 209
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer:Palyu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above qa3 ndau3      
191 all tu2      
192 and le2      
146 ash mbai3      
173 at tɕi5      
13 back word info te1 qɔ1      
165 bad, evil va:i6      
14 belly puŋ4 ɕi5      
176 below qa3 tɕɔ3      
153 big thau1      
97 bird san5      
147 black ljai4      
147 black ljam2 black/dark (of night)    
23 blood sa:m5      
15 bone pau4 ʑe3      
113 branch word info laŋ1 sa:u3      
18 breast ȵin5      
56 child qa0 ʑi5      
56 child qa0 ʑe5      
131 cloud word info qa3 li6      
139 cold word info kəŋ5      
166 correct, true tən4 nɔ2      
168 day ɬa:i5 qa3 han1 sun    
168 day qa3 han1 daytime    
10 dirty nau6      
96 dog tsu5      
140 dry word info qa:i3      
82 dull, blunt      
11 dust mban5 pan2      
43 ear lɔ6 tɕja:i3      
119 earth/soil ʔa:n3 qa:i3 not very dry    
119 earth/soil ʔa:n3 hɣɔk7 very dry    
98 egg tham1      
204 Eight word info sa:m5      
45 eye ɬa:i5 mat8      
180 far ŋai6      
104 fat/grease ȵi4      
60 father puɔ3      
60 father pa4 voc.    
99 feather suk7      
208 Fifty word info me4 ma:n2      
143 fire mət8      
111 fish qɔ5      
201 Five word info me4      
116 flower ɬja:k7      
132 fog qa3 vap8      
200 Four word info pu:n5      
117 fruit mi6 ɬa:i5      
117 fruit ɬa:i5 ʔɔ5      
164 good la:u2      
118 grass tu4 ʔɔ5      
151 green ɕaŋ3      
26 hair word info suk7 mbu3      
1 hand ti3      
1 hand tjɔ3 ti3      
184 he/she ʔi3      
24 head mbu3      
142 heavy ma:i1      
61 house ȵɔ2      
194 how? word info va:i1 tsə4      
57 husband qa0 puɔ3      
57 husband mi2 voc.    
182 I ʔa:u3      
193 if ʑo4 khɔ3      
174 in, inside le2 nda:i3      
16 intestines la:i6 ɕi5      
126 lake ɬuŋ5 nde5      
114 leaf lɔ6 ʔɔ5      
2 left ɕit7      
4 leg/foot ʑɔŋ3      
135 lightning      
17 liver mbu:ŋ3      
155 long word info ləŋ2      
108 louse word info pi5 mbu3      
54 man/male qa0 puɔ3      
103 meat/flesh ɕjɔ5      
129 moon qa3 ma:i1 moon    
129 moon ma:i1 month    
109 mosquito ɕa:p7 ʑau5      
59 mother muɔ4      
59 mother ma4 voc.    
30 mouth lɔŋ2 tɔk7      
63 name mi6      
158 narrow kɔŋ3      
179 near to3      
25 neck lɔŋ4      
68 needle qa:p8      
163 new tsim5      
167 night qa4 pa:i5      
205 Nine word info ɕən5      
195 no, not ʔo2 clause-final negator    
27 nose lɔŋ2 mi6      
162 old word info tɕhi1      
197 One word info mə2      
209 One Hundred word info mə0 ʑɔ2      
210 One Thousand word info mə0 tu:ŋ3      
190 other      
160 painful, sick qu3      
53 person/human being tshe1      
133 rain qɔ3 muɔ2      
102 rat ɬjiŋ3      
149 red kɔu5      
3 right tɕəm3      
6 road/path kɔ5      
115 root ʑi6      
65 rope tɕhɔ6 ʔɔ5      
112 rotten word info tai3      
125 salt mja:n1      
121 sand kai6      
124 sea pa:n2      
203 Seven word info pei3      
81 sharp la:t8      
154 short word info la:i5      
19 shoulder phiu1 ve4      
161 shy, ashamed      
202 Six word info piu5      
12 skin mbuŋ3      
128 sky qɔ3      
152 small ȵaŋ5      
145 smoke word info se5 kui5      
106 snake ɬaŋ3      
110 spider ɕa:p7 qa0 ȵa:u3      
130 star pau4      
79 stick/wood tɕa:i3 sa:u3      
120 stone mau6      
105 tail ʑi2      
105 tail phau4 ʑi2      
206 Ten word info ma:n2      
178 that ndɯ3      
62 thatch/roof      
187 they tɕɔŋ3      
157 thick word info man1      
156 thin word info lap10      
177 this ni3      
183 thou mi2      
199 Three word info pa:i3      
134 thunder qa3 tjuŋ3      
41 to bite tɕən5      
137 to blow word info      
28 to breathe ndək7 se5      
144 to burn word info      
91 to buy su3      
38 to chew word info tɔ4      
85 to choose ɕi3      
172 to climb word info      
7 to come muɔ2      
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry ʑa:m4      
78 to cut, hack word info tha:i1      
75 to die, be dead ɬi:t7      
90 to dig tjɔk7      
90 to dig ʑai3      
50 to dream pa:u2      
40 to drink ʔu:t7      
37 to eat tsɔ3      
95 to fall word info lat8      
22 to fear ʑu6      
123 to flow mbu:n5      
101 to fly ljaŋ2      
86 to grow word info      
44 to hear mɔŋ      
171 to hide word info      
72 to hit word info tsai2      
89 to hold word info lɔu4      
69 to hunt word info tsi4 hu1      
74 to kill ɬi:t10      
20 to know, be knowledgeable sa:i5      
33 to laugh mi1      
49 to lie down word info ndi5      
76 to live, be alive tu:t8      
92 to open, uncover ha:i1      
84 to plant ʑu1      
93 to pound, beat word info tan5      
64 to say li2      
64 to say ȵe4      
64 to say li2 ȵe4      
77 to scratch word info      
46 to see lu6 to look, stare    
46 to see tɕən3 tsak8 to see, catch sight of    
67 to sew word info su:n5      
70 to shoot word info tɯ2      
51 to sit ʑam5      
48 to sleep      
29 to sniff, smell tsan5      
36 to spit phju1 to spit (saliva)    
36 to spit mbjɔ3 to spit out (food)    
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand nau2      
73 to steal ɕən5      
42 to suck      
87 to swell word info san3      
9 to swim ɬa:i3      
21 to think me4      
94 to throw word info vəŋ2      
66 to tie up, fasten tha:u6      
8 to turn word info tɕhi:n1      
35 to vomit ʔu:k7      
5 to walk ȵe6      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue lɔ6 lim4      
31 tooth man4      
207 Twenty word info mbi3 ma:n2      
198 Two word info mbi3      
138 warm word info pjiŋ5      
122 water word info nde5      
185 we word info ʔa:i3      
185 we word info pai3 less frequently used    
141 wet nde5 = water    
188 what? word info qa:i3      
170 when? word info      
181 where? word info kɔ2 qha:i1      
148 white ɬin5      
189 who? word info mbai5      
159 wide li2      
58 wife qa0 muɔ4      
58 wife ʑɔ4      
58 wife mi2 voc.    
136 wind qa3 təŋ3      
100 wing qaŋ3      
55 woman/female qa0 muɔ4      
127 woods/forest tɕhɔŋ1 sa:u3      
107 worm (earthworm) mbu:t7 earthworm    
169 year nam1      
150 yellow ʑan1      
150 yellow mbja:ŋ3      
186 you ma:i2      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: