https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bugan (Nala)

Source/Author:  Li Jinfang 
Identifiers:  ISO-639-3:bbh  Glottocode: buga1247 
Notes:  Li Jinfang [李锦芳]. 2006. Studies on endangered languages in the Southwest China [西南地区濒危语言调查研究]. Beijing: Minzu University.

This variety of Bugan is spoken in Nala (那腊), Longwangdong Village (龙汪洞村), Nasa Township (那洒镇), Guangnan County, Yunnan, China. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 202
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer:Palyu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
8 to turn word info      
9 to swim      
14 belly      
36 to spit      
42 to suck      
62 thatch/roof      
65 rope      
71 to stab, pierce      
73 to steal      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
112 rotten word info      
123 to flow      
124 sea      
126 lake      
127 woods/forest      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
171 to hide word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
190 other      
192 and      
193 if      
196 to count      
208 Fifty word info      
1 hand tie55      
2 left pə0 ɕḭ55      
3 right pə0 ɕa55      
4 leg/foot ʑuŋ31      
5 to walk ȵa̰55      
7 to come no̰31      
7 to come nuk31      
10 dirty sã̰55      
11 dust bo̰u33      
11 dust ȵaŋ35      
12 skin buŋ55      
12 skin buŋ31      
13 back word info tə0 nou55      
15 bone ɕa35      
16 intestines ŋguaŋ13 ɕɛ13      
17 liver bou31      
18 breast nɛ35      
19 shoulder lə0 po55      
20 to know, be knowledgeable mḭ13      
21 to think kɔŋ31      
22 to fear ɕɔ33      
23 blood sɑ33      
24 head pə55 bop31      
25 neck kɔŋ33      
26 hair word info sa̰ŋ55      
27 nose pə55 mã̰31      
28 to breathe mbaŋ13      
29 to sniff, smell tsa̰n35      
30 mouth tṵ̃i55      
31 tooth tɕə35      
32 tongue pə55 lai33      
33 to laugh mḭo31      
34 to cry ʑɑ33      
35 to vomit a̰u55      
37 to eat tso̰u31      
38 to chew word info ȵḛ31      
39 to cook word info taŋ31      
40 to drink va̰35      
41 to bite tsa̰13      
43 ear pə55 tsɛ35      
44 to hear tɕɛ31      
45 eye pə55 mɛ̰33      
46 to see ta35 to look, stare    
46 to see ʑə31 to see, catch sight of    
47 to yawn pə55 maŋ31 khɔ̰ŋ33      
48 to sleep naŋ33      
49 to lie down word info khɔ35      
50 to dream mbo31      
51 to sit ȵa33      
52 to stand ȵɔ̰55      
52 to stand ȵɔ̰13      
53 person/human being piau35      
54 man/male pə55 pau55      
55 woman/female pə55 mou33      
56 child mɛ̰55      
56 child ȵa33 tɛk31      
57 husband pə55 pau55      
58 wife pə55 mou33      
59 mother me13      
60 father pɑ13      
61 house ȵu55      
63 name pə55 maŋ33      
64 to say pḭo13      
64 to say pioŋ13      
66 to tie up, fasten po̰35      
67 to sew word info pa̰31      
67 to sew word info tɕeu35      
68 needle ŋga̰55      
69 to hunt word info tsɔ̰31 ɕɔ̰35      
70 to shoot word info taŋ31      
72 to hit word info ndɛ35      
72 to hit word info ndɛ55      
74 to kill ptsha13      
75 to die, be dead ptsa55      
79 stick/wood ko55      
81 sharp tsha̰33      
81 sharp pɔ55 lio33      
83 to work word info ȵu13 ba̰55      
90 to dig pou31      
91 to buy bi35      
92 to open, uncover khə̰35      
93 to pound, beat word info tɑn35      
94 to throw word info phan31      
95 to fall word info la̰i55      
96 dog tsau33      
97 bird sau33      
98 egg tham33      
99 feather sa̰ŋ35      
100 wing kaŋ55 mba̰n35      
101 to fly thu31      
102 rat ȵa33 ɕɔ̰35      
102 rat ȵa33 tsa̰ŋ55      
103 meat/flesh ɕu33      
104 fat/grease kɑn33      
105 tail pa55 wei31      
106 snake qaŋ35      
107 worm (earthworm) qaŋ35 insect (generic)    
108 louse word info mban33      
109 mosquito ȵa31      
110 spider ptse31 ɣoŋ55      
111 fish se55 qou33      
113 branch word info baŋ13      
114 leaf lo̰u13      
115 root ɣa̰ɯ13      
116 flower puŋ55      
117 fruit ptsḛ33      
118 grass ma33      
118 grass tɕeu33      
119 earth/soil ʑo̰u33      
120 stone ɣo33      
120 stone wɔ̰33      
121 sand e55 e55      
122 water word info da35      
125 salt mia31      
128 sky pə0 qou55      
129 moon tɑ55 moon    
129 moon mai55 month    
129 moon di55 month    
130 star bɔ55 mo33      
131 cloud word info a̰i33 qou31      
131 cloud word info a̰i33 qou55      
132 fog e55 an33      
133 rain khou35      
134 thunder pə0 qou55 lṵŋ33      
135 lightning tha55 laŋ33      
136 wind thaŋ35      
137 to blow word info phɔ31      
138 warm word info a̰m35 hot    
138 warm word info tsḭa55 ha55 hot    
139 cold word info lou33      
139 cold word info tsi35      
140 dry word info tɕhiu55      
141 wet ʑḛ55      
142 heavy mo̰31      
143 fire a̰u31      
144 to burn word info tɔ̰13      
145 smoke word info kui33      
146 ash bo̰u31 se31      
147 black na̰35      
148 white pou35      
149 red lɑ̰33      
150 yellow ŋga31      
151 green ɕaŋ31 means both 'green' and 'blue'    
152 small mḭe55      
152 small tsi55      
153 big thɔ31      
154 short word info bḛ55      
155 long word info ʑo33      
156 thin word info la̰55      
157 thick word info mən31      
158 narrow khy55      
159 wide qɛ31      
160 painful, sick kɔ31 sick    
162 old word info ʑiu31      
163 new sɑ31      
164 good lɯ31      
165 bad, evil di31      
166 correct, true i13      
167 night po55      
168 day pi55 sun    
168 day lə55 sun    
168 day o33 hɛ55 daytime    
169 year nam55      
172 to climb word info to̰35      
172 to climb word info pia33      
177 this ni33      
178 that ki33      
178 that dɔ̰13      
179 near ta31      
179 near pa33 hɑ55      
180 far xi33      
181 where? word info o55 pau35      
182 I ɔ31      
183 thou mɯ31      
184 he/she i31      
185 we word info wi31 inclusive    
185 we word info pɛ31 exclusive    
186 you mi31      
187 they hɛ31      
188 what? word info ndze55      
189 who? word info bɛ35      
191 all khɔ̰ŋ35      
194 how? word info ȵu33 ɣen55 pau35      
195 no, not mə55      
195 no, not mə55 sa̰ŋ55      
197 One word info bɔ55      
197 One word info ta31      
197 One word info mə55      
198 Two word info biɔ31      
198 Two word info bi31      
199 Three word info ptse31      
200 Four word info pau33      
201 Five word info mi33      
202 Six word info pḭo33      
203 Seven word info po̰u31      
204 Eight word info sã33      
205 Nine word info ɕi33      
206 Ten word info mã31      
207 Twenty word info bi33 mã31      
207 Twenty word info bi31 mã31      
209 One Hundred word info ʑiu31      
210 One Thousand word info thiaŋ13      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: