https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Mang (Jinping)

Source/Author:  Gao Yongqi 
Identifiers:  ISO-639-3:zng  Glottocode: mang1378 
Notes:  Gao Yongqi [高永奇] 2003. A study of Mang [莽语硏究]. Beijing: Ethnic Publishing House.

The Mang variety of Jinping County, Yunnan, China differs somewhat from the Mang variety of Lai Chau province, Vietnam that was documented by Nguyen Van Loi. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 192
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer:Northern Mon-Khmer:Mang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
7 to come      
8 to turn word info      
10 dirty      
21 to think      
41 to bite      
47 to yawn      
63 name      
65 rope      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
73 to steal      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
82 dull, blunt      
84 to plant      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
90 to dig      
100 wing      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
196 to count      
1 hand ʔɛŋ35      
2 left tə31 nam35 duaŋ51 ʔɛn31      
3 right tə31 nam35 duaŋ51 ʔy31      
4 leg/foot tɕuaŋ51      
5 to walk tɕo51      
6 road/path mə31 gɣa51      
9 to swim luaŋ31      
11 dust məŋ31 pø55      
12 skin mə31 hak35      
13 back word info ʔa31 dɔ51      
14 belly tø53      
15 bone tɕiaŋ31      
16 intestines pat55      
17 liver tɔ31      
18 breast bu51      
19 shoulder pəŋ31 bak55      
20 to know, be knowledgeable ʔo31 tɕɔ51 to know    
20 to know, be knowledgeable tiŋ51 to be knowledgeable    
22 to fear tə31 gɔ35      
23 blood ham51      
24 head tɕiŋ35 lɔ51      
25 neck tɕoŋ31 ʔuŋ51      
26 hair word info hɔk55 tɕiŋ35 lɔ51      
27 nose ləŋ31 my51      
28 to breathe la55 lian31      
29 to sniff, smell θɯn51      
30 mouth məŋ31 tø35      
31 tooth mun51      
32 tongue ləŋ55 tak35      
33 to laugh ȵua51      
34 to cry ȵam51      
35 to vomit ʑɯa51      
36 to spit pəŋ31 ty55      
37 to eat θa55      
38 to chew word info van55      
39 to cook word info tom55      
40 to drink hak51      
42 to suck la55 gi31      
43 ear laŋ51 te31      
44 to hear diŋ51      
45 eye mat55      
46 to see dɔŋ51 vin51      
48 to sleep ʔɔŋ55      
49 to lie down word info ʔon55      
50 to dream ʔa31 hak55 verb    
50 to dream hak55 noun    
51 to sit tan51      
52 to stand ta55      
53 person/human being ha51      
54 man/male ha51 ŋ31 tɕy55      
55 woman/female ha51 tə31 tɕɯa55      
56 child van35 ʔon55 tɕy55 son    
57 husband tɕy55      
58 wife tɕa51      
59 mother ma51      
60 father ʔon51      
61 house ȵi31 ʔua35      
62 thatch/roof paŋ51 ȵi31 ʔua35      
64 to say lø51      
66 to tie up, fasten taŋ35      
67 to sew word info gip55      
68 needle tɔt55      
70 to shoot word info paɯ35      
72 to hit word info ʔɔ51      
74 to kill tə31 θit55 to kill (a chicken)    
75 to die, be dead θit55      
78 to cut, hack word info tiŋ55      
79 stick/wood hɔ35 tree    
79 stick/wood gaŋ51 hɔ35 stick    
80 to split word info θuak55      
81 sharp pɔt55      
83 to work word info tɕiʔ51 kuŋ51      
85 to choose lɛk55      
87 to swell word info hɛʔ51      
89 to hold word info to51      
91 to buy θu55      
92 to open, uncover ȵa51      
93 to pound, beat word info tøʔ31      
94 to throw word info ty51      
95 to fall word info dɔk55      
96 dog θɔ51      
97 bird θɔm35      
98 egg gua35      
99 feather ʑiɯ35 body hair    
99 feather dɔŋ35 feather (of birds)    
101 to fly paɯ55      
102 rat ʔoŋ51      
103 meat/flesh tuʔ31      
104 fat/grease puan35      
105 tail hø35      
106 snake han51      
107 worm (earthworm) mə31 tuat55      
108 louse word info θi51 head louse    
108 louse word info məŋ31 pɣɛn51 body louse    
109 mosquito məŋ31 tɕɔŋ51      
110 spider məŋ31 θaŋ35      
111 fish ʔa51      
112 rotten word info tɕaɯ55      
113 branch word info plaŋ51 hɔ35      
114 leaf la51      
115 root man51      
116 flower θe31      
117 fruit plø51 hɔ35      
118 grass mə31 gi35      
119 earth/soil tɛ35      
120 stone ge51      
121 sand ma31 mat55      
122 water word info gom51      
124 sea tau55 gɣan35      
126 lake tə31 laŋ35      
127 woods/forest hɔ35 gaŋ51      
128 sky pliŋ35      
129 moon me35      
130 star bu51      
132 fog ma31 tip55      
133 rain ma31      
134 thunder məŋ31 ʔaɯ55      
135 lightning pliɯ35      
136 wind gi31      
137 to blow word info pu51      
138 warm word info pit55 hot    
138 warm word info gɔm51 warm    
139 cold word info hɛ55      
140 dry word info puan31      
141 wet tə31 ʔɔ55      
142 heavy ȵan51      
143 fire ȵɛ51      
146 ash bɔl55 pə31 ʑɯa55      
147 black θu51      
148 white θua51      
149 red daŋ31      
150 yellow ȵaɯ51      
151 green vaŋ55      
152 small ha31      
153 big to31      
154 short word info nen51      
155 long word info liŋ55      
156 thin word info tə31 le51      
157 thick word info vaŋ55      
158 narrow ʔɛp55      
159 wide vaŋ55      
160 painful, sick gi55 sick    
160 painful, sick tɕiʔ31 painful    
162 old word info hum55 old (of objects)    
163 new me55      
164 good ʑaɯ51      
165 bad, evil gɔp51      
166 correct, true tɕə55      
167 night lə31 θuam35      
167 night θuam35      
168 day pəl51 ni35 daytime    
168 day mat55 ni35 sun    
169 year nɔ51      
171 to hide word info ton55      
172 to climb word info məɯ51      
173 at ʔe51      
174 in, inside duaŋ51 du51      
175 above duaŋ51 doŋ35      
176 below duaŋ51 tɕiŋ35 ma51      
177 this tɕə55      
177 this ʔa31 ʔin51 here    
178 that va31 ʔa31 ʔy55 there    
179 near bɔ51      
180 far ȵɛ51      
181 where? word info tə31 mɛ31      
182 I ʔuj51      
183 thou mi31      
184 he/she ʔi51      
185 we word info ʔa31 hi31 inclusive    
185 we word info ʔa31 ʔuʔ51 ʑaɯ51 exclusive    
186 you mi31 beʔ31      
187 they ʔa31 ʔi51 hi31      
188 what? word info ma31 mɔ31      
189 who? word info ʔa31 tɕɔ35      
192 and ŋ31 ʔa35      
192 and ʑua51      
194 how? word info dak55 mɛ31      
195 no, not ʔam31      
197 One word info mak55      
198 Two word info ʑɯa51      
199 Three word info pe55      
200 Four word info pun51      
201 Five word info han51      
202 Six word info ɣɔm51      
203 Seven word info tɐm31 py55      
204 Eight word info tɐm31 ham51      
205 Nine word info tɐm31 θin51      
206 Ten word info gi31 (mɛ51)      
207 Twenty word info tɕaɯ51 mɛ51      
208 Fifty word info han51 gi31      
209 One Hundred word info ɨan35 mɛ55      
210 One Thousand word info θɛn51 (mɛ55)      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: