https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Waxianghua (Guzhang)

Source/Author:  Wu Yunji, Shen Ruiqing 
Identifiers:  ISO-639-3:wxa  Glottocode: waxi1236 
Notes:  Wu Yunji, Shen Ruiqing [伍云姬、沈瑞清]. 2010. An Investigative Report of Waxianghua of Guzhang County, Xiangxi Prefecture [湘西古丈瓦乡话调查报告]. Shanghai Educational Press [上海教育出版社].

The represented dialect is that of Guzhang County, Hunan. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 124
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Unclassified 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above kau55 ta      
175 above tsɪ25 ta      
175 above fɤ13 ta      
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil      
14 belly təɯ25      
176 below təɯ41 ta      
176 below ku41 ta      
176 below o25 ta      
153 big lu33      
97 bird tsu41 tsɪ      
147 black khɤ41      
147 black tɕhi55 black (of hair, clothing)    
23 blood ɕyɛ41      
15 bone kuɑ41 ta      
113 branch word info tsa33 dʑiɛ33 tsa      
18 breast ma55 (pau55)      
56 child ŋo55 dzɪ tsa33      
131 cloud word info yɛ13      
139 cold word info tau33      
166 correct, true      
168 day ŋ41 ta sun    
168 day ŋ41 day    
10 dirty phɑ25 lɑ      
96 dog khuai25      
140 dry word info khɤŋ55      
82 dull, blunt      
11 dust xɤ55      
43 ear ɳiaŋ25 tu41      
119 earth/soil thɤ25 soil    
119 earth/soil liɛ33 ground    
98 egg      
204 Eight word info pɑ41      
45 eye ŋai25 tsu55      
180 far vai25      
104 fat/grease za55      
60 father      
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire fɑ25      
111 fish ɳiəɯ55      
201 Five word info ɤŋ25      
116 flower xuɑ55      
132 fog tsau33 tsa      
200 Four word info ɕi33      
117 fruit      
164 good      
118 grass      
151 green lia41      
26 hair word info lau25 mau55      
1 hand ɕiəɯ25      
184 he/she zɤ13      
24 head lau25 ku25      
142 heavy      
61 house tɕi41      
194 how? word info      
57 husband      
182 I u25      
193 if      
174 in, inside la55      
174 in, inside lin41 ta      
174 in, inside luei13 la55      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf sɤ41      
2 left tsu33 phi55      
4 leg/foot      
135 lightning dza25 sai25      
17 liver kɤŋ55      
155 long word info dẽ13      
108 louse word info sa41      
54 man/male a13 sɤŋ55 ko55      
103 meat/flesh      
129 moon ɳyɛ41 lin33      
109 mosquito      
59 mother      
30 mouth kha25      
63 name      
158 narrow o33      
179 near tɕhiɛ25      
25 neck tsɪ25 kai41      
68 needle tsai55      
163 new      
167 night      
205 Nine word info tɕia25      
195 no, not      
27 nose pi55 kaŋ55      
162 old word info      
197 One word info i13      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being ɤŋ55      
133 rain va25      
102 rat      
149 red ɣau13      
3 right dza33 phi55      
6 road/path      
115 root      
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt dzai13      
125 salt zai13      
121 sand so55 tsa      
124 sea xɑ41      
203 Seven word info tɕhi41      
81 sharp      
154 short word info tɕhia55      
19 shoulder tɕiɛ55 pɤŋ55      
161 shy, ashamed      
202 Six word info lia41      
12 skin      
128 sky      
152 small ɳiaŋ13      
145 smoke word info      
106 snake fi25      
110 spider tiəɯ55 tiəɯ55/33 tsa      
130 star ɕi55      
79 stick/wood tsa33 tree    
120 stone ŋa55 lau25/55 ku33      
105 tail      
206 Ten word info tshɪ55      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they zaŋ41/13      
187 they zaŋ41/13 xaŋ      
157 thick word info a25      
156 thin word info bu33      
177 this      
183 thou ɳi25      
199 Three word info so55      
134 thunder tyei55      
41 to bite ɳio41      
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come      
39 to cook word info tɕiəɯ25      
39 to cook word info tsaŋ55 moŋ55      
196 to count      
34 to cry liɛ13      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead      
90 to dig      
50 to dream maŋ33      
40 to drink      
37 to eat      
95 to fall word info      
22 to fear      
123 to flow      
101 to fly fi55      
86 to grow word info      
44 to hear      
171 to hide word info      
72 to hit word info khuɑ25      
89 to hold word info to55      
69 to hunt word info      
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh sau33      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive xu13      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say      
77 to scratch word info      
46 to see mɤŋ33      
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit tɕiɛ13      
48 to sleep khuai33      
29 to sniff, smell vai55      
36 to spit thɤ33      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim      
21 to think      
94 to throw word info vu25      
94 to throw word info toŋ55      
66 to tie up, fasten ka55 (ɕiɛ33)      
8 to turn word info      
35 to vomit      
5 to walk xoŋ13      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue dzɤ13 ta      
31 tooth ŋo55 tshɪ55      
207 Twenty word info ɤŋ33 tshɪ55/33 tone sandhi    
198 Two word info tso25      
138 warm word info dzɤ41 hot    
138 warm word info dzɤ41 xo warm    
122 water word info      
185 we word info ɑ13      
141 wet dʑi13      
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white pho55      
189 who? word info      
159 wide khu41      
58 wife      
136 wind fau55      
100 wing      
55 woman/female      
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) zuai25 earthworm    
107 worm (earthworm) liau13 (tsa) insect (generic)    
169 year lai55      
150 yellow ɤŋ13      
186 you ɳiɛ13      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: