https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Moor

Source/Author:  David Kamholz 
Identifiers:  ISO-639-3:mhz  Glottocode: morm1235 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: David Kamholz  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:South Halmahera-West New Guinea:West New Guinea:Cenderawasih Bay:Mor 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 7 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
83 to work word info      
86 to grow word info      
110 spider      
116 flower      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
91 to buy agʷenî      
67 to sew word info airî      
88 to squeeze word info amatà      
171 to hide word info amuà      
20 to know, be knowledgeable ananî      
29 to sniff, smell anità      
40 to drink anumî      
191 all anuʔá      
191 all anuʔío      
161 shy, ashamed anìno tòa      
68 needle anígʷa      
37 to eat anî      
66 to tie up, fasten aragʷì      
95 to fall word info aramá tù      
9 to swim aramána      
172 to climb word info arariáʔa      
46 to see araʔumà      
160 painful, sick ariáʔa      
89 to hold word info aruà      
128 sky aráʔá      
166 correct, true arèijo      
102 rat arùha      
78 to cut, hack word info ateʔì      
60 father até      
64 to say aʔaβé      
190 other aʔurà      
41 to bite aʔì      
185 we word info aʔó      
153 big emaβà      
50 to dream enamíʔa      
48 to sleep enâ      
52 to stand etâ      
166 correct, true gʷataʔú      
65 rope gʷàriʔa      
31 tooth gʷòto      
134 thunder hahajá      
131 cloud word info hahoáʔa      
10 dirty hananirî      
141 wet hararuʔî      
135 lightning hararìraʔa      
70 to shoot word info hinà      
176 below hànuna      
105 tail      
124 sea háta      
76 to live, be alive héana      
12 skin hìʔi      
27 nose hòro      
59 mother iná      
36 to spit inùkuʔa      
158 narrow iriʔì      
85 to choose irà      
127 woods/forest isá      
165 bad, evil jaβà      
179 near jireré      
106 snake joroβá      
3 right      
82 dull, blunt kakúʔa      
164 good kamúsa      
79 stick/wood karikùβu      
107 worm (earthworm) koroβáʔa      
134 thunder kururúʔa      
154 short word info kuβaβaʔî      
164 good káuma      
108 louse word info kúʔa      
35 to vomit mamuáʔa      
104 fat/grease mananá      
155 long word info manaʔî      
180 far manaʔî      
127 woods/forest manù      
73 to steal marahá      
81 sharp maraminî      
159 wide mararenî      
149 red mararî      
168 day marasína      
140 dry word info maruatî      
152 small maràʔu      
33 to laugh maríʔa      
45 eye masinaʔú      
132 fog masàsu      
151 green maʔamaʔî      
185 we word info maʔó      
162 old word info maʔù      
181 where? word info mohé      
181 where? word info mosé      
22 to fear mukáʔa      
74 to kill munà      
118 grass muníʔa      
186 you muʔó      
97 bird mànu   1  
47 to yawn máha      
75 to die, be dead máʔa      
143 fire mòʔana      
159 wide namaréta      
138 warm word info nanatî      
6 road/path naŋgaré      
209 One Hundred word info naʔu rímó      
208 Fifty word info naʔu rúró maʔa tàura      
207 Twenty word info naʔu tatá      
189 who? word info naʔuhé      
189 who? word info naʔusé      
53 person/human being naʔú      
121 sand nàhaʔa      
63 name nàtana      
56 child nàʔuna      
32 tongue nèma      
4 leg/foot néa      
177 this néna      
178 that nóana      
178 that nóna      
44 to hear oranî      
69 to hunt word info ra munà 'go kill'    
175 above raβúana      
68 needle reti      
184 he/she reʔì      
188 what? word info rohé      
188 what? word info rosé      
114 leaf rànu      
23 blood ràra      
6 road/path ràrina      
122 water word info ràruma      
62 thatch/roof ràʔa      
7 to come ráma      
126 lake rána      
111 fish ríana      
201 Five word info rímó   1  
203 Seven word info rímó maʔa rúró 5+2    
202 Six word info rímó maʔa tatá 5+1    
205 Nine word info rímó maʔa áʔó 5+4    
204 Eight word info rímó maʔa óró 5+3    
61 house rùma      
124 sea      
198 Two word info rúró   1  
2 left sagʷìri   1  
142 heavy sariaŋgú      
16 intestines sine taragʷía      
14 belly siné      
28 to breathe siné hàtu      
174 in, inside sinéná      
119 earth/soil sàra      
13 back word info tamaʔòro      
5 to walk tanáʔa      
109 mosquito tanìna      
21 to think taramà      
197 One word info tatá      
145 smoke word info taβéra      
77 to scratch word info tiarî      
90 to dig tiarî      
38 to chew word info timà      
187 they tiʔó      
56 child toitóʔa      
94 to throw word info toà      
42 to suck tuamà      
30 mouth turé      
206 Ten word info tàura      
197 One word info      
169 year táuna < Malay tahun   L
136 wind tìβura      
195 no, not tòa      
25 neck tòro      
49 to lie down word info tù enâ (aréna)      
103 meat/flesh      
18 breast túta      
26 hair word info urànu   40  
71 to stab, pierce utumì      
19 shoulder àju      
100 wing àju also 'shoulder'    
186 you àmu      
125 salt àti βàʔu      
17 liver àʔa      
121 sand áena      
183 thou ágʷa      
11 dust áha      
146 ash áha      
185 we word info áma      
9 to swim áta      
96 dog áuna   38  
200 Four word info áʔó   1  
123 to flow èrina      
184 he/she ì      
111 fish ìjana      
43 ear ìna      
182 I ígʷa      
185 we word info íʔa      
15 bone òro      
170 when? word info ón rosé      
106 snake óra      
199 Three word info óró   1  
137 to blow word info ù      
115 root ùmo      
133 rain ùnuma      
101 to fly ùtuma      
137 to blow word info ùtuma      
113 branch word info ùβu      
130 star úma      
84 to plant ʔanamî      
93 to pound, beat word info ʔarà      
196 to count ʔiβunà      
39 to cook word info ʔunî 'cook, burn'    
144 to burn word info ʔunî 'cook, burn'    
172 to climb word info ʔà      
34 to cry ʔànita      
51 to sit ʔò      
92 to open, uncover βarì      
87 to swell word info βaβarà      
112 rotten word info βaβarù      
55 woman/female βaβína   1, 106  
58 wife βaβína      
72 to hit word info βaβò      
173 at βe      
163 new βehaʔú      
148 white βehúta      
139 cold word info βenína      
150 yellow βeraŋgunâ      
156 thin word info βeraʔuβà      
194 how? word info βerohé      
194 how? word info βerosé      
1 hand βeréa      
165 bad, evil βeréʔa      
10 dirty βerìraʔa      
80 to split word info βorà      
157 thick word info βoʔorinî      
147 black βuatî      
54 man/male βurána      
57 husband βurána      
167 night βàraʔa      
24 head βàru      
98 egg βàʔu also 'seed'    
120 stone βáʔa      
117 fruit βó      
129 moon βùrina      
99 feather βùru also 'body hair'    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: