https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lapwangtoai

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
181 where? word info yinfa      
185 we word info kəlau dl. incl.    
185 we word info kəmlua dl. excl.    
188 what? word info l̥awəl      
202 Six word info kəlkələp kəlikiana      
203 Seven word info kəlkələp kəlalu      
205 Nine word info kəlkələp kəwas      
206 Ten word info kəlkələp kəlkələp      
18 breast na-hi-k   1  
23 blood n-tawə-k   1  
37 to eat -an   1  
43 ear mʷa-taliŋa-k   1  
45 eye nə-mli-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
78 to cut, hack word info -alai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
90 to dig -kəl   1  
97 bird manə   1  
101 to fly -iβæ   1  
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
118 grass manw̥ilək   1  
124 sea tahik   1  
133 rain ne-hen   1  
151 green lamləmlæ   1  
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
163 new lahaβi   1  
165 bad, evil lahah   1  
167 night ianpʷəŋ   1  
199 Three word info kəsisəl   1  
189 who? word info   1, 30  
105 tail nə-pikau-kuri   1, 31  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
31 tooth kʷalœ-k   1, 35  
41 to bite -as   1, 60  
1 hand kʷa-ləme-k   1, 64  
136 wind nə-mataŋ   1, 66  
187 they yilia they 1, 75  
16 intestines nə-sinawə-k   1, 77  
44 to hear -æləŋ   1, 84  
138 warm word info l̥aluwon   1, 98  
186 you kəmia pl. 1, 13  
54 man/male yalumʷan   1, 14  
201 Five word info kəlkələp   1, 14  
183 thou yik   1, 17  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
182 I iow   1, 21  
117 fruit kʷonkʷai-nai   1, 26  
27 nose na-paŋ-ni#ə-k   1, 33  
55 woman/female pilaβən   1, 35  
66 to tie up, fasten -aləkəs   1, 39  
170 when? word info tukun̥aŋ̥ən   1, 43  
184 he/she yin   1, 43  
2 left mawəl   1, 59  
98 egg kʷan̥ale-manə   1, 61  
200 Four word info kə-was   1, 65  
40 to drink -nəmʷ   1, 72  
146 ash nə-mlakʷ   1, 73  
64 to say -aᵑkial   105  
51 to sit -akʷata   108  
139 cold word info lakʷiai   108  
48 to sleep -apʷəl   11  
65 rope na-lawus   11  
152 small lakatat   111  
112 rotten word info luamʷatet   119  
8 to turn word info -alal̥a   123  
77 to scratch word info -aki   13  
130 star kəm̥ʷau   13  
141 wet laptəŋ   13  
10 dirty lamkəmək   14  
71 to stab, pierce -hai   14  
148 white l̥awən   14  
155 long word info lapʷəm   14  
197 One word info kəlikiana   14, 44  
28 to breathe -ehaŋ   15  
104 fat/grease na-lpʷa   15  
140 dry word info leβsək   15  
103 meat/flesh nauŋa   16  
131 cloud word info na-pua   16  
57 husband yalumʷan   17  
81 sharp leslæ   17  
20 to know, be knowledgeable -lukun   18  
25 neck niklaku   18  
21 to think -ataləŋ   19  
60 father tata Address term 19  
143 fire n-apʷ   19, 25  
36 to spit -alŋaw̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
122 water word info n-u   2  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
52 to stand -alel   2, 57  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
156 thin word info laŋeaŋai   20  
99 feather nə-mlə   23  
7 to come -yuwa   25  
42 to suck -am̥ʷa   25, 57  
74 to kill -uh ləm̥ʷa   26  
196 to count -aβhekən   26  
12 skin təki-k   27  
129 moon mʷakua   28  
102 rat yahuk   3  
114 leaf nə-mʷali-nai   30  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
142 heavy ləpʷam   30  
34 to cry -asak   33  
89 to hold word info -wah   33  
13 back word info ni-mʷata-k   35  
14 belly θəpʷə-k   36  
95 to fall word info -yamʷamʷəl   40  
169 year ne-ukʷ   41  
150 yellow lakʷəla   42  
29 to sniff, smell -pin   42, 73  
6 road/path suatuk   47  
153 big lehua   47  
56 child nalə-k   5  
59 mother mama Address term 5  
9 to swim -aiai   5, 24  
58 wife pilaβen   5, 58  
3 right mʷatu-kʷ   5, 77  
115 root nu-ainai   50  
111 fish kamʷam   51, 86  
94 to throw word info -alakikən   52  
149 red law̥au   52  
53 person/human being yalumʷan   55  
123 to flow -aiu   57  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
120 stone kapʷiel   6  
22 to fear -ŋən   60  
76 to live, be alive -amlan̥   60  
19 shoulder n-ula-k   61  
137 to blow word info -helapu   61  
164 good ləw̥æ   61  
100 wing nə-mʷalmʷale-n   66  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
67 to sew word info -til   71  
157 thick word info ləpʷək   71  
116 flower tihi-nai   73  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
135 lightning na-siapumæl   79  
11 dust nə-moulul   8  
35 to vomit -ælua   8  
49 to lie down word info -aməl   8  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
46 to see -am   80  
144 to burn word info -βæn   83  
162 old word info nakʷas   83  
30 mouth na-kʷa-k   84  
72 to hit word info -uh   85  
39 to cook word info lenapʷa   86  
147 black lapəŋ   9  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
88 to squeeze word info -aβət   90  
127 woods/forest yelkinal   96  
5 to walk -aliwak   97  
33 to laugh -al̥   97  
80 to split word info -alaplai   98  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
185 we word info kətawa pl. incl. I  
125 salt n-apʷ   x  
128 sky kapʷapəŋ   x  
158 narrow lakatat small x  
166 correct, true latuatukʷ straight x  
168 day nə-pʷəŋ   x  
186 you kəmilu dl. x  
187 they yiliu they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: