https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lapwangtoai

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand kʷa-ləme-k   1, 64  
2 left mawəl   1, 59  
3 right mʷatu-kʷ   5, 77  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
5 to walk -aliwak   97  
6 road/path suatuk   47  
7 to come -yuwa   25  
8 to turn word info -alal̥a   123  
9 to swim -aiai   5, 24  
10 dirty lamkəmək   14  
11 dust nə-moulul   8  
12 skin təki-k   27  
13 back word info ni-mʷata-k   35  
14 belly θəpʷə-k   36  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
16 intestines nə-sinawə-k   1, 77  
18 breast na-hi-k   1  
19 shoulder n-ula-k   61  
20 to know, be knowledgeable -lukun   18  
21 to think -ataləŋ   19  
22 to fear -ŋən   60  
23 blood n-tawə-k   1  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
25 neck niklaku   18  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
27 nose na-paŋ-ni#ə-k   1, 33  
28 to breathe -ehaŋ   15  
29 to sniff, smell -pin   42, 73  
30 mouth na-kʷa-k   84  
31 tooth kʷalœ-k   1, 35  
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
33 to laugh -al̥   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -ælua   8  
36 to spit -alŋaw̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
37 to eat -an   1  
39 to cook word info lenapʷa   86  
40 to drink -nəmʷ   1, 72  
41 to bite -as   1, 60  
42 to suck -am̥ʷa   25, 57  
43 ear mʷa-taliŋa-k   1  
44 to hear -æləŋ   1, 84  
45 eye nə-mli-k   1  
46 to see -am   80  
48 to sleep -apʷəl   11  
49 to lie down word info -aməl   8  
51 to sit -akʷata   108  
52 to stand -alel   2, 57  
53 person/human being yalumʷan   55  
54 man/male yalumʷan   1, 14  
55 woman/female pilaβən   1, 35  
56 child nalə-k   5  
57 husband yalumʷan   17  
58 wife pilaβen   5, 58  
59 mother mama Address term 5  
60 father tata Address term 19  
61 house ni-mʷa   1  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
64 to say -aᵑkial   105  
65 rope na-lawus   11  
66 to tie up, fasten -aləkəs   1, 39  
67 to sew word info -til   71  
71 to stab, pierce -hai   14  
72 to hit word info -uh   85  
74 to kill -uh ləm̥ʷa   26  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
76 to live, be alive -amlan̥   60  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -alai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
80 to split word info -alaplai   98  
81 sharp leslæ   17  
88 to squeeze word info -aβət   90  
89 to hold word info -wah   33  
90 to dig -kəl   1  
94 to throw word info -alakikən   52  
95 to fall word info -yamʷamʷəl   40  
97 bird manə   1  
98 egg kʷan̥ale-manə   1, 61  
99 feather nə-mlə   23  
100 wing nə-mʷalmʷale-n   66  
101 to fly -iβæ   1  
102 rat yahuk   3  
103 meat/flesh nauŋa   16  
104 fat/grease na-lpʷa   15  
105 tail nə-pikau-kuri   1, 31  
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
111 fish kamʷam   51, 86  
112 rotten word info luamʷatet   119  
114 leaf nə-mʷali-nai   30  
115 root nu-ainai   50  
116 flower tihi-nai   73  
117 fruit kʷonkʷai-nai   1, 26  
118 grass manw̥ilək   1  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
120 stone kapʷiel   6  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
122 water word info n-u   2  
123 to flow -aiu   57  
124 sea tahik   1  
125 salt n-apʷ   x  
127 woods/forest yelkinal   96  
128 sky kapʷapəŋ   x  
129 moon mʷakua   28  
130 star kəm̥ʷau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
133 rain ne-hen   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
135 lightning na-siapumæl   79  
136 wind nə-mataŋ   1, 66  
137 to blow word info -helapu   61  
138 warm word info l̥aluwon   1, 98  
139 cold word info lakʷiai   108  
140 dry word info leβsək   15  
141 wet laptəŋ   13  
142 heavy ləpʷam   30  
143 fire n-apʷ   19, 25  
144 to burn word info -βæn   83  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
146 ash nə-mlakʷ   1, 73  
147 black lapəŋ   9  
148 white l̥awən   14  
149 red law̥au   52  
150 yellow lakʷəla   42  
151 green lamləmlæ   1  
152 small lakatat   111  
153 big lehua   47  
155 long word info lapʷəm   14  
156 thin word info laŋeaŋai   20  
157 thick word info ləpʷək   71  
158 narrow lakatat small x  
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
162 old word info nakʷas   83  
163 new lahaβi   1  
164 good ləw̥æ   61  
165 bad, evil lahah   1  
166 correct, true latuatukʷ straight x  
167 night ianpʷəŋ   1  
168 day nə-pʷəŋ   x  
169 year ne-ukʷ   41  
170 when? word info tukun̥aŋ̥ən   1, 43  
181 where? word info yinfa      
182 I iow   1, 21  
183 thou yik   1, 17  
184 he/she yin   1, 43  
185 we word info kətawa pl. incl. I  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
185 we word info kəlau dl. incl.    
185 we word info kəmlua dl. excl.    
186 you kəmia pl. 1, 13  
186 you kəmilu dl. x  
187 they yilia they 1, 75  
187 they yiliu they (dual) x  
188 what? word info l̥awəl      
189 who? word info   1, 30  
196 to count -aβhekən   26  
197 One word info kəlikiana   14, 44  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
199 Three word info kəsisəl   1  
200 Four word info kə-was   1, 65  
201 Five word info kəlkələp   1, 14  
202 Six word info kəlkələp kəlikiana      
203 Seven word info kəlkələp kəlalu      
205 Nine word info kəlkələp kəwas      
206 Ten word info kəlkələp kəlkələp      
96 dog kuri   7 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: