https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maragus

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
138 warm word info      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand leme-k   1, 64  
2 left mornək   1, 59  
3 right mʷəlⁿdok   44  
4 leg/foot tili-k   34  
5 to walk -ləŋləŋ   60  
6 road/path sel   1  
7 to come -mʷo   1  
8 to turn word info -rutenem   111  
9 to swim -səβsiβ   12  
10 dirty i-liliw   107  
11 dust nə-mi      
13 back word info ᵐbʷili-k   52  
14 belly βetə-k   5  
15 bone tˢu-k   2, 31  
16 intestines səni-k   1  
17 liver mopu-k   7  
18 breast səsə-k   1  
19 shoulder pʷətiβisi-k   71, 65  
20 to know, be knowledgeable -rəŋdo   19, 91  
21 to think -βərəŋen   79  
22 to fear -ⁿdəⁿdəŋ   25  
23 blood ⁿde-k   1  
24 head βiti-k   9  
25 neck pʷotaɣ-ⁿdəlik   42  
26 hair word info n-il-βiti-k   31, 60  
27 nose kəsə-k   1, 58, 55  
28 to breathe -miŋir   13  
29 to sniff, smell -rəŋmen   42, 66  
30 mouth pʷiŋi-k   41  
31 tooth lu-k   1, 35  
32 tongue mimi-k   7, 41  
33 to laugh -tmos   47  
34 to cry -tˢitˢul   59?  
35 to vomit -luak   8  
36 to spit -tiᵐbəs   15  
37 to eat -ɣan   1  
39 to cook word info i-timis   19, 82  
40 to drink -mən   1, 49  
41 to bite -sen      
42 to suck -tˢum   51  
43 ear ⁿdəlaŋa-k   1, 40  
44 to hear -rəŋ   1  
45 eye məte-k   1  
46 to see -lis   14, 94  
48 to sleep -mætər   1  
49 to lie down word info -mætur   37  
51 to sit -liek   110  
52 to stand -ptir   2, 59  
54 man/male ⁿdui   45  
55 woman/female tapʷalox   88  
56 child netə-k   5  
57 husband elleɣase-k   38  
58 wife tapʷal ɣase-k      
59 mother ono-k   71  
60 father etme-k   1  
61 house nə-max   51  
63 name no-x sə-k   66  
64 to say -titiŋ      
65 rope n-au   25  
66 to tie up, fasten -ɣo   84  
67 to sew word info -tər   13  
71 to stab, pierce -sar   14  
72 to hit word info -ɣətˢen   82  
74 to kill -ɣtˢ-ᵐbəni   13, 1  
75 to die, be dead -mes   1  
76 to live, be alive -tˢiləβ   57  
77 to scratch word info -ɣərɣar   12  
78 to cut, hack word info -tˢetˢ   29  
79 stick/wood n-e   1  
80 to split word info -tˢetˢᵐbʳi   1  
81 sharp i-βiməlɣen   14  
83 to work word info mʷəkarienmosi   7  
88 to squeeze word info -wuɣas   18, 42  
89 to hold word info -suse   46  
90 to dig -ɣeltix   1  
94 to throw word info -netˢnetˢ aɣe      
95 to fall word info -ⁿdum   42  
96 dog lipax   29  
97 bird nə-men   1  
98 egg niⁿdiltiβ   1, 66  
99 feather n-il-nəmen   1  
100 wing ne-βiβə-n   1, 12  
101 to fly -titiβ   32  
102 rat laᵐbut   45  
104 fat/grease ⁿdulil      
105 tail n-ile-n   64  
106 snake nə-mʷot   12  
108 louse word info nə-ɣət   1  
109 mosquito naɣmaɣ   1  
111 fish nə-metˢ   53  
112 rotten word info i-momo   51  
114 leaf ron   1  
115 root na-rene   2  
116 flower ni-ŋene   1?  
117 fruit no-βone   1, 26  
118 grass ni-nes   51  
119 earth/soil n-deᵐp   11  
120 stone nə-βet   1  
121 sand nu-nəwin   1  
122 water word info no-wo   2  
123 to flow -nən      
124 sea tes   1  
127 woods/forest leᵐbœᵐb   100  
128 sky pəkerenmit   30, 31  
129 moon lil      
130 star mʷətˢi   13  
131 cloud word info təŋtiŋ   97  
132 fog ne-smeleⁿde      
133 rain no-wis   1  
134 thunder peleβar   15, 38  
135 lightning ne-βəl   26  
136 wind ne-təβ   79  
137 to blow word info -iβ   5  
139 cold word info ɣaɣas   106  
140 dry word info i-memes   11  
141 wet i-wor   35, 47  
142 heavy i-ⁿdiβ   14  
143 fire n-iᵐp   19  
144 to burn word info -səli   4  
145 smoke word info n-ies niᵐp   2  
146 ash nieniᵐp   75  
147 black eβlomit   1, 102  
148 white i-wiβ   41  
149 red i-miel   1, 55  
150 yellow i-wotˢ   67  
151 green i-čičen   8  
152 small i-pəs   106  
153 big i-lil   91  
155 long word info i-pəre   16  
156 thin word info i-mənəβənəβ   1  
157 thick word info i-tətəᵐp   57  
160 painful, sick i-msit   1, 98  
162 old word info i-təreβ   27, 115  
163 new ni-məⁿdəməⁿdax   48  
164 good i-pitˢ   48  
165 bad, evil i-set   1  
167 night tiɣat   42?  
168 day ni-tʳəne   6, 52  
169 year kake   67  
170 when? word info səβren   56, 57  
181 where? word info epi   3, 59  
182 I kənək   1, 21, 22, 23  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she en   1  
188 what? word info ste   56  
189 who? word info ese   1  
196 to count -tˢpon   69  
197 One word info simuk      
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-təl   1  
200 Four word info i-βes   1, 65  
201 Five word info i-ləm   1  
202 Six word info i-ləmsis   20  
203 Seven word info i-tˢi-ru   13?  
204 Eight word info i-tˢi-təl   11, 7  
205 Nine word info i-tˢe-βet   20  
206 Ten word info səŋel   5  
12 skin n-ilpe-k + *abe 'body' 1, 71  
186 you kem pl. 1  
185 we word info kəmem pl. excl. E42  
185 we word info nakəⁿdʳeβʷi pl. incl. I  
166 correct, true i-liŋən straight x  
187 they erəᵐbər they    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: