https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maragus

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
138 warm word info      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
11 dust nə-mi      
41 to bite -sen      
58 wife tapʷal ɣase-k      
64 to say -titiŋ      
94 to throw word info -netˢnetˢ aɣe      
104 fat/grease ⁿdulil      
123 to flow -nən      
129 moon lil      
132 fog ne-smeleⁿde      
187 they erəᵐbər they    
197 One word info simuk      
6 road/path sel   1  
7 to come -mʷo   1  
16 intestines səni-k   1  
18 breast səsə-k   1  
23 blood ⁿde-k   1  
37 to eat -ɣan   1  
44 to hear -rəŋ   1  
45 eye məte-k   1  
48 to sleep -mætər   1  
60 father etme-k   1  
75 to die, be dead -mes   1  
79 stick/wood n-e   1  
80 to split word info -tˢetˢᵐbʳi   1  
90 to dig -ɣeltix   1  
97 bird nə-men   1  
99 feather n-il-nəmen   1  
108 louse word info nə-ɣət   1  
109 mosquito naɣmaɣ   1  
114 leaf ron   1  
120 stone nə-βet   1  
121 sand nu-nəwin   1  
124 sea tes   1  
133 rain no-wis   1  
156 thin word info i-mənəβənəβ   1  
165 bad, evil i-set   1  
184 he/she en   1  
186 you kem pl. 1  
189 who? word info ese   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-təl   1  
201 Five word info i-ləm   1  
183 thou nox   1, 18  
147 black eβlomit   1, 102  
100 wing ne-βiβə-n   1, 12  
117 fruit no-βone   1, 26  
43 ear ⁿdəlaŋa-k   1, 40  
149 red i-miel   1, 55  
1 hand leme-k   1, 64  
98 egg niⁿdiltiβ   1, 66  
12 skin n-ilpe-k + *abe 'body' 1, 71  
182 I kənək   1, 21, 22, 23  
31 tooth lu-k   1, 35  
40 to drink -mən   1, 49  
27 nose kəsə-k   1, 58, 55  
2 left mornək   1, 59  
200 Four word info i-βes   1, 65  
160 painful, sick i-msit   1, 98  
127 woods/forest leᵐbœᵐb   100  
139 cold word info ɣaɣas   106  
152 small i-pəs   106  
10 dirty i-liliw   107  
119 earth/soil n-deᵐp   11  
140 dry word info i-memes   11  
204 Eight word info i-tˢi-təl   11, 7  
51 to sit -liek   110  
8 to turn word info -rutenem   111  
9 to swim -səβsiβ   12  
77 to scratch word info -ɣərɣar   12  
106 snake nə-mʷot   12  
28 to breathe -miŋir   13  
67 to sew word info -tər   13  
130 star mʷətˢi   13  
74 to kill -ɣtˢ-ᵐbəni   13, 1  
203 Seven word info i-tˢi-ru   13?  
71 to stab, pierce -sar   14  
81 sharp i-βiməlɣen   14  
142 heavy i-ⁿdiβ   14  
46 to see -lis   14, 94  
36 to spit -tiᵐbəs   15  
134 thunder peleβar   15, 38  
155 long word info i-pəre   16  
88 to squeeze word info -wuɣas   18, 42  
143 fire n-iᵐp   19  
39 to cook word info i-timis   19, 82  
20 to know, be knowledgeable -rəŋdo   19, 91  
116 flower ni-ŋene   1?  
115 root na-rene   2  
122 water word info no-wo   2  
145 smoke word info n-ies niᵐp   2  
15 bone tˢu-k   2, 31  
52 to stand -ptir   2, 59  
202 Six word info i-ləmsis   20  
205 Nine word info i-tˢe-βet   20  
22 to fear -ⁿdəⁿdəŋ   25  
65 rope n-au   25  
135 lightning ne-βəl   26  
162 old word info i-təreβ   27, 115  
78 to cut, hack word info -tˢetˢ   29  
96 dog lipax   29  
181 where? word info epi   3, 59  
128 sky pəkerenmit   30, 31  
26 hair word info n-il-βiti-k   31, 60  
101 to fly -titiβ   32  
4 leg/foot tili-k   34  
141 wet i-wor   35, 47  
49 to lie down word info -mætur   37  
57 husband elleɣase-k   38  
144 to burn word info -səli   4  
30 mouth pʷiŋi-k   41  
148 white i-wiβ   41  
25 neck pʷotaɣ-ⁿdəlik   42  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
29 to sniff, smell -rəŋmen   42, 66  
167 night tiɣat   42?  
3 right mʷəlⁿdok   44  
54 man/male ⁿdui   45  
102 rat laᵐbut   45  
89 to hold word info -suse   46  
33 to laugh -tmos   47  
163 new ni-məⁿdəməⁿdax   48  
164 good i-pitˢ   48  
14 belly βetə-k   5  
56 child netə-k   5  
137 to blow word info -iβ   5  
206 Ten word info səŋel   5  
42 to suck -tˢum   51  
61 house nə-max   51  
112 rotten word info i-momo   51  
118 grass ni-nes   51  
13 back word info ᵐbʷili-k   52  
111 fish nə-metˢ   53  
188 what? word info ste   56  
170 when? word info səβren   56, 57  
76 to live, be alive -tˢiləβ   57  
157 thick word info i-tətəᵐp   57  
34 to cry -tˢitˢul   59?  
168 day ni-tʳəne   6, 52  
5 to walk -ləŋləŋ   60  
105 tail n-ile-n   64  
63 name no-x sə-k   66  
150 yellow i-wotˢ   67  
169 year kake   67  
196 to count -tˢpon   69  
17 liver mopu-k   7  
83 to work word info mʷəkarienmosi   7  
32 tongue mimi-k   7, 41  
59 mother ono-k   71  
19 shoulder pʷətiβisi-k   71, 65  
146 ash nieniᵐp   75  
21 to think -βərəŋen   79  
136 wind ne-təβ   79  
35 to vomit -luak   8  
151 green i-čičen   8  
72 to hit word info -ɣətˢen   82  
66 to tie up, fasten -ɣo   84  
55 woman/female tapʷalox   88  
24 head βiti-k   9  
153 big i-lil   91  
131 cloud word info təŋtiŋ   97  
185 we word info kəmem pl. excl. E42  
185 we word info nakəⁿdʳeβʷi pl. incl. I  
166 correct, true i-liŋən straight x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: