https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maragus

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
125 salt      
126 lake      
138 warm word info      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
137 to blow word info -iβ   5  
51 to sit -liek   110  
46 to see -lis   14, 94  
35 to vomit -luak   8  
5 to walk -ləŋləŋ   60  
75 to die, be dead -mes   1  
28 to breathe -miŋir   13  
49 to lie down word info -mætur   37  
48 to sleep -mætər   1  
40 to drink -mən   1, 49  
7 to come -mʷo   1  
94 to throw word info -netˢnetˢ aɣe      
123 to flow -nən      
52 to stand -ptir   2, 59  
8 to turn word info -rutenem   111  
44 to hear -rəŋ   1  
20 to know, be knowledgeable -rəŋdo   19, 91  
29 to sniff, smell -rəŋmen   42, 66  
71 to stab, pierce -sar   14  
41 to bite -sen      
89 to hold word info -suse   46  
144 to burn word info -səli   4  
9 to swim -səβsiβ   12  
64 to say -titiŋ      
101 to fly -titiβ   32  
36 to spit -tiᵐbəs   15  
33 to laugh -tmos   47  
67 to sew word info -tər   13  
78 to cut, hack word info -tˢetˢ   29  
80 to split word info -tˢetˢᵐbʳi   1  
76 to live, be alive -tˢiləβ   57  
34 to cry -tˢitˢul   59?  
196 to count -tˢpon   69  
42 to suck -tˢum   51  
88 to squeeze word info -wuɣas   18, 42  
37 to eat -ɣan   1  
90 to dig -ɣeltix   1  
66 to tie up, fasten -ɣo   84  
74 to kill -ɣtˢ-ᵐbəni   13, 1  
77 to scratch word info -ɣərɣar   12  
72 to hit word info -ɣətˢen   82  
21 to think -βərəŋen   79  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
22 to fear -ⁿdəⁿdəŋ   25  
57 husband elleɣase-k   38  
184 he/she en   1  
181 where? word info epi   3, 59  
187 they erəᵐbər they    
189 who? word info ese   1  
60 father etme-k   1  
147 black eβlomit   1, 102  
153 big i-lil   91  
10 dirty i-liliw   107  
166 correct, true i-liŋən straight x  
201 Five word info i-ləm   1  
202 Six word info i-ləmsis   20  
140 dry word info i-memes   11  
149 red i-miel   1, 55  
112 rotten word info i-momo   51  
160 painful, sick i-msit   1, 98  
156 thin word info i-mənəβənəβ   1  
164 good i-pitˢ   48  
155 long word info i-pəre   16  
152 small i-pəs   106  
198 Two word info i-ru   1  
165 bad, evil i-set   1  
39 to cook word info i-timis   19, 82  
199 Three word info i-təl   1  
162 old word info i-təreβ   27, 115  
157 thick word info i-tətəᵐp   57  
205 Nine word info i-tˢe-βet   20  
203 Seven word info i-tˢi-ru   13?  
204 Eight word info i-tˢi-təl   11, 7  
148 white i-wiβ   41  
141 wet i-wor   35, 47  
150 yellow i-wotˢ   67  
151 green i-čičen   8  
200 Four word info i-βes   1, 65  
81 sharp i-βiməlɣen   14  
142 heavy i-ⁿdiβ   14  
169 year kake   67  
186 you kem pl. 1  
185 we word info kəmem pl. excl. E42  
182 I kənək   1, 21, 22, 23  
27 nose kəsə-k   1, 58, 55  
102 rat laᵐbut   45  
1 hand leme-k   1, 64  
127 woods/forest leᵐbœᵐb   100  
129 moon lil      
96 dog lipax   29  
31 tooth lu-k   1, 35  
32 tongue mimi-k   7, 41  
17 liver mopu-k   7  
2 left mornək   1, 59  
45 eye məte-k   1  
83 to work word info mʷəkarienmosi   7  
3 right mʷəlⁿdok   44  
130 star mʷətˢi   13  
65 rope n-au   25  
119 earth/soil n-deᵐp   11  
79 stick/wood n-e   1  
145 smoke word info n-ies niᵐp   2  
99 feather n-il-nəmen   1  
26 hair word info n-il-βiti-k   31, 60  
105 tail n-ile-n   64  
12 skin n-ilpe-k + *abe 'body' 1, 71  
143 fire n-iᵐp   19  
115 root na-rene   2  
185 we word info nakəⁿdʳeβʷi pl. incl. I  
109 mosquito naɣmaɣ   1  
132 fog ne-smeleⁿde      
136 wind ne-təβ   79  
100 wing ne-βiβə-n   1, 12  
135 lightning ne-βəl   26  
56 child netə-k   5  
163 new ni-məⁿdəməⁿdax   48  
118 grass ni-nes   51  
168 day ni-tʳəne   6, 52  
116 flower ni-ŋene   1?  
146 ash nieniᵐp   75  
98 egg niⁿdiltiβ   1, 66  
133 rain no-wis   1  
122 water word info no-wo   2  
63 name no-x sə-k   66  
117 fruit no-βone   1, 26  
183 thou nox   1, 18  
121 sand nu-nəwin   1  
61 house nə-max   51  
97 bird nə-men   1  
111 fish nə-metˢ   53  
11 dust nə-mi      
106 snake nə-mʷot   12  
108 louse word info nə-ɣət   1  
120 stone nə-βet   1  
59 mother ono-k   71  
134 thunder peleβar   15, 38  
128 sky pəkerenmit   30, 31  
30 mouth pʷiŋi-k   41  
25 neck pʷotaɣ-ⁿdəlik   42  
19 shoulder pʷətiβisi-k   71, 65  
114 leaf ron   1  
6 road/path sel   1  
197 One word info simuk      
188 what? word info ste   56  
16 intestines səni-k   1  
18 breast səsə-k   1  
206 Ten word info səŋel   5  
170 when? word info səβren   56, 57  
58 wife tapʷal ɣase-k      
55 woman/female tapʷalox   88  
124 sea tes   1  
4 leg/foot tili-k   34  
167 night tiɣat   42?  
131 cloud word info təŋtiŋ   97  
15 bone tˢu-k   2, 31  
139 cold word info ɣaɣas   106  
14 belly βetə-k   5  
24 head βiti-k   9  
13 back word info ᵐbʷili-k   52  
23 blood ⁿde-k   1  
54 man/male ⁿdui   45  
104 fat/grease ⁿdulil      
43 ear ⁿdəlaŋa-k   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: