https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maragus

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash nieniᵐp   75  
173 at      
13 back word info ᵐbʷili-k   52  
165 bad, evil i-set   1  
14 belly βetə-k   5  
176 below      
153 big i-lil   91  
97 bird nə-men   1  
147 black eβlomit   1, 102  
23 blood ⁿde-k   1  
15 bone tˢu-k   2, 31  
113 branch word info      
18 breast səsə-k   1  
56 child netə-k   5  
131 cloud word info təŋtiŋ   97  
139 cold word info ɣaɣas   106  
166 correct, true i-liŋən straight x  
168 day ni-tʳəne   6, 52  
10 dirty i-liliw   107  
96 dog lipax   29  
140 dry word info i-memes   11  
82 dull, blunt      
11 dust nə-mi      
43 ear ⁿdəlaŋa-k   1, 40  
119 earth/soil n-deᵐp   11  
98 egg niⁿdiltiβ   1, 66  
204 Eight word info i-tˢi-təl   11, 7  
45 eye məte-k   1  
180 far      
104 fat/grease ⁿdulil      
60 father etme-k   1  
99 feather n-il-nəmen   1  
208 Fifty word info      
143 fire n-iᵐp   19  
111 fish nə-metˢ   53  
201 Five word info i-ləm   1  
116 flower ni-ŋene   1?  
132 fog ne-smeleⁿde      
200 Four word info i-βes   1, 65  
117 fruit no-βone   1, 26  
164 good i-pitˢ   48  
118 grass ni-nes   51  
151 green i-čičen   8  
26 hair word info n-il-βiti-k   31, 60  
1 hand leme-k   1, 64  
184 he/she en   1  
24 head βiti-k   9  
142 heavy i-ⁿdiβ   14  
61 house nə-max   51  
194 how? word info      
57 husband elleɣase-k   38  
182 I kənək   1, 21, 22, 23  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines səni-k   1  
126 lake      
114 leaf ron   1  
2 left mornək   1, 59  
4 leg/foot tili-k   34  
135 lightning ne-βəl   26  
17 liver mopu-k   7  
155 long word info i-pəre   16  
108 louse word info nə-ɣət   1  
54 man/male ⁿdui   45  
103 meat/flesh      
129 moon lil      
109 mosquito naɣmaɣ   1  
59 mother ono-k   71  
30 mouth pʷiŋi-k   41  
63 name no-x sə-k   66  
158 narrow      
179 near      
25 neck pʷotaɣ-ⁿdəlik   42  
68 needle      
163 new ni-məⁿdəməⁿdax   48  
167 night tiɣat   42?  
205 Nine word info i-tˢe-βet   20  
195 no, not      
27 nose kəsə-k   1, 58, 55  
162 old word info i-təreβ   27, 115  
197 One word info simuk      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick i-msit   1, 98  
53 person/human being      
133 rain no-wis   1  
102 rat laᵐbut   45  
149 red i-miel   1, 55  
3 right mʷəlⁿdok   44  
6 road/path sel   1  
115 root na-rene   2  
65 rope n-au   25  
112 rotten word info i-momo   51  
125 salt      
121 sand nu-nəwin   1  
124 sea tes   1  
203 Seven word info i-tˢi-ru   13?  
81 sharp i-βiməlɣen   14  
154 short word info      
19 shoulder pʷətiβisi-k   71, 65  
161 shy, ashamed      
202 Six word info i-ləmsis   20  
12 skin n-ilpe-k + *abe 'body' 1, 71  
128 sky pəkerenmit   30, 31  
152 small i-pəs   106  
145 smoke word info n-ies niᵐp   2  
106 snake nə-mʷot   12  
110 spider      
130 star mʷətˢi   13  
79 stick/wood n-e   1  
120 stone nə-βet   1  
105 tail n-ile-n   64  
206 Ten word info səŋel   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they erəᵐbər they    
157 thick word info i-tətəᵐp   57  
156 thin word info i-mənəβənəβ   1  
177 this      
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-təl   1  
134 thunder peleβar   15, 38  
41 to bite -sen      
137 to blow word info -iβ   5  
28 to breathe -miŋir   13  
144 to burn word info -səli   4  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -mʷo   1  
39 to cook word info i-timis   19, 82  
196 to count -tˢpon   69  
34 to cry -tˢitˢul   59?  
78 to cut, hack word info -tˢetˢ   29  
75 to die, be dead -mes   1  
90 to dig -ɣeltix   1  
50 to dream      
40 to drink -mən   1, 49  
37 to eat -ɣan   1  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
22 to fear -ⁿdəⁿdəŋ   25  
123 to flow -nən      
101 to fly -titiβ   32  
86 to grow word info      
44 to hear -rəŋ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -ɣətˢen   82  
89 to hold word info -suse   46  
69 to hunt word info      
74 to kill -ɣtˢ-ᵐbəni   13, 1  
20 to know, be knowledgeable -rəŋdo   19, 91  
33 to laugh -tmos   47  
49 to lie down word info -mætur   37  
76 to live, be alive -tˢiləβ   57  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -titiŋ      
77 to scratch word info -ɣərɣar   12  
46 to see -lis   14, 94  
67 to sew word info -tər   13  
70 to shoot word info      
51 to sit -liek   110  
48 to sleep -mætər   1  
29 to sniff, smell -rəŋmen   42, 66  
36 to spit -tiᵐbəs   15  
80 to split word info -tˢetˢᵐbʳi   1  
88 to squeeze word info -wuɣas   18, 42  
71 to stab, pierce -sar   14  
52 to stand -ptir   2, 59  
73 to steal      
42 to suck -tˢum   51  
87 to swell word info      
9 to swim -səβsiβ   12  
21 to think -βərəŋen   79  
94 to throw word info -netˢnetˢ aɣe      
66 to tie up, fasten -ɣo   84  
8 to turn word info -rutenem   111  
35 to vomit -luak   8  
5 to walk -ləŋləŋ   60  
83 to work word info mʷəkarienmosi   7  
47 to yawn      
32 tongue mimi-k   7, 41  
31 tooth lu-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info no-wo   2  
185 we word info nakəⁿdʳeβʷi pl. incl. I  
185 we word info kəmem pl. excl. E42  
141 wet i-wor   35, 47  
188 what? word info ste   56  
170 when? word info səβren   56, 57  
181 where? word info epi   3, 59  
148 white i-wiβ   41  
189 who? word info ese   1  
159 wide      
58 wife tapʷal ɣase-k      
136 wind ne-təβ   79  
100 wing ne-βiβə-n   1, 12  
55 woman/female tapʷalox   88  
127 woods/forest leᵐbœᵐb   100  
107 worm (earthworm)      
169 year kake   67  
150 yellow i-wotˢ   67  
186 you kem pl. 1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: