https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Hiw

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:hiw  Glottocode: hiww1237 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:East Vanuatu 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash saw      
173 at      
13 back word info kio-k   10  
165 bad, evil sa   1  
14 belly kʷo-k   36  
176 below      
153 big kʷo   55  
97 bird mon   1  
147 black miyeɣə   41  
23 blood taɣa (A.F.) actually /taᶢʟə/ < *draRaq 1  
15 bone siɣi-k   52  
113 branch word info      
18 breast tit   1  
56 child moɣoye   50  
131 cloud word info miyiɣə   34  
139 cold word info maitit   1  
166 correct, true wiə good X  
168 day meɣen   6  
10 dirty təɣoɣə   81  
96 dog tok English term only remembered. 73 L
140 dry word info moɣoŋ   1, 85  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear toiŋo-k   1, 40  
119 earth/soil      
98 egg tui   1  
204 Eight word info yeβo-toi   5, 7  
45 eye muto-k   1  
180 far ata   77  
104 fat/grease ɣəɣakə   39  
60 father tomo-k   1  
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire   1  
111 fish eɣə   1  
201 Five word info toβo-yim   1  
116 flower      
132 fog ɣuβɣuβ   3  
200 Four word info βi-βot   1, 65  
117 fruit      
164 good wiə   1  
118 grass      
151 green maiɣetə   8, 43  
26 hair word info n-uyu-k   31  
1 hand myo-k   1, 78  
184 he/she ninə   1, 6  
24 head kʷuti-k   9  
142 heavy maβə   46  
61 house emʷ   1  
194 how? word info ɣakmataiə      
57 husband təʷen ekiə   17  
182 I noko   1, 21, 22, 23  
193 if      
174 in, inside yonə   1  
16 intestines      
126 lake petü      
114 leaf ti   1  
2 left ɣayawa   14  
4 leg/foot ɣoŋo-k   17  
135 lightning βiyə   26  
17 liver wusə   31  
155 long word info poɣo      
108 louse word info ɣit   1  
54 man/male təmʷen   1, 14  
103 meat/flesh      
129 moon mewe   52  
109 mosquito ŋoɣa      
59 mother teta Address term 44  
30 mouth ᵑgo-k   7  
63 name yo-k   1, 18  
158 narrow      
179 near ɣəptoɣ   101  
25 neck tinamo-k   65  
68 needle      
163 new ɣakʷə   9  
167 night yokʷoŋ   1  
205 Nine word info ye-βot   20  
195 no, not      
27 nose miti-k   14  
162 old word info tamoso   1, 118  
197 One word info tuwə There are two forms of one in New Hebrides languages 9  
197 One word info βise There are two forms of one in New Hebrides languages 9  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mo   1  
53 person/human being tayœ   4, 50  
133 rain wetə   51  
102 rat ɣusuwə   3  
149 red mie   1  
3 right moso   5, 37  
6 road/path ɣaia   1  
115 root      
65 rope ɣie   25  
112 rotten word info ŋʷoɣ   30?  
125 salt pe ɣonə   43  
121 sand en   1  
124 sea peɣonə      
124 sea yamə   14  
203 Seven word info yeβo-ɣo   13  
81 sharp woi      
154 short word info      
19 shoulder pini-k   36  
161 shy, ashamed      
202 Six word info yeβe-se   33  
12 skin ɣiti-k   1  
128 sky maewaɣə   63  
152 small ke   78  
145 smoke word info soβ   84  
106 snake mʷata   12  
110 spider      
130 star βti   1  
79 stick/wood tuŋɣeɣe      
120 stone βot   1  
105 tail ɣio   1, 58  
206 Ten word info tamui   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they sisə they    
187 they soɣə they (dual) x  
157 thick word info mətœi   3  
156 thin word info miɣiβɣiβ   1  
177 this      
183 thou ikə   1, 17  
199 Three word info βi-toi   1  
134 thunder mon   37  
41 to bite ɣaɣə   1  
137 to blow word info βiβ   5  
28 to breathe menawə   1  
144 to burn word info towɣaɣ   88  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come to mə   1  
39 to cook word info sok should be /sokʷ/ unknown origin. 87  
196 to count yukʷ   1, 83  
34 to cry woɣə   65  
78 to cut, hack word info tipə   100  
75 to die, be dead met   1  
90 to dig ɣiy   1  
50 to dream      
40 to drink ni   1?  
37 to eat ɣon   1  
95 to fall word info so   13  
22 to fear mətoɣtoɣ   1  
123 to flow ɣou   37  
101 to fly ɣaβə   14  
86 to grow word info      
44 to hear ɣoŋ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info tut   8  
89 to hold word info ɣak      
69 to hunt word info yaɣyaɣ      
74 to kill not   62  
20 to know, be knowledgeable yoimeɣen   86  
33 to laugh ɣiwə (<**riwa) 90  
49 to lie down word info en   1  
76 to live, be alive at   24, 55  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say maŋə      
77 to scratch word info koɣ   12  
46 to see ye   14  
67 to sew word info βe      
70 to shoot word info      
51 to sit saɣ   72  
48 to sleep mitiɣ   1  
29 to sniff, smell kʷunukʷunə   42, 69  
36 to spit aɣamut in fact /ᶢʟaɣə-mɵt/ < *kaRat 'bite' + *musi 14, 82, 97  
80 to split word info mətaiə      
88 to squeeze word info βiɣ   74  
71 to stab, pierce soɣ   14  
52 to stand tu   2  
73 to steal      
42 to suck tit   25  
87 to swell word info      
9 to swim ɣoɣ   5  
21 to think təm   13  
94 to throw word info taiŋoɣ      
66 to tie up, fasten ɣoŋə      
8 to turn word info tutawi   53  
35 to vomit   8  
5 to walk toɣ should be /to/ 13  
83 to work word info ɣəkoβə      
47 to yawn      
32 tongue ɣamie-k   7, 14  
31 tooth yiwo-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info βi-ɣo   1  
138 warm word info tin   12  
122 water word info pe   28  
185 we word info titə pl. incl. I  
185 we word info kama pl. excl. E  
185 we word info toɣo dl. incl.    
185 we word info kamaɣa dl. excl.    
141 wet tok   94  
188 what? word info naβə   1  
170 when? word info ŋeie   1  
181 where? word info aβʷa   3, 35  
148 white yui   95  
189 who? word info ie   1  
159 wide      
58 wife yekʷen   5, 52  
136 wind yoŋ   1, 77  
100 wing pini   2  
55 woman/female yekʷen   1, 106  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm)      
169 year to   1  
150 yellow ŋoŋo   9  
186 you kimi pl. 1, 13  
186 you kimiɣə dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: