https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kwamera (Yatukwey)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnk  Glottocode: kwam1252 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand raŋə-k   32  
2 left mawul   1, 59  
3 right mʷatu-k   5, 77  
4 leg/foot nə-su-k   75  
5 to walk -aβan   2  
6 road/path suatuk   47  
7 to come -βehe   25  
8 to turn word info -βœsənik =turn round (Reflexive) 20?  
9 to swim -aru   5, 24  
10 dirty ramkəmʷək   14  
11 dust nə-mʷakərur   8  
12 skin tekə-k   27  
13 back word info taukta-k   12  
14 belly təpʷə-k   36  
15 bone nə-kakəri-k   7  
16 intestines na-nin̥a   1, 77  
17 liver na-kanmapʷə-k   4, 7  
18 breast na-n̥ə-k   1  
19 shoulder n-ura-k   61  
20 to know, be knowledgeable -kurukuran   18  
21 to think -atarəŋ   19  
22 to fear -ehekər   69  
23 blood ne-te-k   1  
24 head nu-kʷanea-k   9, 17  
25 neck nə-pʷataki-nua-k   18, 83  
26 hair word info nə-mʷai-nu-kʷanea-k   59  
27 nose nə-paseŋə-k   1, 33  
28 to breathe -aihaŋ   15  
29 to sniff, smell -peŋi   42, 73  
30 mouth na-kʷa-k   84  
31 tooth rewə-k   1, 35  
32 tongue na-ramə-k   7, 48  
33 to laugh -arəs   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -ewa   8  
36 to spit -arŋaβas *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
37 to eat -ani   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info rafwa   86  
40 to drink -anəmʷi   1, 72  
41 to bite -ahi   1, 60  
42 to suck -esəs   25, 57  
43 ear nə-βəreŋə-k   43  
44 to hear -reŋi   1, 84  
45 eye na-nime-k   1  
46 to see -atoni   1  
47 to yawn      
48 to sleep -apʷəri   11  
49 to lie down word info -amʷak   46  
50 to dream      
51 to sit -akʷurei   107  
52 to stand -arer   2, 57  
53 person/human being yerumʷan   55  
54 man/male yerumʷan   1, 14  
55 woman/female pəran   1, 35  
56 child narə-k   5  
57 husband yerumʷan   17  
58 wife pəran   5, 58  
59 mother rin̥ə-k   1, 61  
60 father remʷə-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name na-ŋ̥ə-k   1, 18  
64 to say -aᵑkiari   105  
65 rope na-kus   60  
65 rope taura   57  
66 to tie up, fasten -akutarin̥i      
67 to sew word info -čiri   71  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -api   74  
72 to hit word info -wasi   85  
73 to steal      
74 to kill -ausia-pune   1, 77  
75 to die, be dead -(r)em̥a   1  
76 to live, be alive -amœrœ   1, 76  
77 to scratch word info -akiaki   13  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
80 to split word info -ausəskəriŋi   81  
81 sharp rahia   17  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -aβaipən   90  
89 to hold word info -autam̥iri      
90 to dig -eri   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -ararəki   52  
95 to fall word info -mʷei   40  
96 dog kuri   7 L
97 bird manu   1  
98 egg narerea   1, 61  
99 feather nə-m̥ʷerə-n   23  
100 wing raŋe-n   65  
101 to fly -iβa   1  
102 rat yasuk   3  
103 meat/flesh nəsan   10  
104 fat/grease na-rəpʷa   15  
105 tail nə-pəki-kuri   1, 31  
106 snake taŋarua   14  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info ur   1  
109 mosquito mʷi   1  
110 spider      
111 fish namu   51  
112 rotten word info rəmʷarər   116  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷan   30  
115 root nu-ainei   50  
116 flower tihi-nei   73  
117 fruit nu-kʷai-nei   1, 26  
118 grass nə-mʷainœr̥i   1  
119 earth/soil teβə-rana   1  
120 stone kapʷiar   6  
121 sand nə-pakər   30  
122 water word info nu-wi   2  
123 to flow -aiu =run 57  
124 sea tasi   1  
125 salt n-apʷ   x  
126 lake      
127 woods/forest nə-menari   98  
128 sky n-eai   12  
129 moon mʷakʷa   28  
130 star kəmahau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog na-mahakʷian   3, 32  
133 rain ne-san   1  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
135 lightning na-rawapənien   25  
136 wind mətaŋi   1, 66  
137 to blow word info -ase   83  
138 warm word info rarewan   1, 98  
139 cold word info rakʷiei   108  
140 dry word info reβəhak   15  
141 wet rapʷətəŋ   13  
142 heavy refam   30  
143 fire n-apʷ   19, 25  
144 to burn word info -wani   83  
145 smoke word info n-əse-napʷ   2  
146 ash nə-məraku   1, 73  
147 black rəpitœ   104  
148 white rapʷsan   14  
149 red raruβərə   52  
150 yellow rakʷes   42  
151 green ramramera   1  
152 small rauhi   142  
153 big rasori   47  
154 short word info      
155 long word info rapamʷəs   14  
156 thin word info raŋeaŋei   20  
157 thick word info rakəmkəm   38  
158 narrow rukʷakʷa   37  
159 wide      
160 painful, sick ramem̥a   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info βeβəs   83  
163 new saβi   1  
164 good ramʷasan   140  
165 bad, evil raraha   1  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
167 night yenapen   1  
168 day napən   x  
169 year n-uk   41  
170 when? word info tənesan   1, 43  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info isa   91  
181 where? word info yinpaku   92  
182 I iau   1, 21  
183 thou yik   1, 17  
184 he/she yin   1, 43  
185 we word info kətaha pl. incl. I  
185 we word info kamaha pl. excl. E  
186 you kəmiha pl. 1, 13  
187 they ira they 1, 75  
188 what? word info nafe   60  
189 who? word info sin   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count -ausəni   26  
197 One word info reči   14, 44  
198 Two word info ka-ru   1  
199 Three word info kahar   1  
200 Four word info ke-fa   1, 65  
201 Five word info kərirəm   1, 14  
202 Six word info kərirəm kʷačia      
203 Seven word info kərirəm karu      
204 Eight word info kərirəm kahar      
205 Nine word info kərirəm kefa      
206 Ten word info kərirəm kərirəm      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: