https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kwamera (Port Resolution)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnk  Glottocode: kwam1252 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand raŋə-k   32  
2 left mʷawul   1, 59  
3 right mʷatu-k   5, 77  
4 leg/foot nə-su-k   75  
5 to walk -awæn   2  
6 road/path suatuk   47  
7 to come -fe   25  
8 to turn word info -œsənik =turn round (Reflexive) 122  
9 to swim -aru   5, 24  
10 dirty ramkəmək   14  
11 dust nə-mʷakurur   8  
12 skin teki-k   27  
13 back word info takuta-k   12  
14 belly təpʷə-k   36  
15 bone nə-kakəri-k   7  
16 intestines na-nin̥e   1, 77  
17 liver na-kanmʷapʷə-k   4, 7  
18 breast na-n̥ə-k   1  
19 shoulder n-ura-k   61  
20 to know, be knowledgeable -ikurukun   18  
21 to think -atarəŋ   19  
22 to fear -ehekər   69  
23 blood n-te-k   1  
24 head nu-kʷanea-k   9, 17  
25 neck nuwa-k   18, 83  
26 hair word info mʷai-nu-kʷanea-k   59  
27 nose nə-paseŋə-k   1, 33  
28 to breathe -aiahaŋ   15  
29 to sniff, smell -peŋi   42, 73  
30 mouth na-kʷa-k   84  
31 tooth rewə-k   1, 35  
32 tongue na-ramə-k   7, 48  
33 to laugh -arəs   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -ewa   8  
36 to spit -arŋawəs *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
37 to eat -ani   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info rənafa   86  
40 to drink -anəmʷi   1, 72  
41 to bite -ahi   1, 60  
42 to suck -esəs   25, 57  
43 ear nə-fəreŋa-k   43  
44 to hear -reŋ   1, 84  
45 eye na-nime-k   1  
46 to see -ata   1  
47 to yawn      
48 to sleep -apʷəri   11  
49 to lie down word info -amʷak   46  
50 to dream      
51 to sit -akure   107  
52 to stand -arer   2, 57  
53 person/human being yerumama   55  
54 man/male yerumʷan   1, 14  
55 woman/female pəran   1, 35  
56 child narə-k   5  
57 husband yerumʷan   17  
58 wife pəran   5, 58  
59 mother mama Address term 5  
60 father tata Address term 19  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name na-ŋ̥ə-k   1, 18  
64 to say -aᵑkiari   105  
65 rope na-kus   60  
66 to tie up, fasten -arihi   1, 39  
67 to sew word info -tiri   71  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -api   74  
72 to hit word info -wasi   85  
73 to steal      
74 to kill ausia-pʷəne   1, 77  
75 to die, be dead -(r)em̥æ   1  
76 to live, be alive -merœ   1, 76  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood rəŋi-nei   1  
80 to split word info -araisəkriŋi   81  
81 sharp rahia   17  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -awai   90  
89 to hold word info -akʷtam̥iri      
90 to dig -eri   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -ararəki   52  
95 to fall word info -mʷei   40  
96 dog kuri   7 L
97 bird mænu   1  
98 egg kʷan̥are-mænu   1, 61  
99 feather nə-mr̥i   23  
100 wing taraŋe-n   65  
101 to fly -iβæ   1  
102 rat yasuk   3  
103 meat/flesh nəriesien   10?  
104 fat/grease na-rpʷa   15  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
106 snake taŋarua   14  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info ur   1  
109 mosquito mʷiyək   1  
110 spider      
111 fish namu   51  
112 rotten word info ruamarər   116  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷai-nei   30  
115 root nu-ainei   50  
116 flower čihi-nei   73  
117 fruit nu-kʷai-nei   1, 26  
118 grass nœ-r̥i   1  
119 earth/soil təpə-rana   1  
120 stone kapʷiar   6  
121 sand nə-pakər   30  
122 water word info nu-wi   2  
123 to flow -aiu =run 57  
124 sea tasi   1  
125 salt n-apʷ   x  
126 lake      
127 woods/forest nə-menari   98  
128 sky kapoapən   x  
129 moon mʷakʷa   28  
130 star kumʷahau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog na-mahakʷian   3, 32  
133 rain ne-san   1  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
135 lightning nə-rəwapənien   25  
136 wind nə-mataŋi   1, 66  
137 to blow word info -ase   83  
138 warm word info rarewan   1, 98  
139 cold word info rakʷiei   108  
140 dry word info rənawahak   15  
141 wet rapʷətəŋ   13  
142 heavy rəfam   30  
143 fire n-apʷ   19, 25  
144 to burn word info -awani   83  
145 smoke word info n-ise-napʷ   2  
146 ash nə-mrauk   1, 73  
147 black ripitou   104  
148 white rapsan   14  
149 red rarweræw   52  
150 yellow rakʷes   42  
151 green ramramera   1  
152 small rawihi   142  
153 big rasori   47  
154 short word info      
155 long word info rapʷamʷəs   14  
156 thin word info raŋeaŋe   20  
157 thick word info rəkəmkəm   38  
158 narrow rawihi small x  
159 wide      
160 painful, sick ramemæ   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info sərakʷas   83  
163 new saβi   1  
164 good ramʷasan   140  
165 bad, evil rarahah   1  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
167 night yenapen   1  
168 day yænapən   x  
169 year n-uk   41  
170 when? word info nesan   1, 43  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info pʷaku   92  
182 I iow   1, 21  
183 thou ik   1, 17  
184 he/she in   1, 43  
185 we word info kətaha pl. incl. I  
185 we word info kəmaha pl. excl. E  
185 we word info kərau dl. incl.    
185 we word info kəmrau dl. excl.    
186 you kəmiaha pl. 1, 13  
186 you kəmirau dl. x  
187 they iraha they 1, 75  
187 they irau they (dual) x  
188 what? word info təwe      
189 who? word info si   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count -ausəni   26  
197 One word info rəti   14, 44  
198 Two word info ka-ru   1  
199 Three word info kahar   1  
200 Four word info ke-fa   1, 65  
201 Five word info kərirəm   1, 14  
202 Six word info kərirəm rəti      
203 Seven word info kərirəm karu      
204 Eight word info kərirəm kahar      
205 Nine word info kərirəm kefa      
206 Ten word info kərirəm kərirəm      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: