https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Namakura (Bongabonga)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nmk  Glottocode: nama1268 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Central Vanuatu 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash na-tororom Also [nameleβar]    
173 at      
13 back word info na-woto   104  
165 bad, evil ahaˀ   1  
14 belly na-tinaˀ Probably confused with guts 19, 34  
176 below      
153 big ⁿdakalam   108  
97 bird na-man   1  
147 black maˀet   1  
23 blood na-ⁿdaˀ   1  
15 bone na-siuw   52  
113 branch word info      
18 breast na-mumuh   30  
56 child ke-nati-ŋ   5, 53  
131 cloud word info na-popour   98  
139 cold word info mimilaⁿdin   45  
166 correct, true aᵐboh good x  
168 day n-aleati   1, 18  
10 dirty maˀet black 2  
96 dog na-kiri   7, 80  
140 dry word info ŋaraŋar   29  
82 dull, blunt      
11 dust na-tororom   79  
43 ear na-tiliŋa-ŋ   1  
119 earth/soil na-tan   1  
98 egg na-ˀatol   1  
204 Eight word info la-tol   5, 7  
45 eye na-mata-ŋ   1  
180 far      
104 fat/grease na-mut   72  
60 father ke-tama-ŋ   1  
99 feather na-βili-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-kam   19  
111 fish na-ik   1  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower na-βiŋan   1  
132 fog na-toam      
200 Four word info i-βat   1, 65  
117 fruit na-weˀetin   1, 26, 38  
164 good aᵐboh   108  
118 grass na-kokoh   76  
151 green mamalakeh   8, 43  
26 hair word info na-βili-ŋ   31  
1 hand na-lima-ŋ   1, 64  
184 he/she kenini   1, 29  
24 head na-ᵐbʷaʔi-ŋ   9  
142 heavy marah   33  
61 house naimʷ   1  
194 how? word info      
57 husband ke-hoa-ŋ   2  
57 husband maˀarik   68  
182 I keˀino   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf na-rikit   47  
2 left na-mo   1, 59  
4 leg/foot na-tore-ŋ   81  
135 lightning na-βil   26  
17 liver na-nekam   12  
155 long word info ᵐbirereβ   16  
108 louse word info na-kit   1  
54 man/male na-ˀet-awoh   14  
103 meat/flesh      
129 moon na-kiᵐbati   6  
109 mosquito na-nanam   1  
59 mother ke-ˀanuh   51  
59 mother ᵐbʷila-ŋ   22  
30 mouth na-koroŋo-ŋ   45  
63 name na-kiha-ŋ   66  
158 narrow mʷahal   61  
179 near      
25 neck na-noʔa-ŋ   18  
68 needle      
163 new ᵐboˀo   1  
167 night eᵐboŋ   1  
205 Nine word info lo-βet   20  
195 no, not      
27 nose na-kinihi-ŋ   1, 58  
162 old word info ⁿdua   1, 48  
197 One word info iteh   41  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mahak   1  
53 person/human being na-ˀat   4  
133 rain na-ˀih   1  
102 rat na-kahu   3  
149 red lulu   52  
3 right na-matiˀ   5, 37  
6 road/path na-hal   1  
115 root na-kihikah   48  
65 rope na-tal   1  
112 rotten word info maⁿdan   116  
125 salt      
121 sand na-ˀon   1  
124 sea na-tah   1  
203 Seven word info la-ru   13  
81 sharp makal   14, 79, 81  
154 short word info      
19 shoulder na-ᵐbarau-ŋ   60  
161 shy, ashamed      
202 Six word info lateh   20  
12 skin na-kili-ŋ   1  
128 sky      
152 small susum   133  
145 smoke word info na-ˀah   2  
106 snake na-mʷat   12  
110 spider      
130 star na-mʷahe   13  
79 stick/wood na-ka   1  
120 stone na-βat   1  
105 tail na-ki·-n   1  
206 Ten word info ⁿdualim   4  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they keniar they 1, 33, 69  
187 they keniar they (dual) x  
157 thick word info matol   3  
156 thin word info maniβiniβ   1  
177 this      
183 thou kaiŋ   1, 17, 26  
199 Three word info i-tol   1  
134 thunder na-taβa   42  
41 to bite -kat   1, 55  
137 to blow word info -hu   4  
28 to breathe -hoβahoβ   35  
144 to burn word info -βenin   58  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -rah   30  
39 to cook word info mahi   19, 82  
196 to count -wulik   1  
34 to cry -ˀear   34  
78 to cut, hack word info -taˀ   1  
75 to die, be dead -mat   1  
90 to dig -kil   1  
50 to dream      
40 to drink -munum   1, 49  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -latumʷ   42  
22 to fear -matak   1  
123 to flow -hal   38  
101 to fly -ol   75  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -βihaˀ   29  
89 to hold word info -la   71  
69 to hunt word info -βaˀalak   10  
74 to kill -βihaˀ-ᵐbini   59, 1  
20 to know, be knowledgeable -ˀataˀ   35  
33 to laugh -ur   13  
49 to lie down word info -matir   37  
49 to lie down word info latumʷ      
76 to live, be alive -maˀir   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -βetoŋ   47  
77 to scratch word info -kerah *keraji 81  
46 to see -loˀoh   14, 94  
67 to sew word info -tir   13  
70 to shoot word info      
51 to sit -ˀarahnatan   119  
48 to sleep -matir   1  
29 to sniff, smell -roŋih   62  
36 to spit -wuwura   35  
80 to split word info -taˀᵐbaˀaβaˀar      
88 to squeeze word info -wowos   18, 71  
71 to stab, pierce -hiri   14  
52 to stand -tumarak   2, 66  
73 to steal      
42 to suck -tom   50  
87 to swell word info      
9 to swim -ˀaβ   39  
21 to think -miⁿdoⁿdo   13, 72  
94 to throw word info -seik   89  
66 to tie up, fasten -mʷinih      
8 to turn word info -βil   24  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -taliuw   100  
83 to work word info ᵐbohiˀian   7, 76  
47 to yawn      
32 tongue ne-mena-ŋ   7, 40  
31 tooth na-ᵐbati-ŋ   6  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info ⁿdorotor   62  
122 water word info na-ran   1  
185 we word info keˀiᵑgitemaŋ pl. incl. I  
185 we word info keˀiᵑgem pl. excl. E  
185 we word info keˀiᵑgit dl. incl.    
185 we word info keˀiᵑgem dl. excl.    
141 wet loloβ   85?  
188 what? word info ne-βe   1  
170 when? word info naŋaˀih   1, 43  
181 where? word info oᵐbe   3, 59  
148 white ᵐbilaβil   42  
189 who? word info kehe   1, 43  
159 wide      
58 wife ke-hoa-ŋ   1  
136 wind na-laŋ   1, 77  
100 wing na-ˀoβari-n   61, 68  
55 woman/female na-βitarik   85  
127 woods/forest na-mitiˀan   78  
107 worm (earthworm)      
169 year na-hiko   29  
150 yellow mʷilol   44  
186 you kami pl. 1, 13  
186 you kami dl. 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: