https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kwamera (Port Resolution)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnk  Glottocode: kwam1252 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
89 to hold word info -akʷtam̥iri      
185 we word info kərau dl. incl.    
185 we word info kəmrau dl. excl.    
188 what? word info təwe      
202 Six word info kərirəm rəti      
203 Seven word info kərirəm karu      
204 Eight word info kərirəm kahar      
205 Nine word info kərirəm kefa      
206 Ten word info kərirəm kərirəm      
18 breast na-n̥ə-k   1  
23 blood n-te-k   1  
37 to eat -ani   1  
45 eye na-nime-k   1  
46 to see -ata   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -(r)em̥æ   1  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood rəŋi-nei   1  
90 to dig -eri   1  
97 bird mænu   1  
101 to fly -iβæ   1  
108 louse word info ur   1  
109 mosquito mʷiyək   1  
118 grass nœ-r̥i   1  
119 earth/soil təpə-rana   1  
124 sea tasi   1  
133 rain ne-san   1  
151 green ramramera   1  
160 painful, sick ramemæ   1  
163 new saβi   1  
165 bad, evil rarahah   1  
167 night yenapen   1  
189 who? word info si   1  
198 Two word info ka-ru   1  
199 Three word info kahar   1  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
41 to bite -ahi   1, 60  
136 wind nə-mataŋi   1, 66  
187 they iraha they 1, 75  
76 to live, be alive -merœ   1, 76  
16 intestines na-nin̥e   1, 77  
44 to hear -reŋ   1, 84  
138 warm word info rarewan   1, 98  
186 you kəmiaha pl. 1, 13  
54 man/male yerumʷan   1, 14  
201 Five word info kərirəm   1, 14  
183 thou ik   1, 17  
63 name na-ŋ̥ə-k   1, 18  
182 I iow   1, 21  
117 fruit nu-kʷai-nei   1, 26  
27 nose nə-paseŋə-k   1, 33  
31 tooth rewə-k   1, 35  
55 woman/female pəran   1, 35  
66 to tie up, fasten -arihi   1, 39  
170 when? word info nesan   1, 43  
184 he/she in   1, 43  
2 left mʷawul   1, 59  
98 egg kʷan̥are-mænu   1, 61  
200 Four word info ke-fa   1, 65  
40 to drink -anəmʷi   1, 72  
146 ash nə-mrauk   1, 73  
74 to kill ausia-pʷəne   1, 77  
147 black ripitou   104  
64 to say -aᵑkiari   105  
51 to sit -akure   107  
139 cold word info rakʷiei   108  
103 meat/flesh nəriesien   10?  
48 to sleep -apʷəri   11  
112 rotten word info ruamarər   116  
13 back word info takuta-k   12  
8 to turn word info -œsənik =turn round (Reflexive) 122  
77 to scratch word info -aki   13  
130 star kumʷahau   13  
141 wet rapʷətəŋ   13  
10 dirty ramkəmək   14  
106 snake taŋarua   14  
148 white rapsan   14  
155 long word info rapʷamʷəs   14  
197 One word info rəti   14, 44  
164 good ramʷasan   140  
152 small rawihi   142  
28 to breathe -aiahaŋ   15  
104 fat/grease na-rpʷa   15  
140 dry word info rənawahak   15  
131 cloud word info na-pua   16  
57 husband yerumʷan   17  
81 sharp rahia   17  
20 to know, be knowledgeable -ikurukun   18  
25 neck nuwa-k   18, 83  
21 to think -atarəŋ   19  
60 father tata Address term 19  
143 fire n-apʷ   19, 25  
36 to spit -arŋawəs *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
5 to walk -awæn   2  
122 water word info nu-wi   2  
145 smoke word info n-ise-napʷ   2  
52 to stand -arer   2, 57  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
156 thin word info raŋeaŋe   20  
99 feather nə-mr̥i   23  
7 to come -fe   25  
135 lightning nə-rəwapənien   25  
42 to suck -esəs   25, 57  
196 to count -ausəni   26  
12 skin teki-k   27  
129 moon mʷakʷa   28  
102 rat yasuk   3  
132 fog na-mahakʷian   3, 32  
114 leaf nə-mʷai-nei   30  
121 sand nə-pakər   30  
142 heavy rəfam   30  
1 hand raŋə-k   32  
34 to cry -asak   33  
14 belly təpʷə-k   36  
157 thick word info rəkəmkəm   38  
17 liver na-kanmʷapʷə-k   4, 7  
95 to fall word info -mʷei   40  
169 year n-uk   41  
150 yellow rakʷes   42  
29 to sniff, smell -peŋi   42, 73  
43 ear nə-fəreŋa-k   43  
49 to lie down word info -amʷak   46  
6 road/path suatuk   47  
153 big rasori   47  
56 child narə-k   5  
59 mother mama Address term 5  
9 to swim -aru   5, 24  
58 wife pəran   5, 58  
3 right mʷatu-k   5, 77  
115 root nu-ainei   50  
111 fish namu   51  
94 to throw word info -ararəki   52  
149 red rarweræw   52  
53 person/human being yerumama   55  
123 to flow -aiu =run 57  
26 hair word info mʷai-nu-kʷanea-k   59  
120 stone kapʷiar   6  
65 rope na-kus   60  
19 shoulder n-ura-k   61  
100 wing taraŋe-n   65  
22 to fear -ehekər   69  
15 bone nə-kakəri-k   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue na-ramə-k   7, 48  
67 to sew word info -tiri   71  
116 flower čihi-nei   73  
71 to stab, pierce -api   74  
4 leg/foot nə-su-k   75  
11 dust nə-mʷakurur   8  
35 to vomit -ewa   8  
80 to split word info -araisəkriŋi   81  
137 to blow word info -ase   83  
144 to burn word info -awani   83  
162 old word info sərakʷas   83  
30 mouth na-kʷa-k   84  
72 to hit word info -wasi   85  
39 to cook word info rənafa   86  
24 head nu-kʷanea-k   9, 17  
88 to squeeze word info -awai   90  
181 where? word info pʷaku   92  
33 to laugh -arəs   97  
127 woods/forest nə-menari   98  
185 we word info kəmaha pl. excl. E  
185 we word info kətaha pl. incl. I  
125 salt n-apʷ   x  
128 sky kapoapən   x  
158 narrow rawihi small x  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
168 day yænapən   x  
186 you kəmirau dl. x  
187 they irau they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: