https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Enfitena

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
202 Six word info      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand kʷa-rime-k   1, 64  
2 left mʷawur   1, 59  
3 right mʷatu-k   5, 77  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
5 to walk -ariwak   97  
6 road/path suatuk   47  
7 to come -yuwa   25  
8 to turn word info -kur̥eken   112  
9 to swim -ar   5, 24  
11 dust no-uwa   1  
12 skin təki-k   27  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
14 belly təpʷu-k   36  
15 bone nə-kakəri-k   7  
16 intestines nə-sinawu-k   1, 77  
17 liver na-kanmapʷu-k   4, 7  
18 breast na-hi-k   1  
19 shoulder n-ura-k   61  
20 to know, be knowledgeable -ərukʷun   18  
21 to think rəki-m ruh   65  
22 to fear -ŋən   60  
23 blood nə-tawu-k   1  
24 head kapak kabwa   9, 17  
25 neck nə-pʷatak-nua-k   18, 83  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
27 nose kʷa-$iŋe-k   1, 33  
28 to breathe -ahiaŋ   15  
29 to sniff, smell -ahiaŋ   75  
30 mouth na-kʷa-k   84  
31 tooth kʷarœ-k   1, 35  
32 tongue ne-rame-k   7, 48  
33 to laugh -ar̥   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -rua   8  
37 to eat -an   1  
39 to cook word info rapʷa   86  
40 to drink -anəmʷ   1, 72  
41 to bite -as   1, 60  
42 to suck -amʷaha   25, 57  
43 ear nə-mʷa-tariŋak   1  
44 to hear -arəŋ   1, 84  
45 eye nə-mrə-k   1  
46 to see -am̥   80  
48 to sleep -apʷər   11  
49 to lie down word info -apʷər   64  
51 to sit akʷata   108  
52 to stand -arer   2, 57  
54 man/male yermʷan   1, 14  
55 woman/female piraβən   1, 35  
56 child koβæ kafahak   55  
57 husband yerumʷan   17  
58 wife piraβen   5, 58  
61 house ni-mʷa   1  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
64 to say -aᵑkiar   105  
65 rope na-kus   60  
66 to tie up, fasten -arəkəs   1, 39  
67 to sew word info -tir   71  
71 to stab, pierce -ahai   14  
72 to hit word info -uh   85  
74 to kill -uh rəm̥ʷa   26  
75 to die, be dead -m̥ʷa   1  
76 to live, be alive -mran̥ien   60  
77 to scratch word info -akiaki   13  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
80 to split word info -arkʷak rai   41  
81 sharp rasəræ   17  
89 to hold word info -βæh   33  
90 to dig -kəl   1  
94 to throw word info -arakiken   52  
95 to fall word info -mʷər   40  
96 dog kuri   7 L
97 bird man   1  
98 egg wan̥are-man   1, 61  
99 feather nə-mʷrə-n   23  
100 wing kʷari-mən   66  
101 to fly -βia   1  
102 rat yahuk   3  
103 meat/flesh nar̥ekan   86  
104 fat/grease na-rpʷa   15  
105 tail nə-rame-n      
106 snake kamʷamʷienu      
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷumʷuk   1  
111 fish kamʷamʷ   51, 86  
112 rotten word info rəpʷien   98  
114 leaf nə-mʷarən   30  
115 root nu-ainai   50  
116 flower tihi-nai   73  
117 fruit kʷanukʷai-nai   1, 26  
118 grass nə-w̥irik   11  
119 earth/soil nə-mʷap-tana   1, 34  
120 stone kapʷiær   6  
121 sand nə-mʷakəraker   30  
122 water word info n-u   2  
124 sea tahik   1  
125 salt n-apʷ   x  
127 woods/forest rikinar   96  
128 sky ie-neai   12  
129 moon mʷakʷa   28  
130 star kəm̥ʷau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog na-m̥ʷakʷien   3, 32  
133 rain na-hieŋ   1  
134 thunder karowarowa   2, 64, 18  
135 lightning nə-rawaiyipien   25  
136 wind nə-mætaŋ   1, 66  
137 to blow word info -erapu   61  
138 warm word info rakʷiei   x  
139 cold word info rakʷiei   108  
140 dry word info ræβsək   15  
141 wet rapʷəteŋ   13  
142 heavy rəpʷam   30  
143 fire n-apʷ   19, 25  
144 to burn word info -uan   83  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
146 ash nə-mrakʷ   1, 73  
147 black rapən   9  
148 white r̥awan   14  
149 red rarœræw   52  
150 yellow rakura   42  
151 green rəmræmræ   1  
152 small rekasəkah   142  
153 big rew̥a   47  
155 long word info rapʷam̥   14  
156 thin word info rarəwæræwæ   20  
157 thick word info rəkəmʷkəmʷ   38  
158 narrow kaskah      
160 painful, sick ram̥ʷa   1  
162 old word info rakʷah   83  
163 new rəwi   1  
164 good rœw̥æ   61  
165 bad, evil rahah   1  
167 night ienəpəŋ   1  
168 day ranien   6  
169 year ne-ukʷ   41  
170 when? word info nəpəŋ pʷəka      
181 where? word info ihia   91  
182 I iow   1, 21  
183 thou yik   1, 17  
184 he/she yin   1, 43  
188 what? word info naha   1  
189 who? word info pa   1, 30  
196 to count -aw̥eken   26  
197 One word info kərkiana   14, 44  
198 Two word info kəra-ru   8, 1  
199 Three word info kəsisœl   1  
200 Four word info ku-was   1, 65  
201 Five word info kərkərəp   1, 14  
203 Seven word info kərkərip kəraru      
205 Nine word info kərkərip kuwas      
206 Ten word info kərkərip      
36 to spit -ariŋæəh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
123 to flow -aiu =run 57  
59 mother mʷamʷa Address term 5  
60 father tata Address term 19  
10 dirty rapən black 54  
186 you kəmiru dl. x  
185 we word info kumru dl. excl.    
185 we word info kərau dl. incl.    
186 you kəmia pl. 1, 13  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
185 we word info kətawa pl. incl.    
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
187 they yiria they 1, 75  
187 they yiriu they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: