https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Enfitena

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
202 Six word info      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
105 tail nə-rame-n      
106 snake kamʷamʷienu      
158 narrow kaskah      
170 when? word info nəpəŋ pʷəka      
185 we word info kətawa pl. incl.    
185 we word info kərau dl. incl.    
185 we word info kumru dl. excl.    
203 Seven word info kərkərip kəraru      
205 Nine word info kərkərip kuwas      
206 Ten word info kərkərip      
11 dust no-uwa   1  
18 breast na-hi-k   1  
23 blood nə-tawu-k   1  
37 to eat -an   1  
43 ear nə-mʷa-tariŋak   1  
45 eye nə-mrə-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -m̥ʷa   1  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
90 to dig -kəl   1  
97 bird man   1  
101 to fly -βia   1  
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷumʷuk   1  
124 sea tahik   1  
133 rain na-hieŋ   1  
151 green rəmræmræ   1  
160 painful, sick ram̥ʷa   1  
163 new rəwi   1  
165 bad, evil rahah   1  
167 night ienəpəŋ   1  
188 what? word info naha   1  
199 Three word info kəsisœl   1  
189 who? word info pa   1, 30  
119 earth/soil nə-mʷap-tana   1, 34  
31 tooth kʷarœ-k   1, 35  
41 to bite -as   1, 60  
1 hand kʷa-rime-k   1, 64  
136 wind nə-mætaŋ   1, 66  
187 they yiria they 1, 75  
16 intestines nə-sinawu-k   1, 77  
44 to hear -arəŋ   1, 84  
186 you kəmia pl. 1, 13  
54 man/male yermʷan   1, 14  
201 Five word info kərkərəp   1, 14  
183 thou yik   1, 17  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
182 I iow   1, 21  
117 fruit kʷanukʷai-nai   1, 26  
27 nose kʷa-$iŋe-k   1, 33  
55 woman/female piraβən   1, 35  
66 to tie up, fasten -arəkəs   1, 39  
184 he/she yin   1, 43  
2 left mʷawur   1, 59  
98 egg wan̥are-man   1, 61  
200 Four word info ku-was   1, 65  
40 to drink -anəmʷ   1, 72  
146 ash nə-mrakʷ   1, 73  
64 to say -aᵑkiar   105  
51 to sit akʷata   108  
139 cold word info rakʷiei   108  
48 to sleep -apʷər   11  
118 grass nə-w̥irik   11  
8 to turn word info -kur̥eken   112  
128 sky ie-neai   12  
77 to scratch word info -akiaki   13  
130 star kəm̥ʷau   13  
141 wet rapʷəteŋ   13  
71 to stab, pierce -ahai   14  
148 white r̥awan   14  
155 long word info rapʷam̥   14  
197 One word info kərkiana   14, 44  
36 to spit -ariŋæəh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
152 small rekasəkah   142  
28 to breathe -ahiaŋ   15  
104 fat/grease na-rpʷa   15  
140 dry word info ræβsək   15  
131 cloud word info na-pua   16  
57 husband yerumʷan   17  
81 sharp rasəræ   17  
20 to know, be knowledgeable -ərukʷun   18  
25 neck nə-pʷatak-nua-k   18, 83  
60 father tata Address term 19  
143 fire n-apʷ   19, 25  
122 water word info n-u   2  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
52 to stand -arer   2, 57  
134 thunder karowarowa   2, 64, 18  
156 thin word info rarəwæræwæ   20  
99 feather nə-mʷrə-n   23  
7 to come -yuwa   25  
135 lightning nə-rawaiyipien   25  
42 to suck -amʷaha   25, 57  
74 to kill -uh rəm̥ʷa   26  
196 to count -aw̥eken   26  
12 skin təki-k   27  
129 moon mʷakʷa   28  
102 rat yahuk   3  
132 fog na-m̥ʷakʷien   3, 32  
114 leaf nə-mʷarən   30  
121 sand nə-mʷakəraker   30  
142 heavy rəpʷam   30  
34 to cry -asak   33  
89 to hold word info -βæh   33  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
14 belly təpʷu-k   36  
157 thick word info rəkəmʷkəmʷ   38  
17 liver na-kanmapʷu-k   4, 7  
95 to fall word info -mʷər   40  
80 to split word info -arkʷak rai   41  
169 year ne-ukʷ   41  
150 yellow rakura   42  
6 road/path suatuk   47  
153 big rew̥a   47  
59 mother mʷamʷa Address term 5  
9 to swim -ar   5, 24  
58 wife piraβen   5, 58  
3 right mʷatu-k   5, 77  
115 root nu-ainai   50  
111 fish kamʷamʷ   51, 86  
94 to throw word info -arakiken   52  
149 red rarœræw   52  
10 dirty rapən black 54  
56 child koβæ kafahak   55  
123 to flow -aiu =run 57  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
120 stone kapʷiær   6  
168 day ranien   6  
22 to fear -ŋən   60  
65 rope na-kus   60  
76 to live, be alive -mran̥ien   60  
19 shoulder n-ura-k   61  
137 to blow word info -erapu   61  
164 good rœw̥æ   61  
49 to lie down word info -apʷər   64  
21 to think rəki-m ruh   65  
100 wing kʷari-mən   66  
15 bone nə-kakəri-k   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue ne-rame-k   7, 48  
67 to sew word info -tir   71  
116 flower tihi-nai   73  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
29 to sniff, smell -ahiaŋ   75  
35 to vomit -rua   8  
198 Two word info kəra-ru   8, 1  
46 to see -am̥   80  
144 to burn word info -uan   83  
162 old word info rakʷah   83  
30 mouth na-kʷa-k   84  
72 to hit word info -uh   85  
39 to cook word info rapʷa   86  
103 meat/flesh nar̥ekan   86  
147 black rapən   9  
24 head kapak kabwa   9, 17  
181 where? word info ihia   91  
127 woods/forest rikinar   96  
5 to walk -ariwak   97  
33 to laugh -ar̥   97  
112 rotten word info rəpʷien   98  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
125 salt n-apʷ   x  
138 warm word info rakʷiei   x  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
186 you kəmiru dl. x  
187 they yiriu they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: