https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Enfitena

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
202 Six word info      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
71 to stab, pierce -ahai   14  
28 to breathe -ahiaŋ   15  
29 to sniff, smell -ahiaŋ   75  
123 to flow -aiu =run 57  
77 to scratch word info -akiaki   13  
42 to suck -amʷaha   25, 57  
46 to see -am̥   80  
37 to eat -an   1  
40 to drink -anəmʷ   1, 72  
48 to sleep -apʷər   11  
49 to lie down word info -apʷər   64  
9 to swim -ar   5, 24  
78 to cut, hack word info -arai   1  
94 to throw word info -arakiken   52  
52 to stand -arer   2, 57  
5 to walk -ariwak   97  
36 to spit -ariŋæəh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
80 to split word info -arkʷak rai   41  
66 to tie up, fasten -arəkəs   1, 39  
44 to hear -arəŋ   1, 84  
33 to laugh -ar̥   97  
41 to bite -as   1, 60  
34 to cry -asak   33  
196 to count -aw̥eken   26  
64 to say -aᵑkiar   105  
137 to blow word info -erapu   61  
8 to turn word info -kur̥eken   112  
90 to dig -kəl   1  
76 to live, be alive -mran̥ien   60  
95 to fall word info -mʷər   40  
75 to die, be dead -m̥ʷa   1  
35 to vomit -rua   8  
67 to sew word info -tir   71  
144 to burn word info -uan   83  
72 to hit word info -uh   85  
74 to kill -uh rəm̥ʷa   26  
7 to come -yuwa   25  
22 to fear -ŋən   60  
20 to know, be knowledgeable -ərukʷun   18  
101 to fly -βia   1  
89 to hold word info -βæh   33  
51 to sit akʷata   108  
128 sky ie-neai   12  
167 night ienəpəŋ   1  
181 where? word info ihia   91  
182 I iow   1, 21  
111 fish kamʷamʷ   51, 86  
106 snake kamʷamʷienu      
24 head kapak kabwa   9, 17  
120 stone kapʷiær   6  
134 thunder karowarowa   2, 64, 18  
158 narrow kaskah      
108 louse word info kel   1  
56 child koβæ kafahak   55  
200 Four word info ku-was   1, 65  
185 we word info kumru dl. excl.    
96 dog kuri   7 L
186 you kəmia pl. 1, 13  
186 you kəmiru dl. x  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
130 star kəm̥ʷau   13  
198 Two word info kəra-ru   8, 1  
185 we word info kərau dl. incl.    
197 One word info kərkiana   14, 44  
206 Ten word info kərkərip      
205 Nine word info kərkərip kuwas      
203 Seven word info kərkərip kəraru      
201 Five word info kərkərəp   1, 14  
199 Three word info kəsisœl   1  
185 we word info kətawa pl. incl.    
27 nose kʷa-$iŋe-k   1, 33  
1 hand kʷa-rime-k   1, 64  
117 fruit kʷanukʷai-nai   1, 26  
100 wing kʷari-mən   66  
31 tooth kʷarœ-k   1, 35  
97 bird man   1  
129 moon mʷakʷa   28  
59 mother mʷamʷa Address term 5  
3 right mʷatu-k   5, 77  
2 left mʷawur   1, 59  
109 mosquito mʷumʷuk   1  
79 stick/wood n-ai   1  
125 salt n-apʷ   x  
143 fire n-apʷ   19, 25  
122 water word info n-u   2  
19 shoulder n-ura-k   61  
18 breast na-hi-k   1  
133 rain na-hieŋ   1  
17 liver na-kanmapʷu-k   4, 7  
65 rope na-kus   60  
30 mouth na-kʷa-k   84  
132 fog na-m̥ʷakʷien   3, 32  
131 cloud word info na-pua   16  
104 fat/grease na-rpʷa   15  
188 what? word info naha   1  
103 meat/flesh nar̥ekan   86  
32 tongue ne-rame-k   7, 48  
169 year ne-ukʷ   41  
61 house ni-mʷa   1  
11 dust no-uwa   1  
115 root nu-ainai   50  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
15 bone nə-kakəri-k   7  
146 ash nə-mrakʷ   1, 73  
45 eye nə-mrə-k   1  
136 wind nə-mætaŋ   1, 66  
43 ear nə-mʷa-tariŋak   1  
121 sand nə-mʷakəraker   30  
119 earth/soil nə-mʷap-tana   1, 34  
114 leaf nə-mʷarən   30  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
99 feather nə-mʷrə-n   23  
25 neck nə-pʷatak-nua-k   18, 83  
105 tail nə-rame-n      
135 lightning nə-rawaiyipien   25  
16 intestines nə-sinawu-k   1, 77  
23 blood nə-tawu-k   1  
118 grass nə-w̥irik   11  
170 when? word info nəpəŋ pʷəka      
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
189 who? word info pa   1, 30  
58 wife piraβen   5, 58  
55 woman/female piraβən   1, 35  
165 bad, evil rahah   1  
150 yellow rakura   42  
162 old word info rakʷah   83  
138 warm word info rakʷiei   x  
139 cold word info rakʷiei   108  
160 painful, sick ram̥ʷa   1  
168 day ranien   6  
10 dirty rapən black 54  
147 black rapən   9  
39 to cook word info rapʷa   86  
155 long word info rapʷam̥   14  
141 wet rapʷəteŋ   13  
149 red rarœræw   52  
156 thin word info rarəwæræwæ   20  
81 sharp rasəræ   17  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
152 small rekasəkah   142  
153 big rew̥a   47  
127 woods/forest rikinar   96  
140 dry word info ræβsək   15  
164 good rœw̥æ   61  
21 to think rəki-m ruh   65  
157 thick word info rəkəmʷkəmʷ   38  
151 green rəmræmræ   1  
142 heavy rəpʷam   30  
112 rotten word info rəpʷien   98  
163 new rəwi   1  
148 white r̥awan   14  
6 road/path suatuk   47  
124 sea tahik   1  
60 father tata Address term 19  
116 flower tihi-nai   73  
12 skin təki-k   27  
14 belly təpʷu-k   36  
98 egg wan̥are-man   1, 61  
102 rat yahuk   3  
54 man/male yermʷan   1, 14  
57 husband yerumʷan   17  
183 thou yik   1, 17  
184 he/she yin   1, 43  
187 they yiria they 1, 75  
187 they yiriu they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: