https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Enfitena

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash nə-mrakʷ   1, 73  
173 at      
13 back word info nə-mʷata-k   35  
165 bad, evil rahah   1  
14 belly təpʷu-k   36  
176 below      
153 big rew̥a   47  
97 bird man   1  
147 black rapən   9  
23 blood nə-tawu-k   1  
15 bone nə-kakəri-k   7  
113 branch word info      
18 breast na-hi-k   1  
56 child koβæ kafahak   55  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info rakʷiei   108  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
168 day ranien   6  
10 dirty rapən black 54  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info ræβsək   15  
82 dull, blunt      
11 dust no-uwa   1  
43 ear nə-mʷa-tariŋak   1  
119 earth/soil nə-mʷap-tana   1, 34  
98 egg wan̥are-man   1, 61  
204 Eight word info      
45 eye nə-mrə-k   1  
180 far      
104 fat/grease na-rpʷa   15  
60 father tata Address term 19  
99 feather nə-mʷrə-n   23  
208 Fifty word info      
143 fire n-apʷ   19, 25  
111 fish kamʷamʷ   51, 86  
201 Five word info kərkərəp   1, 14  
116 flower tihi-nai   73  
132 fog na-m̥ʷakʷien   3, 32  
200 Four word info ku-was   1, 65  
117 fruit kʷanukʷai-nai   1, 26  
164 good rœw̥æ   61  
118 grass nə-w̥irik   11  
151 green rəmræmræ   1  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
1 hand kʷa-rime-k   1, 64  
184 he/she yin   1, 43  
24 head kapak kabwa   9, 17  
142 heavy rəpʷam   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info      
57 husband yerumʷan   17  
182 I iow   1, 21  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines nə-sinawu-k   1, 77  
126 lake      
114 leaf nə-mʷarən   30  
2 left mʷawur   1, 59  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
135 lightning nə-rawaiyipien   25  
17 liver na-kanmapʷu-k   4, 7  
155 long word info rapʷam̥   14  
108 louse word info kel   1  
54 man/male yermʷan   1, 14  
103 meat/flesh nar̥ekan   86  
129 moon mʷakʷa   28  
109 mosquito mʷumʷuk   1  
59 mother mʷamʷa Address term 5  
30 mouth na-kʷa-k   84  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
158 narrow kaskah      
179 near      
25 neck nə-pʷatak-nua-k   18, 83  
68 needle      
163 new rəwi   1  
167 night ienəpəŋ   1  
205 Nine word info kərkərip kuwas      
195 no, not      
27 nose kʷa-$iŋe-k   1, 33  
162 old word info rakʷah   83  
197 One word info kərkiana   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ram̥ʷa   1  
53 person/human being      
133 rain na-hieŋ   1  
102 rat yahuk   3  
149 red rarœræw   52  
3 right mʷatu-k   5, 77  
6 road/path suatuk   47  
115 root nu-ainai   50  
65 rope na-kus   60  
112 rotten word info rəpʷien   98  
125 salt n-apʷ   x  
121 sand nə-mʷakəraker   30  
124 sea tahik   1  
203 Seven word info kərkərip kəraru      
81 sharp rasəræ   17  
154 short word info      
19 shoulder n-ura-k   61  
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin təki-k   27  
128 sky ie-neai   12  
152 small rekasəkah   142  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
106 snake kamʷamʷienu      
110 spider      
130 star kəm̥ʷau   13  
79 stick/wood n-ai   1  
120 stone kapʷiær   6  
105 tail nə-rame-n      
206 Ten word info kərkərip      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they yiria they 1, 75  
187 they yiriu they (dual) x  
157 thick word info rəkəmʷkəmʷ   38  
156 thin word info rarəwæræwæ   20  
177 this      
183 thou yik   1, 17  
199 Three word info kəsisœl   1  
134 thunder karowarowa   2, 64, 18  
41 to bite -as   1, 60  
137 to blow word info -erapu   61  
28 to breathe -ahiaŋ   15  
144 to burn word info -uan   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -yuwa   25  
39 to cook word info rapʷa   86  
196 to count -aw̥eken   26  
34 to cry -asak   33  
78 to cut, hack word info -arai   1  
75 to die, be dead -m̥ʷa   1  
90 to dig -kəl   1  
50 to dream      
40 to drink -anəmʷ   1, 72  
37 to eat -an   1  
95 to fall word info -mʷər   40  
22 to fear -ŋən   60  
123 to flow -aiu =run 57  
101 to fly -βia   1  
86 to grow word info      
44 to hear -arəŋ   1, 84  
171 to hide word info      
72 to hit word info -uh   85  
89 to hold word info -βæh   33  
69 to hunt word info      
74 to kill -uh rəm̥ʷa   26  
20 to know, be knowledgeable -ərukʷun   18  
33 to laugh -ar̥   97  
49 to lie down word info -apʷər   64  
76 to live, be alive -mran̥ien   60  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -aᵑkiar   105  
77 to scratch word info -akiaki   13  
46 to see -am̥   80  
67 to sew word info -tir   71  
70 to shoot word info      
51 to sit akʷata   108  
48 to sleep -apʷər   11  
29 to sniff, smell -ahiaŋ   75  
36 to spit -ariŋæəh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
80 to split word info -arkʷak rai   41  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -ahai   14  
52 to stand -arer   2, 57  
73 to steal      
42 to suck -amʷaha   25, 57  
87 to swell word info      
9 to swim -ar   5, 24  
21 to think rəki-m ruh   65  
94 to throw word info -arakiken   52  
66 to tie up, fasten -arəkəs   1, 39  
8 to turn word info -kur̥eken   112  
35 to vomit -rua   8  
5 to walk -ariwak   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue ne-rame-k   7, 48  
31 tooth kʷarœ-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info kəra-ru   8, 1  
138 warm word info rakʷiei   x  
122 water word info n-u   2  
185 we word info kətawa pl. incl.    
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
185 we word info kərau dl. incl.    
185 we word info kumru dl. excl.    
141 wet rapʷəteŋ   13  
188 what? word info naha   1  
170 when? word info nəpəŋ pʷəka      
181 where? word info ihia   91  
148 white r̥awan   14  
189 who? word info pa   1, 30  
159 wide      
58 wife piraβen   5, 58  
136 wind nə-mætaŋ   1, 66  
100 wing kʷari-mən   66  
55 woman/female piraβən   1, 35  
127 woods/forest rikinar   96  
107 worm (earthworm)      
169 year ne-ukʷ   41  
150 yellow rakura   42  
186 you kəmia pl. 1, 13  
186 you kəmiru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: