https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Imreang

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
185 we word info kilau dl. incl.    
185 we word info kəmlu dl. excl.    
202 Six word info kəlikəlip mokiliək      
203 Seven word info kəlikəlip kəlalu      
205 Nine word info kələkəlip kuwos      
18 breast na-hi-m   1  
23 blood ni-tawu-k   1  
37 to eat -an   1  
43 ear ni-mʷa-tæliŋa-k   1  
45 eye nə-mlə-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
78 to cut, hack word info -alai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
90 to dig -kəl   1  
97 bird mænə   1  
101 to fly -iβæ   1  
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷuk   1  
116 flower nukuŋə-nai   1  
118 grass nə-mʷanw̥ilək   1  
124 sea tahik   1  
133 rain ne-hen   1  
151 green ilæmləmlæ   1  
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
163 new iləβi   1  
165 bad, evil i-laha   1  
167 night yenpœŋ   1  
180 far isok   1  
188 what? word info naha   1  
199 Three word info kəsisəl   1  
189 who? word info pae   1, 30  
105 tail ni-pikawu-n   1, 31  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
31 tooth kʷaliβœ-k   1, 35  
41 to bite -as   1, 60  
1 hand kʷa-limœ-k   1, 64  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
16 intestines nə-siŋa-k   1, 77  
44 to hear -aləŋ   1, 84  
138 warm word info l̥aluon   1, 98  
186 you kəmie pl. 1, 13  
54 man/male yelimʷan   1, 14  
201 Five word info kəlikəlip   1, 14  
183 thou ik   1, 17  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
182 I iow   1, 21  
117 fruit kʷunkuai-nai   1, 26  
27 nose na-pʷaŋ-%iŋi-k   1, 33  
55 woman/female pilaβœn   1, 35  
66 to tie up, fasten -aləkəs   1, 39  
170 when? word info naŋ̥en   1, 43  
184 he/she in   1, 43  
74 to kill -ho-pni   1, 58  
2 left mʷaul   1, 59  
98 egg kʷon̥ale-mænə   1, 61  
200 Four word info ku-wos   1, 65  
40 to drink -numʷ   1, 72  
146 ash nə-mlaku   1, 73  
187 they ilie they 1, 75  
64 to say -anikial   105  
51 to sit -akʷotæ   108  
139 cold word info laukʷiai   108  
48 to sleep -apʷəl   11  
65 rope ne-lowus   11  
152 small i-likatœt   111  
89 to hold word info -askʷaləmən   113  
112 rotten word info namramr   116  
8 to turn word info -al̥æl̥a   123  
77 to scratch word info -aki   13  
130 star kum̥awu   13  
141 wet i-lapʷutəŋ   13  
10 dirty lamkəmək   14  
71 to stab, pierce -hai   14  
148 white i-l̥awun   14  
155 long word info lapʷam   14  
197 One word info kilikiaŋa   14, 44  
36 to spit -aluaŋ̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
28 to breathe -ehaŋ   15  
104 fat/grease na-lipʷa   15  
140 dry word info i-leβsək   15  
103 meat/flesh nauŋa   16  
131 cloud word info na-pua   16  
57 husband yelimʷan   17  
81 sharp lasələ   17  
20 to know, be knowledgeable -lukʷun   18  
25 neck nə-mʷoliku-nua-k   18, 83  
21 to think -atæləᵑkən   19  
60 father tata Address term 19  
143 fire n-ap   19, 25  
122 water word info n-u   2  
145 smoke word info n̥e-nap   2  
52 to stand -alel   2, 57  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
99 feather ne-mʷulə-n   23  
7 to come -yuwa   25  
135 lightning nə-rowayipien   25  
42 to suck -amʷah   25, 57  
196 to count -aβeəkən   26  
12 skin təki-k   27  
129 moon mʷakua   28  
102 rat yahuk   3  
132 fog na-tapʷien   3, 32  
114 leaf nə-mʷalən   30  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
142 heavy i-ləpʷam   30  
34 to cry -asak   33  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
14 belly təpʷə-k   36  
157 thick word info lekumkum   38  
17 liver na-kanmopʷə-k   4, 7  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   40  
169 year ne-aku   41  
150 yellow i-lokulə   42  
29 to sniff, smell -pin   42, 73  
6 road/path suatuk   47  
153 big i-lehoa   47  
56 child nalə-k   5  
59 mother yamʷa   5  
9 to swim -al   5, 24  
58 wife pilaβœn   5, 58  
3 right mʷatu-k   5, 77  
115 root nu-an   50  
111 fish ñumu   51  
94 to throw word info -alakikən   52  
149 red i-low̥au   52  
123 to flow -aiu =run 57  
26 hair word info nu-kʷanea-k   59  
120 stone kapʷiel   6  
22 to fear -ŋən   60  
76 to live, be alive -mlaəŋ   60  
19 shoulder n-ula-k   61  
137 to blow word info -helapu   61  
164 good i-lœw̥æ   61  
100 wing ni-mʷalimʷali-n   66  
15 bone nə-kilikili-k   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
156 thin word info laŋeaŋei   70  
67 to sew word info -čil   71  
4 leg/foot nu-ŋ̥u-k The presence of the voiceless velar nasal leads me to believe that there is an underlying ng-h sequence, which. caused the. ng to devoice and the /h/ to drop. 75  
30 mouth ne-lə-k   76  
11 dust nə-moulul   8  
35 to vomit -alua   8  
49 to lie down word info -aməl   8  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
46 to see -am   80  
144 to burn word info -wan   83  
162 old word info ilakʷas   83  
72 to hit word info -uh   85  
39 to cook word info i-lapʷa   86  
147 black i-lapuŋ   9  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
88 to squeeze word info -awət   90  
181 where? word info ihæ   91  
5 to walk -aliwok   97  
33 to laugh -al̥   97  
80 to split word info -aleplai   98  
127 woods/forest nə-kinan   99  
185 we word info kəmʷawæ pl. excl. E  
185 we word info kitawæ pl. incl. I  
125 salt n-ap   x  
128 sky kopoapəŋ   x  
166 correct, true letukʷatuk straight x  
168 day nə-pœŋ   x  
186 you kəmilu dl. x  
187 they iliu they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: