https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Imreang

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
123 to flow -aiu =run 57  
77 to scratch word info -aki   13  
51 to sit -akʷotæ   108  
9 to swim -al   5, 24  
78 to cut, hack word info -alai   1  
94 to throw word info -alakikən   52  
52 to stand -alel   2, 57  
80 to split word info -aleplai   98  
5 to walk -aliwok   97  
35 to vomit -alua   8  
36 to spit -aluaŋ̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
66 to tie up, fasten -aləkəs   1, 39  
44 to hear -aləŋ   1, 84  
33 to laugh -al̥   97  
8 to turn word info -al̥æl̥a   123  
46 to see -am   80  
49 to lie down word info -aməl   8  
42 to suck -amʷah   25, 57  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
37 to eat -an   1  
64 to say -anikial   105  
48 to sleep -apʷəl   11  
41 to bite -as   1, 60  
34 to cry -asak   33  
89 to hold word info -askʷaləmən   113  
21 to think -atæləᵑkən   19  
88 to squeeze word info -awət   90  
196 to count -aβeəkən   26  
28 to breathe -ehaŋ   15  
71 to stab, pierce -hai   14  
137 to blow word info -helapu   61  
74 to kill -ho-pni   1, 58  
101 to fly -iβæ   1  
90 to dig -kəl   1  
20 to know, be knowledgeable -lukʷun   18  
76 to live, be alive -mlaəŋ   60  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   40  
40 to drink -numʷ   1, 72  
29 to sniff, smell -pin   42, 73  
72 to hit word info -uh   85  
144 to burn word info -wan   83  
7 to come -yuwa   25  
67 to sew word info -čil   71  
22 to fear -ŋən   60  
165 bad, evil i-laha   1  
147 black i-lapuŋ   9  
39 to cook word info i-lapʷa   86  
141 wet i-lapʷutəŋ   13  
153 big i-lehoa   47  
140 dry word info i-leβsək   15  
152 small i-likatœt   111  
150 yellow i-lokulə   42  
149 red i-low̥au   52  
164 good i-lœw̥æ   61  
142 heavy i-ləpʷam   30  
148 white i-l̥awun   14  
181 where? word info ihæ   91  
183 thou ik   1, 17  
162 old word info ilakʷas   83  
187 they ilie they 1, 75  
187 they iliu they (dual) x  
151 green ilæmləmlæ   1  
163 new iləβi   1  
184 he/she in   1, 43  
182 I iow   1, 21  
180 far isok   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
120 stone kapʷiel   6  
108 louse word info kel   1  
185 we word info kilau dl. incl.    
197 One word info kilikiaŋa   14, 44  
185 we word info kitawæ pl. incl. I  
128 sky kopoapəŋ   x  
200 Four word info ku-wos   1, 65  
130 star kum̥awu   13  
96 dog kuri   7 L
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
201 Five word info kəlikəlip   1, 14  
203 Seven word info kəlikəlip kəlalu      
202 Six word info kəlikəlip mokiliək      
205 Nine word info kələkəlip kuwos      
186 you kəmie pl. 1, 13  
186 you kəmilu dl. x  
185 we word info kəmlu dl. excl.    
185 we word info kəmʷawæ pl. excl. E  
199 Three word info kəsisəl   1  
1 hand kʷa-limœ-k   1, 64  
31 tooth kʷaliβœ-k   1, 35  
98 egg kʷon̥ale-mænə   1, 61  
117 fruit kʷunkuai-nai   1, 26  
10 dirty lamkəmək   14  
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
155 long word info lapʷam   14  
81 sharp lasələ   17  
139 cold word info laukʷiai   108  
156 thin word info laŋeaŋei   70  
157 thick word info lekumkum   38  
166 correct, true letukʷatuk straight x  
138 warm word info l̥aluon   1, 98  
97 bird mænə   1  
129 moon mʷakua   28  
3 right mʷatu-k   5, 77  
2 left mʷaul   1, 59  
109 mosquito mʷuk   1  
79 stick/wood n-ai   1  
125 salt n-ap   x  
143 fire n-ap   19, 25  
122 water word info n-u   2  
19 shoulder n-ula-k   61  
18 breast na-hi-m   1  
17 liver na-kanmopʷə-k   4, 7  
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
104 fat/grease na-lipʷa   15  
131 cloud word info na-pua   16  
27 nose na-pʷaŋ-%iŋi-k   1, 33  
132 fog na-tapʷien   3, 32  
188 what? word info naha   1  
56 child nalə-k   5  
112 rotten word info namramr   116  
103 meat/flesh nauŋa   16  
170 when? word info naŋ̥en   1, 43  
169 year ne-aku   41  
133 rain ne-hen   1  
65 rope ne-lowus   11  
30 mouth ne-lə-k   76  
99 feather ne-mʷulə-n   23  
61 house ni-mʷa   1  
43 ear ni-mʷa-tæliŋa-k   1  
100 wing ni-mʷalimʷali-n   66  
105 tail ni-pikawu-n   1, 31  
23 blood ni-tawu-k   1  
115 root nu-an   50  
26 hair word info nu-kʷanea-k   59  
4 leg/foot nu-ŋ̥u-k The presence of the voiceless velar nasal leads me to believe that there is an underlying ng-h sequence, which. caused the. ng to devoice and the /h/ to drop. 75  
116 flower nukuŋə-nai   1  
15 bone nə-kilikili-k   7  
127 woods/forest nə-kinan   99  
146 ash nə-mlaku   1, 73  
45 eye nə-mlə-k   1  
11 dust nə-moulul   8  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
114 leaf nə-mʷalən   30  
118 grass nə-mʷanw̥ilək   1  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
25 neck nə-mʷoliku-nua-k   18, 83  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
168 day nə-pœŋ   x  
135 lightning nə-rowayipien   25  
16 intestines nə-siŋa-k   1, 77  
111 fish ñumu   51  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
145 smoke word info n̥e-nap   2  
189 who? word info pae   1, 30  
55 woman/female pilaβœn   1, 35  
58 wife pilaβœn   5, 58  
6 road/path suatuk   47  
124 sea tahik   1  
60 father tata Address term 19  
12 skin təki-k   27  
14 belly təpʷə-k   36  
102 rat yahuk   3  
59 mother yamʷa   5  
54 man/male yelimʷan   1, 14  
57 husband yelimʷan   17  
167 night yenpœŋ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: