https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Imreang

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash nə-mlaku   1, 73  
173 at      
13 back word info nə-mʷata-k   35  
165 bad, evil i-laha   1  
14 belly təpʷə-k   36  
176 below      
153 big i-lehoa   47  
97 bird mænə   1  
147 black i-lapuŋ   9  
23 blood ni-tawu-k   1  
15 bone nə-kilikili-k   7  
113 branch word info      
18 breast na-hi-m   1  
56 child nalə-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info laukʷiai   108  
166 correct, true letukʷatuk straight x  
168 day nə-pœŋ   x  
10 dirty lamkəmək   14  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info i-leβsək   15  
82 dull, blunt      
11 dust nə-moulul   8  
43 ear ni-mʷa-tæliŋa-k   1  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
98 egg kʷon̥ale-mænə   1, 61  
204 Eight word info      
45 eye nə-mlə-k   1  
180 far isok   1  
104 fat/grease na-lipʷa   15  
60 father tata Address term 19  
99 feather ne-mʷulə-n   23  
208 Fifty word info      
143 fire n-ap   19, 25  
111 fish ñumu   51  
201 Five word info kəlikəlip   1, 14  
116 flower nukuŋə-nai   1  
132 fog na-tapʷien   3, 32  
200 Four word info ku-wos   1, 65  
117 fruit kʷunkuai-nai   1, 26  
164 good i-lœw̥æ   61  
118 grass nə-mʷanw̥ilək   1  
151 green ilæmləmlæ   1  
26 hair word info nu-kʷanea-k   59  
1 hand kʷa-limœ-k   1, 64  
184 he/she in   1, 43  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
142 heavy i-ləpʷam   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info      
57 husband yelimʷan   17  
182 I iow   1, 21  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines nə-siŋa-k   1, 77  
126 lake      
114 leaf nə-mʷalən   30  
2 left mʷaul   1, 59  
4 leg/foot nu-ŋ̥u-k The presence of the voiceless velar nasal leads me to believe that there is an underlying ng-h sequence, which. caused the. ng to devoice and the /h/ to drop. 75  
135 lightning nə-rowayipien   25  
17 liver na-kanmopʷə-k   4, 7  
155 long word info lapʷam   14  
108 louse word info kel   1  
54 man/male yelimʷan   1, 14  
103 meat/flesh nauŋa   16  
129 moon mʷakua   28  
109 mosquito mʷuk   1  
59 mother yamʷa   5  
30 mouth ne-lə-k   76  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
158 narrow      
179 near      
25 neck nə-mʷoliku-nua-k   18, 83  
68 needle      
163 new iləβi   1  
167 night yenpœŋ   1  
205 Nine word info kələkəlip kuwos      
195 no, not      
27 nose na-pʷaŋ-%iŋi-k   1, 33  
162 old word info ilakʷas   83  
197 One word info kilikiaŋa   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
53 person/human being      
133 rain ne-hen   1  
102 rat yahuk   3  
149 red i-low̥au   52  
3 right mʷatu-k   5, 77  
6 road/path suatuk   47  
115 root nu-an   50  
65 rope ne-lowus   11  
112 rotten word info namramr   116  
125 salt n-ap   x  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
124 sea tahik   1  
203 Seven word info kəlikəlip kəlalu      
81 sharp lasələ   17  
154 short word info      
19 shoulder n-ula-k   61  
161 shy, ashamed      
202 Six word info kəlikəlip mokiliək      
12 skin təki-k   27  
128 sky kopoapəŋ   x  
152 small i-likatœt   111  
145 smoke word info n̥e-nap   2  
106 snake      
110 spider      
130 star kum̥awu   13  
79 stick/wood n-ai   1  
120 stone kapʷiel   6  
105 tail ni-pikawu-n   1, 31  
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ilie they 1, 75  
187 they iliu they (dual) x  
157 thick word info lekumkum   38  
156 thin word info laŋeaŋei   70  
177 this      
183 thou ik   1, 17  
199 Three word info kəsisəl   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
41 to bite -as   1, 60  
137 to blow word info -helapu   61  
28 to breathe -ehaŋ   15  
144 to burn word info -wan   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -yuwa   25  
39 to cook word info i-lapʷa   86  
196 to count -aβeəkən   26  
34 to cry -asak   33  
78 to cut, hack word info -alai   1  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
90 to dig -kəl   1  
50 to dream      
40 to drink -numʷ   1, 72  
37 to eat -an   1  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   40  
22 to fear -ŋən   60  
123 to flow -aiu =run 57  
101 to fly -iβæ   1  
86 to grow word info      
44 to hear -aləŋ   1, 84  
171 to hide word info      
72 to hit word info -uh   85  
89 to hold word info -askʷaləmən   113  
69 to hunt word info      
74 to kill -ho-pni   1, 58  
20 to know, be knowledgeable -lukʷun   18  
33 to laugh -al̥   97  
49 to lie down word info -aməl   8  
76 to live, be alive -mlaəŋ   60  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -anikial   105  
77 to scratch word info -aki   13  
46 to see -am   80  
67 to sew word info -čil   71  
70 to shoot word info      
51 to sit -akʷotæ   108  
48 to sleep -apʷəl   11  
29 to sniff, smell -pin   42, 73  
36 to spit -aluaŋ̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
80 to split word info -aleplai   98  
88 to squeeze word info -awət   90  
71 to stab, pierce -hai   14  
52 to stand -alel   2, 57  
73 to steal      
42 to suck -amʷah   25, 57  
87 to swell word info      
9 to swim -al   5, 24  
21 to think -atæləᵑkən   19  
94 to throw word info -alakikən   52  
66 to tie up, fasten -aləkəs   1, 39  
8 to turn word info -al̥æl̥a   123  
35 to vomit -alua   8  
5 to walk -aliwok   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
31 tooth kʷaliβœ-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
138 warm word info l̥aluon   1, 98  
122 water word info n-u   2  
185 we word info kitawæ pl. incl. I  
185 we word info kəmʷawæ pl. excl. E  
185 we word info kilau dl. incl.    
185 we word info kəmlu dl. excl.    
141 wet i-lapʷutəŋ   13  
188 what? word info naha   1  
170 when? word info naŋ̥en   1, 43  
181 where? word info ihæ   91  
148 white i-l̥awun   14  
189 who? word info pae   1, 30  
159 wide      
58 wife pilaβœn   5, 58  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
100 wing ni-mʷalimʷali-n   66  
55 woman/female pilaβœn   1, 35  
127 woods/forest nə-kinan   99  
107 worm (earthworm)      
169 year ne-aku   41  
150 yellow i-lokulə   42  
186 you kəmie pl. 1, 13  
186 you kəmilu dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: